Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Väzba


Absencia stáleho bydliska ako dôvod útekovej väzby?

V rozhodovacej činnosti súdov, týkajúcej sa posudzovania dôvodov väzby, možno badať prax, že pokiaľ je obvinený osobou bez domova, súdy automaticky vzhliadajú útekový dôvod väzby na tom základe, že osoba bez domova je nedosiahnuteľná, pretože nemá...

Väzba ako prevencia pred kriminalitou?

Príspevok sa zaoberá hľadaním odpovede na otázku, či možno považovať väzbu za prostriedok prevencie pred kriminalitou.Odpoveď na otázku skúma autor prostredníctvom analýzy väzby ako trestno-procesného inštitútu, ako aj prostredníctvom vymedzenia p...

BEŠINA proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. apríla 2021 k sťažnosti č. 63770/17 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

Dominik KRÁTKY proti Slovenskej republike

rozhodnutie z 25. marca 2021 k sťažnostiam č. 17086/19 a 58230/19 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

ŠERIFI proti Slovenskej republike

rozsudok z 15. apríla 2021 k sťažnosti č. 50377/17 pre porušenie článku 5 ods. 4 Dohovoru (neprimeraná dĺžka preskúmania väzby súdom)

Rozhodovanie Ústavného súdu SR o možnosti väzobného stíhania sudcov

Článok je reakciou na uznesenia ústavného súdu, ktoré vydal v konaní sp. zn. PL. ÚS 4/2020. Konkrétne sa v ňom analyzuje doterajší prístup k právomoci ústavného súdu v konaní podľa Čl. 136 ods. 3 ústavy, ktorý je hodnotený kriticky. Autor ponúka a...

Rozhodovanie o väzbe dovolacím súdom

V článku sa autori snažia podať pomerne komplexný pohľad na inštitút tzv. "dovolacej väzby", teda väzby, do ktorej bol obvinený vzatý dovolacím súdom. Po úvodných krátkych všeobecných poznámkach k samotnej povahe dovolacieho konania nasleduje popi...