Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Dovolanie


Právna versus skutková otázka v kontexte zisťovania obsahu právneho úkonu a rozhodovacej činnosti súdov

V predkladanom článku sa autori zaoberajú témou skutkovej a právnej otázky, a to najmä v kontexte uznesenia Najvyššieho súdu SR (ďalej aj "NS SR" alebo "najvyšší súd"), vedenom pod sp.zn. 3 Cdo 27/2019, v ktorom NS SR uvádza, že výsledok zisťovani...

Majetkový cenzus v dovolacom konaní

Uplatňovanie majetkového cenzu v rámci dovolacieho konania v sporoch s ochranou slabšej strany v rozhodovacej praxi Najvyššieho súdu SR podnietilo úvahy o vhodnosti aplikácie tohto cenzu len na slabšiu stranu a tým spôsobené odopretie prístupu k d...