Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zo súdnej praxe 5/2021

5/2021

Je § 363 Trestného poriadku skutočne mimoriadnym opravným prostriedkom?

mjr. Mgr. Ing. František Vojtuš

Príspevok sa zaoberá analýzou mimoriadneho opravného prostriedku – zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku. Analýza je zameraná najmä na aplikačn...

Všeobecný súd a štátna pomoc v čase pandemie Covid-19

JUDr. Juraj Schwarcz

Príspevok sa venuje vymedzenej časti okruhu právnych otázok spojených s úpravou štátnej pomoci v práve Európskej únie (ďalej len „EÚ“), ktorou sa Všeobecný súd zaoberal v skrátenom súdnom konaní, t...

Obsah vydania

Vydáva

26. ročník, 5/2021

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262

Vychádza 6× ročne

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata; tel.: +421 911 258 922, Peter.Machata@wolterskluwer.com

Autorský kolektív (judikatúra): JUDr. Emil Franciscy (obč. právo); JUDr. Andrea Moravčíková, PhD. (obch. právo); JUDr. Martin Bargel (trestné právo); JUDr. Eva Babiaková, CSc. (spr. právo); JUDr. Milan Ľalík (ÚS SR)

Grafická úprava: Forma, s.r.o.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Zodpovedný redaktor: PhDr. Erich Rabel, mobil: +421 903 455 230, Erich.Rabel@wolterskluwer.com

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, casopisy@wolterskluwer.sk, Internet: www.wolterskluwer.sk

Cena ročného predplatného 103,20 € (vrátane DPH, poštovného a balného). Zrušenie odberu je možné písomným oznámením vždy v mesiaci november.

Registrácia MK SR – EV 617/08

ISSN 1335-177X

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Tento časopis je chránený v zmysle autorského práva. Každá pretlač, aj čiastková, ako aj ďalšie využitie príspevkov v iných informačných médiách je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľstva.

Zadané do tlače: 20. októbra 2021

Príspevky (právne vety, rozhodnutia a komentáre) uvádzané v tomto časopise nie sú pre súdy záväzné. Nemožno ich chápať ako úradný výklad rozhodnutí súdu.

© Wolters Kluwer SR s. r. o.

 

O časopise

Odborný časopis, v ktorom odborníci z oblasti občianskeho, pracovného, obchodného, trestného a správneho práva sprostredkúvajú svoje skúsenosti výberom, prezentáciou a komentovaním rozhodnutí a uznesení Najvyššieho súdu SR a od roku 2008 aj nálezov a uznesení Ústavného súdu SR a ďalších vybraných súdov SR. Popri komentovaných rozhodnutiach časopis prezentuje aj pôvodné články k aktuálnym témam súčasnej právnej teórie a praxe, s orientáciou na problematiku súdov a súdnictva.