Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme naliehavosť špecializácie v školskej mediácii, ktorá by umožnila mediátorom aktualizovať kompetencie mediátora aj v tejto oblasti. Rozoberieme rôzne možnosti pôsobenia mediátora v školskom prostredí.

Úvod

Mediácia realizovaná podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej len „zákon o mediácii“), ale aj mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia a zlepšovania klímy v školách a školských zariadeniach. Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde je prítomnosť mediátora žiaduca. Očakávať pritom možno väčšiu otvorenosť osôb, ktorých sa riešenie konfliktov týka, intenzívnejšie prejavovanie emócií, väčšiu flexibilitu tém, rôzne štádia zrelosti osobnosti, aj rozdielnu mieru schopnosti posúdiť spornú situáciu. V súčasnosti rastie dopyt po vzdelávaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov mediátormi, ktoré by bolo zamerané na riešenie konfliktov, ale aj na program rovesníckej mediácie, ktorý je súčasťou prevencie.

Vymedzenie kľúčových pojmov

Definovanie kľúčových pojmov v mediácii nám umožní bližšie sa pozrieť na tému mediácie a jej významu v špecifickom prostredí škôl a školských zariadení na Slovensku. V príspevku sme sa zamerali na využívanie mediácie v školách a školských zariadeniach regionálneho školstva.

Podľa § 2 ods. 1 zákona o mediácii je mediácia „mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu“. Podľa § 3 zákona o mediáciije mediátorom „každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1“.

Jednou z aplikačných oblastí, v ktorej možno využívať mediáciu, je aj školská mediácia. Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie formou mediácie ako odbornej metódy riešenia konfliktov alebo mediácie podľa zákona o mediácii. Táto osoba je spôsobilá konflikt alebo napätie medzi spornými stranami vnímať, pochopiť a adekvátne naň reagovať.

Osobou, ktorá rieši konflikty podľa zákona o mediácii, môže byť len mediátor registrovaný v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR1. Osobou, ktorá rieši konflikty v školskom prostredí prostredníctvom mediácie ako odbornej metódy, prípadne využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia v tíme (pedagogickom tíme, pracovnom tíme, žiackom tíme, medzi rodičmi a učiteľmi a pod.), môže byť spravidla:

  • mediátor registrovaný v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR,
  • mediátor, ktorý má osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky, ktorou sa posudzujú jeho odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti (po absolvovaní odbornej prípravy mediátora),
  • osoba, ktorá absolvovala odbornú prípravu mediátora,
  • pedagogický, resp. odborný zamestnanec vrátane vedúceho zamestnanca v školstve, ideálne ak absolvoval ďalšie vzdelávanie zamerané aj na riešenie konfliktov,2
  • rovesnícky mediátor, ktorý absolvoval tréning rovesníckej mediácie.

Mediátor môže v školskom prostredí pôsobiť nielen ako mediátor podľa zákona o mediácii, resp. využívať mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov, ale aj ako lektor vzdelávania v mediácii, pričom cieľovou skupinou môžu byť pedagogickí zamestnanci, resp. odborní zamestnanci, žiaci, rovesnícki mediátori, zákonní zástupcovia detí a žiakov, ale aj zamestnanci školských úradov. Mediácia tak môže napĺňať v školskom prostredí aj rovinu prevencie. V prípade prevencie môže ísť o priamu prevenciu,ktorá predstavujeosvetu, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania, ďalej môže ísť o sekundárnu prevenciu, ktorá je zameraná na riešenie aktuálnych konfliktov, a terciárnu prevenciu, ktorá je vymedzená na prácu s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu tak, aby dobre riešený spor bol vzorom riešenia konfliktov a nedochádzalo k reeskalácii, odvete či pomste.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec nie je mediátorom podľa zákona o mediácii, ak neabsolvoval odbornú prípravu mediátora, nemá osvedčenie o úspešnom vykonaní odbornej skúšky, resp. nie je mediátorom registrovaným v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR.Môže však využívať mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov a môže byť koordinátorom školskej mediácie, resp. rovesníckych mediátorov - žiakov,ale aj lektorom programu rovesníckej mediácie.Výhodou je, ak absolvoval vzdelávanie v oblasti riešenia konfliktov,3 kde je lektorom tohto programu mediátor podľa zákona o mediácii.

Špecializácia v mediácii

Školská mediácia patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim aplikačným oblastiam mediácie. Školské prostredie a práca s pedagogickými, resp. odbornými zamestnancami či žiakmi je špecifická. Poznanie podmienok,ktoré majú vplyv na kvalitu mediácie v školskom prostredí, zohráva dôležitú úlohu pri napĺňaní cieľov. Prax preto priniesla potrebu ďalšieho vzdelávania mediátorov, ich špecializáciu pre školské prostredie.

Cieľom špecializácie je najmä aktualizovanie profesijných kompetencií mediátora dôležitých pre vykonávanie mediácie ako odbornej metódy v školách a školských zariadeniach s dôrazom na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti alternatívneho riešenia konfliktov (vyjednávanie, facilitácia, mediácia) a implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl.

Z hľadiska tematického zamerania špecializácie sa ako potrebné ukazuje najmä získanie prehľadu o dôležitej legislatíve v školstve. Ide najmä o:

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Využiť ho možno napríklad v sporoch medzi rodičom a školou, ktoré sa týkajú plnenia povinnej školskej dochádzky, individuálneho vzdelávania, inklúzie a pod.
  • Konflikty v školskom prostredí sa týkajú aj pracovnoprávnych vzťahov, preto je pre mediátora dôležité poznanie zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch napríklad v sporoch, ktoré sa týkajú práv a povinností pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
  • Konflikty medzi riaditeľom školy a zriaďovateľom školy, resp. medzi riaditeľom školy a samosprávnym orgánom školy si žiadajú mať prehľad v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.

V školskom prostredí mnohé spory vzniknú spontánne a majú impulzívny charakter. Naliehavosť ich urovnania rastie úmerne s poslaním pedagógov, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania žiakov. Učiteľ, ktorý je v konflikte s kolegom, sa stáva málo efektívnym učiteľom. Konfliktné situácie odohrávajúce sa na dennej báze sa týkajú rôznych cieľových skupín a majú cyklický charakter. Opakujú sa s každou novou generáciou žiakov a rodičov, pričom charakter problémov sa mení spolu s dobou, v ktorej požiadavka na prevenciu negatívnych sociálno-patologických javov a podporu duševného zdravia sa stáva normou. V tomto kontexte nadobúda mediácia ako forma prevencie významnú úlohu.

Úloha mediátorov sa presúva z roviny riešenia konfliktov do vzdelávania v oblasti riešenia konfliktov. Napriek tomu, že školské prostredie môže byť pre mediátorov veľmi podnetným prostredím, možnosť stretávať sa s profesionálmi v oblasti výchovy a vzdelávania - pedagogickými zamestnancami, odbornými zamestnancami môže narážať na skúmanie lektorských kvalít mediátora. Spoznanie, či mediátor vie vzbudiť záujem, ponúknuť obsah témy zodpovedajúci potrebám žiakov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, si pýta špecifické didaktické zručnosti.Špecializácia v mediácii by preto mala zahŕňať aj orientáciu mediátora v tomto ohľade. Stanovenie cieľov a uplatňovanie didaktických zásad musí byť v súlade s klímou školy a po dohode s vedením školy. V rámci tréningového procesu je pre mediátora dôležité poznať, aké organizačné formy a metódy využije, aké materiálne prostriedky potrebuje na realizovanie tej-ktorej aktivity. Úspech vzdelávania v mediácii ovplyvňujú aj podmienky, klíma a kultúra školy.

Možnosti pôsobenia mediátora v školskom prostredí

Možnosti mediácie v školskom prostredí ponúkajú celú paletu praktického využitia tejtoodbornej metódy alternatívneho riešenia konfliktov. Vychádzajúc z definície mediátora podľa zákona o mediácii možno pôsobenie mediátora alebo koordinátora mediácie určiť v závislosti od kompetencií, ktoré bude v školskom prostredí napĺňať.

Mediácia podľa zákona o mediácii v školskom prostredí

Mediátorom podľa zákona o mediácii môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú, a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1 zákona o mediácii. Mediácia je dobrovoľný proces, a preto sa v dohode o začatí mediácie mediátor s osobami zúčastnenými na mediácii dohodnú na podmienkach, za akých bude mediácia prebiehať. Zákon stanovuje len minimálne náležitosti, akými sú: presné označenie osôb zúčastnených na mediácii, teda osôb ktorých sa spor týka; presné označenie mediátora, na ktorom sa strany sporu dohodli a označenie jeho kancelárie, kde bude mediácia prebiehať; vymedzenie konkrétneho sporu, ktorý je predmetom mediácie.

V dohode o začatí mediácie musí byť zadefinovaná aj výška odmeny mediátora, spôsob jej určenia alebo dohoda o tom, že mediácia bude vykonaná mediátorom bezplatne. V dohode o začatí mediácie sa vyžaduje, aby bola zadefinovaná aj doba, počas ktorej má mediácia prebiehať, avšak opomenutie tejto povinnosti nespôsobuje vážnu prekážku pre trvanie dohody o začatí mediácie, pretože ak doba nie je určená, zákon o mediácii definuje, že mediácia v civilných veciach končí uplynutím šiestich mesiacov a uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu. Dohoda o začatí mediácie nadobúda účinnosť buď dňom jej zápisom do knihy mediácii, alebo jej uložením do Notárskeho centrálneho registra listín.

Mediácia sa v zmysle § 14 ods. 8 zákona o mediácii končí jednak dňom uzatvorenia dohody, ktorá je výsledkom mediácie, t. j. mediačnou dohodou, ale aj rozhodnutím ktorejkoľvek osoby zúčastnenej na mediácii, že mediácia je skončená. Dispozičné právo s procesom mediácie má ktorákoľvek zo strán v spore, a tak sa môže rozhodnúť ukončiť mediáciu aj bez udania dôvodu. Rovnako mediáciu môže ukončiť kedykoľvek v ktorejkoľvek fáze mediačného procesu aj mediátor, písomným vyhlásením po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať. Ďalšie možnosti skončenia mediácie definuje zákon o mediácii.

Mediácia ako odborná metóda

Mediáciu ako odbornú metódu môže v praxi využívať aj pedagogický zamestnanec, resp. odborný zamestnanecza predpokladu, že sa v tejto oblasti vzdeláva. Získať kompetencie využívať mediáciu ako odbornú metódu im v súčasnosti umožňujú rôzne druhy vzdelávania, ktorých obsahom sú témy zamerané na riešenie konfliktov v školskom prostredí. Ide predovšetkým o § 79 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, podľa ktorého: „Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov.“

Práve vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti mediácie je priestorom pre mediátorov ako lektorov týchto vzdelávaní, keďže ide o odborníkov na riešenie konfliktov.

Tréning na riešenie konfliktov možno zabezpečiť prostredníctvom aktualizačného vzdelávania podľa § 57 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.V školskom roku 2022/2023 je povinným obsahom aktualizačného vzdelávania (§ 90d zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) v rozsahu najmenej 20 hodín za jeden školský rok obsah zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023.Práve inkluzívne vzdelávanie ponúka priestor na vzdelávanie v mediácii. V Metodickom usmernení č. 1 k čerpaniu prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, poskytnutých na aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 v časti 5. Obsah aktualizačného vzdelávania – Personalizácia vyučovania a inkluzívne prostredie4, je jedným z konkrétnych zameraní vzdelávania aj oblasť zameraná na komunikáciu a mediáciu.

Priestor pre zdieľanie odborných vedomostí mediátorov v mediácii v rámci lektorovania ponúka funkčné vzdelávanie. Vedúci zamestnanci v školstve sú povinní absolvovať funkčné vzdelávanie podľa § 47 a § 48 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.Cieľom funkčného vzdelávania je získanie profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Toto vzdelávanie bližšie špecifikuje vyhláška č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji , ktorá v Prílohe 2 časť B Rozširujúci modul vzdelávania uvádza, že absolvent rozširujúceho modulu funkčného vzdelávania je spôsobilý bod 2.11. „zavádzať zásady riešenia a predchádzania konfliktov“ a bod 2.12. vytvárať podmienky na predchádzanie rizikového správania detí, žiakov, poslucháčov a zamestnancov na pracovisku“, čím mediátor vstupuje aj do roviny mediácie ako prevencie v školskom prostredí a rozširuje svoje pôsobenie aj o cieľovú skupinu žiakov a program rovesníckej mediácie.

Pedagogickí alebo odborní zamestnanci majú možnosť využívať aj inovačné vzdelávanie podľa § 56 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní. Vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu najmenej 50 hodín. Ide o vzdelávanie, ktoré musí byť akreditované na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Lektorom inovačného vzdelávania môže byť aj mediátor, odborným garantom musí byť podľa súčasného znenia zákona č. 138/2019 Z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zamestnanec poskytovateľa inovačného vzdelávania. Cieľom inovačného vzdelávania zameraného na mediáciu môže byť napríklad inovovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov.5

Potrebu inovačného vzdelávania v súčasnej dobe si priamo pýta reforma školstva, ktorej ťažiskovou témou je inklúzia. V publikácii Multidisciplinárny prístup v školách – Školský podporný tím6, kde autori ako hlavné úlohy školského podporného tímu uvádzajú aj: „Do programu je potrebné zahrnúť aj pravidelné stretnutia tímu, intervíziu, supervíziu a nechať dostatočný čas napríklad na mediáciu konfliktov, alebo riešenie komplexných prípadov, či krízovej intervencie, ak sa vyskytnú.“ (s. 20) alebo „cielené intervencie u detí, rodičov a učiteľov: reedukácia porúch učenia, využitie terapeutických metód v skupinách i individuálne (napr. arteterapia, muzikoterapia, terapia hrou), mediácia konfliktov, napr. s využitím nenásilnej komunikácie, individuálna reflexia so žiakmi, špecifická podpora triednych učiteľov“ (s. 21)7.

Rovesnícka mediácia, práca s dynamikou skupiny v triedach

„Mediátorom“ v školskom prostredí môže byť aj žiak, ktorý v rámci tréningových aktivít získal mediačné zručnosti - rovesnícky mediátor. Ak ide o zmierňovanie napätia, riešenie konfliktov, ich prevenciu medzi žiakmi, kamarátmi, spolužiakmi v škole alebo v školskom zariadení, hovoríme o rovesníckej mediácii alebo o využívaní mediačných zručností medzi rovesníkmi žiackeho veku v školskom prostredí. Pri rovesníckej mediácii využívame mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov prispôsobenú veku, temperamentu a možnostiam detí a mládeže.

Implementovanie programu rovesníckej mediácie do škôl môže byť dôležitým krokom k získaniu zručností žiakov riešiť konflikty pre nich primeraným a im zrozumiteľným spôsobom. Nechuť ašpirovať na vlastné riešenia a spoliehanie sa na rozhodnutia dospelých môže byť živnou pôdou pre neschopnosť riešiť konflikty, spracovať negatívne pocity, primerane reagovať na problémové situácie, poskytovať spätnú väzbu konštruktívne, vyjadrovať názory vecne, definovať vlastné potreby, ale aj rozumieť záujmom a potrebám iných. Riešenie žiackych konfliktov rozhodnutím dospelej autority z dlhodobého hľadiska neučí procesom zmierovania, tlmí kritické myslenie žiakov a zbavuje ich zodpovednosti za proces riešenia konfliktov.

Odporúčanie implementovať program rovesníckej mediácie do škôl sa objavil aj v odporúčaniach Štátnej školskej inšpekcie. V príspevku TOP 10 odporúčaní proti šikanovaniu na školách v bode 2 sa odporúča eliminovať preventívnymi opatreniami výskyt rizikového správania sa žiakov, pričom jedným z opatrení je „spolupracovať so všetkými účastníkmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní na eliminovaní rizikového správania sa žiakov účinnými stratégiami, napr. zavedením programu rovesníckej mediácie8.

Rovesnícky mediátor môže využiť skúsenosti z tréningov rovesníckej mediácie v rovine zmierňovania napätia v triede prostredníctvom rozhovoru rovesníckeho mediátora so spolužiakom, zastania sa spolužiaka napríklad pri intrigách, ohováraní. Môže využiť aj posilňovanie správania submisívnejších spolužiakov v triede smerom k odvahe povedať svoj názor, ale aj tlmiť snahu uprednostňovať len jeden názor v triede. V niektorých triedach prevláda skupinové myslenie. Rovesnícky mediátor môže začať proces nastavenia nových pravidiel diskusie v triede. Mediačné zručnosti môže žiak využiť aj pri zmierňovaní situácií, ktoré spôsobujú stres. Mediáciu možno využiť aj pri pomoci žiakov učiteľom zvládať dynamiku triedy. Prácu s dynamikou v triede možno využiť v rôznych situáciách. Môže ísť o tlmočenie hlasu detí smerom k učiteľom, formulovanie ich predstáv, očakávaní, potrieb a záujmov. Čo je dobré pre nás, dospelých, nemusí nevyhnutne znamenať, že je to dobré aj pre deti, že to deti ako dobré chápu a prijímajú. Dôležitá je dôvera medzi žiakmi a dospelými v tomto procese.

Ďalšou rovinou využitia mediácie medzi žiakmi v školskom prostredí je priama účasť na riešení konfliktov – mediácia. Ide o pôsobenie rovesníckeho mediátora ako tretej nestrannej nezaujatej osoby za predpokladu, že si žiak dokáže vybudovať rešpekt, má dôveru spolužiakov, je prirodzenou autoritou prijímanou medzi spolužiakmi, má komunikačné zručnosti, je schopný aktívneho počúvania. Výhodou je, ak sa mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov používa aj pri sporoch medzi dospelými (učiteľmi a rodičmi, učiteľmi navzájom,...), teda využívanie mediačných zručností sa stáva prirodzenou súčasťou riešenia konfliktov v prostredí, v ktorom sa žiaci pohybujú.

Rovesnícka mediácia je proces, pri ktorom nielen výsledok, ale predovšetkým jej priebeh treba vnímať v kontexte cieľovej skupiny žiakov, ich veku a im zodpovedajúcim skúsenostiam. Rovesnícky mediátor (uvažujeme v rovine regionálneho školstva) je žiakom základnej školy, resp. žiakom strednej školy, ktorý absolvoval tréning rovesníckej mediácie realizovaný mediátorom podľa zákona, lektorom rovesníckej mediácie, resp. koordinátorom

školskej a rovesníckej mediácie. Prostredníctvom rovesníckej mediácie možno zmierňovať napätie v triede, pričom tréningové aktivity nemajú charakter prednášky, výkladu, ale opierajú sa o zážitok, skúsenosť, reálne situácie zo života žiakov. Využívame prácu v skupinách, prácu s filmom, reflexiu, sebareflexiu, diskusiu, riešenie prípadových štúdií a najmä hru.

Záver

Ak škola využíva alebo si stanovila cieľ využívať mediáciu podľa zákona, mediáciu ako odbornú metódu, mediáciu ako formu prevencie, odporúčame formulovať jej využívanie aj v kľúčových dokumentoch školy, napríklad v školskom vzdelávacom programe, v školskom poriadku. S cieľmi riešenia konfliktov aj prostredníctvom mediácie je vhodné oboznámiť aj radu školy, rodičovskú radu, rodičov v rámci triednych aktívov. Odporúčame mediátorom spoluprácu s odbornými zamestnancami školy, so školskými podpornými tímami. Vhodné je zapojiť do programu mediácie najmä sociálnych pedagógov.


1 Zdroj: <https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediator>.
2 Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (napr. aktualizačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie).
3 Napríklad inovačného vzdelávania podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických  zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré je akreditované na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
4 Zdroj: <https://www.minedu.sk/data/att/25162.pdf>.
5 Napríklad <https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/vzdelavanie/mediacia-vyuzitie-komunikacie-s-prvkami-mediacnych-zrucnosti-v-skolskej-praxi-riesenia-konfliktov/>.
6 Viac tu: <https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2022/03/Multidisciplinarny-pristup-v-skolach_s-recenziou-v1.02.pdf>.
7 Tamže.
8 Viac tu: <https://www.ssi.sk/2022/02/21/top-10-preventivnych-odporucani-proti-sikanovaniu-na-skolach/)>.