Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Legislatíva

40/1964 Zb. N

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

513/1991 Zb. N

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

300/2005 Z.z. N

Schválený 20. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

530/2003 Z.z. N

Schválený 28. 10. 2003 Účinný 1. 2. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

153/2001 Z.z. N

Schválený 28. 3. 2001 Účinný 1. 5. 2001 Novelizovaný: 20. 3. 2024  

153/2001 Z.z. o prokuratúre

160/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

7/2005 Z.z. N

Schválený 9. 12. 2004 Účinný 1. 7. 2005 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

91/2016 Z.z. N

Schválený 13. 11. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

161/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

274/2017 Z.z.

Schválený 12. 10. 2017 Účinný 1. 1. 2018 Novelizovaný: 1. 10. 2023  

274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

301/2005 Z.z. N

Schválený 24. 5. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 20. 3. 2024  

301/2005 Z.z. Trestný poriadok

311/2001 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

36/2005 Z.z.

Schválený 19. 1. 2005 Účinný 11. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

162/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

233/1995 Z.z. N

Schválený 14. 9. 1995 Účinný 1. 12. 1995 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

343/2015 Z.z. N

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

586/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

18/2018 Z.z. N

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

327/2005 Z.z.

Schválený 23. 6. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

5/2004 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

143/1998 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

84/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  


Zmena nastane

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

250/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

381/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

121/2022 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

305/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve