Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zo súdnej praxe 4/2023

ISSN 2730-0390 (online) ISSN 1335-177X (tlačené vydanie)
4/2023

Rozsudok Súdneho dvora EÚ o čiastočnom prerušení konania

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M.

Vzhľadom na to, že návrh na začatie prejudiciálneho konania môže byť zaslaný Súdnemu dvoru EÚ aj v skorom štádiu konania, musí byť vnútroštátnemu súdu dovolené, aby počas čakania na odpoveď Súdneho...

Nepripustenie zastúpenia v civilnom procese: dura lex, sed lex alebo boj za právo? (1.)

JUDr., Mgr. Joachim Dušan Fraňo

Významný právny teoretik 19. storočia, Rudolf von Ihering, vníma právo ako živú silu, ako výsledok boja. Každý človek je v boji za vlastné právo súčasne bojovníkom za právo v záujme spoločnosti a t...

Obsah vydania

Vydáva

ZO SÚDNEJ PRAXE

ročník 28, č. 4/2023

odborný dvojmesačník

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Daniela Ranostajová

Autorský kolektív (judikatúra): JUDr. Emil Franciscy (obč. právo); JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (obch. právo); JUDr. Martin Bargel (trestné právo); JUDr. Eva Babiaková, CSc. (spr. právo); JUDr. Milan Ľalík (ÚS SR)

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, casopisy@wolterskluwer.com

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, faktury@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Cena jedného výtlačku: 21,50 € s DPH.

Cena ročného predplatného: 129 € s DPH (vrátane poštovného a balného). Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci november.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: Pavol Markov PAMART

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Tento časopis je chránený v zmysle autorského práva. Každá pretlač, aj čiastková, ako aj ďalšie využitie príspevkov v iných informačných médiách je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľstva.

Príspevky (právne vety, rozhodnutia a komentáre) uvádzané v tomto časopise nie sú pre súdy záväzné. Nemožno ich chápať ako úradný výklad rozhodnutí súdu.

Zadané do tlače: 21. 8. 2023

Registrácia MK SR: EV 14/22/EPP (online)

                            EV 617/08 (tlačená verzia)

ISSN 2730-0390 (online)

ISSN 1335-177X (tlačená verzia)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

O časopise

Odborný časopis, v ktorom odborníci z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. Popri komentovaných rozhodnutiach časopis prezentuje aj pôvodné články k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva.