Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Mediácia a Centrum právnej pomoci

Zámerom tohto článku je priblížiť fungovanie mediácie ako jednu z foriem poskytovania právnej pomoci žiadateľom o právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci. Autorka sa venuje priblíženiu podmienok pre poskytnutie právnej pomoci s dôrazom na mediáciu, odlišnostiam v procese mediácie, ktorá prebieha v Centre právnej pomoci, a úvahám o možnom prínose Centra právnej pomoci pre rozširovanie povedomia o mediácii, ako aj participácii Centra na poskytovaní mediačných služieb.

Úvod

Centrum právnej pomoci (ďalej len „Centrum“) je štátna rozpočtová organizácia, ktorá poskytuje právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi za splnenia podmienok predpokladaných zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi (ďalej len „zákon č. 327/2005 Z. z.“), a to formou právneho poradenstva, právneho zastupovania v konaní pred súdom určeným advokátom alebo zamestnancom Centra a taktiež formou mediácie určeným mediátorom alebo zamestnancom Centra. Hlavným cieľom zákonodarcu bolo vytvorenie systému poskytovania právnej pomoci a zabezpečenie jej poskytovania v rozsahu ustanovenom zákonom č. 327/2005 Z. z. fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej núdze nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv, a prispieť k predchádzaniu vzniku právnych sporov.Na účely zákona č. 327/2005 Z. z. je právnou pomocou poskytovanie právnych služieb oprávnenej osobe v súvislosti s uplatňovaním jej práv, ktoré zahŕňajú najmä právne poradenstvo, pomoc pri mimosúdnych konaniach vrátane sprostredkovania riešenia sporov formou mediácie, spisovanie podaní na súdy, zastupovanie v konaní pred súdmi a vykonávanie úkonov s tým súvisiacich a úplné alebo čiastočné uhrádzanie nákladov s tým spojených.

Podmienky na poskytnutie právnej pomoci

Predpokladom poskytovania právnej pomoci Centrom je splnenie nasledujúcich kumulatívnych podmienok: daný spor je v pôsobnosti Centra, žiadateľ sa nachádza v stave materiálnej núdze, je možné vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy.

 Pôsobnosť Centra je daná:

  • v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach, v konaniach o oddlžení podľa osobitného predpisu, v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v týchto veciach aj v konaní pred Ústavným súdom SR;
  • v cezhraničných sporoch v občianskoprávnych veciach, obchodnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach a v rodinnoprávnych veciach;
  • v azylových veciach, v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny, v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu a v týchto veciach aj v konaní pred súdom v správnom súdnictve a v konaní pred Ústavným súdom SR;
  • v konaniach súvisiacich s podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, ak ide o osobu, voči ktorej bola pozastavená účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa osobitného predpisu.

Podmienka, že žiadateľ sa nachádza v stave materiálnej núdze,je naplnená vtedy, ak je poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo stav, keď jeho príjem nepresahuje 1,6-násobok sumy životného minima a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť svojím majetkom. Zákon č. 327/2005 Z. z. pritom rozlišuje poskytovanie právnej pomoci s finančnou účasťou alebo bez nej.

Právna pomoc môže byť žiadateľovi poskytnutá bez finančnej účasti v tom prípade, ak jeho príjem nepresahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom. Konkrétne to znamená, že príjem jednej fyzickej osoby nesmie presiahnuť 1,4-násobok sumy 234,42 eur, t. j. sumu 329 eur.Hranica materiálnej núdze sa mení podľa toho, či sa so žiadateľom spoločne posudzujú ďalšie osoby (manžel, maloleté deti). Na ilustráciu doplníme hranicu materiálnej núdze v prípade dvoch dospelých spoločne posudzovaných osôb: 558 eur,jedna dospelá osoba a jedno spoločne posudzované maloleté dieťa: 479 eur, dve dospelé osoby a jedno maloleté dieťa: 707 eur atď.

V prípade, ak príjem žiadateľa presahuje 1,4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom a súčasne nepresahuje 1,6-násobok uvedenej sumy a nemôže si využívanie právnych služieb zabezpečiť svojím majetkom, má právo na poskytnutie právnej pomoci určeným advokátom alebo Centrom pri splnení podmienky finančnej účasti vo výške 20 % trov právneho zastúpenia podľa osobitného predpisu.  Konkrétne to znamená, že príjem jednej fyzickej osoby nesmie presiahnuť 1,6-násobok sumy 234,42 eur, t. j. sumu 376 eur.Na ilustráciu doplníme hranicu materiálnej núdze v prípade dvoch dospelých spoločne posudzovaných osôb: 637 eur,jedna dospelá osoba a jedno spoločne posudzované maloleté dieťa: 547 eur, dve dospelé osoby a jedno maloleté dieťa: 808 eur atď.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).