Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Legislatíva

40/1964 Zb.

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 12. 2019  

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

343/2015 Z.z. N

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

36/2005 Z.z. N

Schválený 19. 1. 2005 Účinný 11. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

513/1991 Zb. N

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

530/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

160/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

161/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

301/2005 Z.z. N

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

300/2005 Z.z.

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 17. 7. 2022  

300/2005 Z.z. Trestný zákon

327/2005 Z.z.

Schválený 23. 6. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 3. 2019  

327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.

586/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

655/2004 Z.z.

Schválený 10. 11. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 15. 6. 2019  

655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

315/2016 Z.z.

Schválený 25. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 11. 2019  

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

311/2001 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

307/2016 Z.z. N

Schválený 25. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

7/2005 Z.z. N

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 2. 2023  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

18/2018 Z.z.

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 30. 3. 2022  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

244/2002 Z.z.

Schválený 3. 4. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 1. 2020  

244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

233/1995 Z.z.

Schválený 14. 9. 1995 Účinný 1. 12. 1995 Novelizovaný: 1. 12. 2021  

233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

314/2018 Z.z. N

Schválený 24. 10. 2018 Účinný 15. 11. 2018 Novelizovaný: 1. 12. 2022  

314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 29. 12. 2022  

250/2012 Z.z.

Novelizovaný: 8. 12. 2022  

160/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

301/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

162/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

153/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

757/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

139/1998 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  

371/2004 Z.z.

Novelizovaný: 1. 12. 2022  


Zmena nastane

513/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

530/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

161/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

7/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

166/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

162/1995 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

185/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

461/2003 Z.z.

Novelizovaný: 1. 2. 2023  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 5. 2. 2023  


Archív zmien v legislatíve