Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Počet článkov autora: 5


Vybrané aplikačné problémy zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní

V článku autori venujú pozornosť inštitútu zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní z hľadiska jeho charakteristiky a poznatkov z jeho uplatňovania v aplikačnej praxi. Na základe analýzy tohto trestno-procesného inštitútu charakterizu...

Trestnosť neoprávneného prechovávania rastliny rodu Cannabis (konopa)

Medzi témy, ktorým je dlhodobo venovaná pozornosť v odbornej a laickej verejnosti v Slovenskej republike, nesporne patrí právna úprava trestnosti neoprávneného prechovávania omamných a psychotropných látok. Z týchto látok je najčastejšie venovaná ...

Obmedzenie zhromažďovacieho práva policajtom

Aktuálnou otázkou súčasnosti je nesporne uplatňovanie zhromažďovacieho práva, ktoré je garantované tak na medzinárodnoprávnej úrovni, na úrovni práva EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Uplatňovanie zhromažďovacieho práva poskytuje jednotlivcom úč...

Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov

V predkladanom príspevku sa zaoberáme z pohľadu viac ako 10-ročnej znaleckej praxe znaleckej organizácie a znaleckého ústavu zásadnými odbornými a metodologickými pochybeniami znalcov, ktoré považujeme za významné v prípadoch posudzovania poskytov...

Európske aspekty inštitútu spolupracujúceho obvineného

Komplikovanosť vzťahu medzinárodného práva, práva EÚ a vnútroštátneho práva spôsobuje, že sa rozširujú dezinterpretácie v otázkach súladu slovenskej právnej úpravy spolupracujúceho obvineného s medzinárodným právom (v európskom regióne) a právom E...