Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Organizačné zmeny v Policajnom zbore z pohladu správneho súdnictva (Časť druhá - otvorené otázky)

(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Na konkrétnom príklade zo súdnej praxe možno vysvetliť, ako dochádza k realizácii organizačných zmien v Policajnom zbore. V nasledujúcom texte sa budeme zaoberať rozsudkom Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ako aj rozsudkami Krajských súdov v Bratislave a Správneho súdu v Bratislave. Skutkový základ konkrétne rozsudku Krajského súdu v Bratislave (ďalej len "krajský súd") sp. zn. 1 S/20/2020-63 z 24. novembra 2022 spočíval v tom, že personálnym rozkazom prezidenta Policajného zboru číslo 178 z 25. septembra 2019, bol žalobca prevedený podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície (ďalej len "zákon č. 73/1998 Z. z.") 1. októbra 2019 z funkcie staršieho referenta špecialistu Expozitúry Bratislava národnej protidrogovej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, služobný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Súčasne bol žalobca odvolaný 30. septembra 2019 z doterajšej funkcie podľa § 35 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. Proti personálnemu rozkazu prezidenta Policajného zboru číslo 178 z 25. septembra 2019 podal žalobca odvolanie, o ktorom rozhodol žalovaný rozhodnutím číslo SPOU-PO-PK-79/2019 z 26. novembra 2019 tak, že odvolanie žalobcu proti personálnemu rozkazu prezidenta Policajného zboru číslo 178 z 25. septembra 2019 zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Žalobca napadol rozhodnutie žalovaného správnou žalobou pre nesprávne právne posúdenie veci, nepreskúmateľnosť pre nezrozumiteľnosť alebo nedostatok dôvodov, z dôvodu, že zistenie skutkového stavu orgánom verejnej správy bolo nedostačujúce na riadne posúdenie veci, ďalej preto, že skutkový stav, ktorý vzal orgán verejnej správy za základ napadnutého rozhodnutia alebo opatrenia, je v rozpore s administratívnymi spismi alebo v nich nemá oporu, došlo k podstatnému porušeniu ustanovení o konaní pred orgánom verejnej správy, ktoré mohlo mať za následok vydanie nezákonného rozhodnutia alebo opatrenia vo veci samej. Napadnuté rozhodnutie trpelo podľa žalobcu vadou nepreskúmateľnosti, pretože bolo nedostatočne odôvodnené. Podľa žalobcu nebol reálne naplnený dôvod organizačnej zmeny, ani k nej fakticky nedošlo. Z napadnutého rozhodnutia nevyplývalo explicitne, ktorá funkcia a s akou náplňou činnosti sa zrušila, a akou funkciou a náplňou činnosti bola nahradená. Zo žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného krajský súd zistil, že žalovaný svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že
"zo súvisiaceho spisového materiálu vyplýva, že dňa 23.07.2019 bolo ministerkou vnútra SR vydané organizačné opatrenie č. 13/2019, ktorým v zmysle tretej časti tohto opatrenia vykonala s účinnosťou k 01.10.2019 organizačné a systemizačné zmeny v tabuľke zloženia počtov okrem iného aj na Prezídiu Policajného zboru. Uvedeným organizačným opatrením ministra vnútra SR došlo v záujme zabezpečenia kvalitnejšieho a efektívnejšieho výkonu štátnej služby v rámci žalovaného k organizačným a systemizačným zmenám, a to jednak zrušením, premenovaním a vytvorením niektorých organizačných súčastí NAKA, ako aj zrušením tabuľkových miest prevažnej častí funkcií na jednotlivých útvaroch NAKA a ich presystemizovaním v rámci tohto útvaru, resp. ich presystemizovaním na niektoré krajské riaditeľstvá Policajného zboru. Pri tomto postupe teda došlo k zrušeniu doterajších funkcií príslušníkov Policajného zboru a k vytvoreniu nových policajných funkcií s inou náplňou činnosti. V rámci uvedených organizačných zmien bola zrušená nielen funkcia starší referent špecialista Expozitúry Bratislava národnej protidrogovej jednotky NAKA Prezídia Policajného zboru, ale aj celý útvar Expozitúry Bratislava, a to pri súčasnej zmene názvu na národnú protidrogovú centrálu NAKA Prezídia Policajného zboru. Všetky pôvodne systemizované funkčné miesta policajtov Expozitúry Bratislava boli súčasne z tohto zrušeného útvaru odsystemizované na iné novozriadené, resp. existujúce súčasti v rámci organizačnej štruktúry Policajného zboru. Z uvedeného je zrejmé, že išlo o organizačnú a systemizačnú zmenu, v rámci ktorej sa zrušila okrem iných aj doterajšia funkcia odvolateľky (starší referent špecialista Expozitúry Bratislava národnej protidrogovej jednotky NAKA Prezídia Policajného zboru) a vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činnosti."
Správny súd z napadnutého rozhodnutia žalovaného tiež zistil nasledujúcu argumentáciu žalovaného:
"Z napadnutého rozhodnutia je viac ako zrejmé, že dôvodom na prevedenie odvolateľky na inú funkciu nebola absencia odborných predpokladov na zastávanú funkciu, ale zrušenie jej funkcie v dôsledku organizačných zmien. O uvedenom svedčí aj to, že v napadnutom rozhodnutí bolo aplikované ustanovenie § 35 ods. 1 písm. a) zákona a nie ustanovenie § 35 ods. 1 písm. i) zákona, prípadne § 35 ods. 1 písm. c) zákon. Ako už bolo uvedené, jediným podkladom vydania napadnutého rozhodnutia bola práve existencia organizačného opatrenia ministra vnútra SR č. 13/2019."
Ako uviedol krajský súd v rozsudku, personálny rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 178 z 25. septembra 2019, voči ktorému podal žalobca odvolanie, obsahuje odôvodnenie v tomto znení:
"Organizačným opatrením ministra vnútra SR č. 13/2019 bola v dôsledku organizačných zmien dňom 30. 09. 2019 zrušená doterajšia funkcia menovanej a vytvorila sa nová funkcia s inou náplňou činnosti (§ 35 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov)."
Krajský súd po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu konštatoval, že jeho obsahom nie je organizačné opatrenie ministra vnútra SR č. 13/2019, ktoré, ako vyplýva z odôvodnenia personálneho rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 178 z 25. septembra 2019 a z napadnutého rozhodnutia žalovaného SPOU-PO-PK-79/2019 z 26. novembra 2019, je jediným podkladom pre vydania oboch uvedených rozhodnutí. Za uvedených okolností, o aké ide vo veci samej, a síce, že súčasťou administratívneho spisu nie je organizačné opatrenie ministra vnútra SR č. 13/2019, od ktorého znenia a existencie sa odvíja personálny rozkaz prezidenta Policajného zboru č. 178 z 25. septembra 2019 a napadnuté rozhodnutie žalovaného, neostalo súdu nič iné len prisvedčiť žalobnej námietke, že skutkový stav, ktorý vzal žalovaný a prezident Policajného zboru za základ svojich rozhodnutí, nemá oporu v administratívnom spise. Táto skutočnosť znamená, že súd z dôvodov na strane žalovaného nemohol vyhodnotiť, či skutkový
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).