Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 2/2021

2/2021

Potrebujeme nový zákon o ochrane osobných údajov? (2. časť)

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

V prvej časti príspevku bola kriticky analyzovaná slovenská právna úprava spracúvania osobných údajov. Poukázali sme na nedostatočné využitie otvorených klauzúl v zmysle GDPR, komplikovanú pôsobnos...

Cezhraničné premiestnenie sídla právnických osôb v Európskej únii

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, LL.M.

Autorka si kladie za cieľ upozorniť na absenciu podrobnej slovenskej právnej úpravy v otázke cezhraničného premiestnenia sídla v prípade právnických osôb, ktoré nemajú nadnárodný charakter a keď ne...

Nový spôsob riešenia reštrukturalizácie z pohľadu smernice o reštrukturalizácii a insolvencii

JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

Medzi členskými štátmi Európskej únie sú rozdiely, pokiaľ ide o rozsah konaní, ktoré sú dostupné dlžníkom vo finančných ťažkostiach pri prístupe k reštrukturalizácii, a preto bolo potrebné túto obl...

Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. MUDr. Norbert Moravanský, PhD. JUDr. Lucia Laciaková, PhD. doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et PhD. MUDr. Viktor Rekeň

V predkladanom príspevku sa zaoberáme z pohľadu viac ako 10-ročnej znaleckej praxe znaleckej organizácie a znaleckého ústavu zásadnými odbornými a metodologickými pochybeniami znalcov, ktoré považu...

Obsah vydania