Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Vznesenie námietky premlčania v adhéznom konaní

Cieľom príspevku je predostrieť a následne analyzovať špecifickú situáciu, ktorá môže vzniknúť pri rozhodovaní o nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní, a síce vznesenie námietky premlčania zo strany obžalovaného. Osobitný akcent je...

Nová právna úprava výberových konaní na funkciu sudcu

Cieľom tohto príspevku je zamyslieť sa nad právnou úpravou výberových konaní na funkciu sudcu majúcou pôvod v novej vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 307/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na...

Rozhodnutie Spolkového správneho súdu Rakúskej republiky vo veci porušenia nariadenia o GDPR

V súčasnosti niet pochýb o tom, že poštový sektor zažíva veľmi rušné chvíle pri distribúcií zásielok po celom svete. Nepriaznivá situácia spojená so šírením COVID-19 spôsobila enormný nárast zásielok poštovým podnikom, nevynímajúc Slovenskú poštu,...

Kľúčové slová

Nepríčetnosť

Autor v predkladanom článku podáva výklad pojmu nepríčetnosť, analyzuje zákonné ustanovenia súvisiace s nepríčetnosťou predstavujúcou okolnosť vylučujúcu trestnú zodpovednosť, identifikuje problematické časti aktuálnej právnej úpravy, poukazuje na...

Sloboda prejavu sudcu v kontexte judikatúry európskeho súdu pre ľudské práva

Podľa čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „Dohovor“) s názvom Sloboda prejavu má každý právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie alebo myšlienky...

Je § 363 Trestného poriadku skutočne mimoriadnym opravným prostriedkom?

Príspevok sa zaoberá analýzou mimoriadneho opravného prostriedku – zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku. Analýza je zameraná najmä na aplikačné problémy spojené s používaním tohto mimoriadneho...

Všeobecný súd a štátna pomoc v čase pandemie Covid-19

Príspevok sa venuje vymedzenej časti okruhu právnych otázok spojených s úpravou štátnej pomoci v práve Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktorou sa Všeobecný súd zaoberal v skrátenom súdnom konaní, týkajúcich sa interpretácie zlučiteľnosti individuá...