Legislatíva

Legislatíva

40/1964 Zb.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

343/2015 Z.z.

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

36/2005 Z.z.

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

513/1991 Zb.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

530/2003 Z.z.

530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

160/2015 Z.z.

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

161/2015 Z.z.

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

301/2005 Z.z.

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

300/2005 Z.z.

300/2005 Z.z. Trestný zákon

327/2005 Z.z.

327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.

586/2003 Z.z.

586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

655/2004 Z.z.

655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

315/2016 Z.z.

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

311/2001 Z.z.

311/2001 Z.z. Zákonník práce

307/2016 Z.z.

307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

7/2005 Z.z.

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/2018 Z.z.

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

244/2002 Z.z.

244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

233/1995 Z.z.

233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

314/2018 Z.z.

314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov