Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Goldplating

Od decembra 2022 majú predkladatelia právnych predpisov "novú povinnosť", a to identifikovať pri preberaní alebo implementovaní európskej právnej úpravy, či ide o goldplating a vyhodnotiť takýto jav. Táto povinnosť im vyplýva z Legislatívnych prav...

Umelá inteligencia a právo na dobrú verejnú správu

Otázky týkajúce sa dopadu využitia umelej inteligencie pri poskytovaní tovarov či služieb na vznik právnej zodpovednosti rezonujú aktuálne vo viacerých domácich aj zahraničných právnických diskusiách a boli aj predmetom Bratislavského právnického ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ o čiastočnom prerušení konania

Vzhľadom na to, že návrh na začatie prejudiciálneho konania môže byť zaslaný Súdnemu dvoru EÚ aj v skorom štádiu konania, musí byť vnútroštátnemu súdu dovolené, aby počas čakania na odpoveď Súdneho dvora EÚ na uvedený návrh pokračoval v tomto kona...

Nepripustenie zastúpenia v civilnom procese: dura lex, sed lex alebo boj za právo? (1.)

Významný právny teoretik 19. storočia, Rudolf von Ihering, vníma právo ako živú silu, ako výsledok boja. Každý človek je v boji za vlastné právo súčasne bojovníkom za právo v záujme spoločnosti a tento boj má človeku pomôcť uvedomiť si vlastné pos...

Aktuálna judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach dane z pridanej hodnoty

Článok 42 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010,1 v spojení s čl. 197 ods. 1 písm. c) smernice 2006/112 v znení zmien, sa má vykladať ...

Súbeh extradičného konania s konaním o medzinárodnej ochrane

Cieľom tohto príspevku je zaoberať sa súbehom vydávacieho (extradičného) konania s konaním o medzinárodnej ochrane ilustrovaním skutkového stavu a právnych záverov týkajúcich sa konkrétneho prípadu, do ktorého boli okrem súdov v trestnom súdnictve...

Zákaz reformatio in peius v konaní o stažnosti voči uzneseniu o trovách trestného konania

Článok kriticky analyzuje judikatórnu prax Ústavného súdu Slovenskej republiky v otázke procesnej zásady zákazu reformatio in peius v konaní o sťažnosti obhajcu voči uzneseniu o trovách obhajoby. Podľa tejto praxe sa predmetná zásada neaplikuje na...

Nová právna úprava výberových konaní na funkciu sudcu

Cieľom tohto príspevku je zamyslieť sa nad právnou úpravou výberových konaní na funkciu sudcu majúcou pôvod v novej vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 307/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na...

Vznesenie námietky premlčania v adhéznom konaní

Cieľom príspevku je predostrieť a následne analyzovať špecifickú situáciu, ktorá môže vzniknúť pri rozhodovaní o nároku poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní, a síce vznesenie námietky premlčania zo strany obžalovaného. Osobitný akcent je...