Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Aktuality

Novela Občianskeho zákonníka v MPK do 6. 5. 2024

Kategória: Aktuality Zdroj: Slov-Lex

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Sledovaným cieľom návrhu zákona je zosúladiť platnú právnu úpravu v Občianskom zákonníku so závermi vyslovenými Súdnym dvorom Európskej únie v rozsudku č. C 598/21 vo veci SP, CI verzus Všeobecná úverová banka a. s., ktoré poukázali na nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy s právnymi normami Európskej únie, najmä so smernicou Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

Na základe uvedeného sa navrhujú nové pravidlá, pokiaľ ide o plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy, ktoré sa má vykonať v splátkach, vrátane spotrebiteľskej zmluvy, ak je plnenie zabezpečené záložným právom k nehnuteľnosti, pričom nová právna úprava upravuje „možnosť“ dodávateľa požadovať úhradu celého plnenia, resp. celej dlžnej sumy za zákonom ustanovených podmienok, ktoré zohľadňujú nielen počet omeškaných splátok, ale aj ich celkovú „omeškanú“ výšku vo vzťahu k celkovej výške plnenia, na ktoré je spotrebiteľ podľa spotrebiteľskej zmluvy povinný, a vo vzťahu k dĺžke trvania spotrebiteľskej zmluvy, pričom sa teda ponecháva na uvážení dodávateľa, či a kedy toto právo uplatní (právo však môže uplatniť len počas obdobia, kedy sú splnené podmienky na tzv. zosplatnenie).

Dodávateľ je však pred uplatnením práva na tzv. zosplatnenie plnenia povinný vyzvať spotrebiteľa na vrátenie celého plnenia a súčasne mu určiť lehotu na vrátenie plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. Až po uplynutí tejto dodatočnej lehoty na vrátenie plnenia sa stáva celé plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy splatné. Právna úprava nevylučuje inú úpravu zmluvných podmienok. Inšpiráciou navrhovanej právnej úpravy je nemecká právna úprava.

Návrh zákona možno pripomienkovať do 6.5.2024 v procese LP/2024/169. Sprievodná dokumentácia k procesu je k dispozícii na tomto odkaze.