Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 4 Sžrk 4/2021 z 26. 8. 2022 (oprava vlastníckeho alebo iného vecnoprávneho zápisu v katastri nehnuteľností)

"Keďže konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte má povahu nesporového konania, jeho predmetom nemôže byť riešenie vlastníckych alebo iných vecnoprávnych sporov, na rozhodovanie ktorých sú príslušné výlučne súdy v civilnom sporovom konaní. To však neznamená, že v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte nemožno opraviť, t.j. zmeniť vlastnícky alebo iný vecnoprávny zápis v katastri nehnuteľností.

I.
Jednou z funkcií katastra nehnuteľností (ďalej aj "kataster") deklarovaných priamo v zákone č. 162/1995 Z. z.o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej aj "KZ") je ochrana zákonom definovaných práv k nehnuteľnostiam.
1)
Kataster ostatne bol v podmienkach Slovenskej republiky v súlade s historickou tradíciou tzv. verejných kníh kreovaný (okrem iného) ako nástroj štátu na ochranu práv k nehnuteľnostiam.
2)
 "Keďže konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte má povahu nesporového konania, jeho predmetom nemôže byť riešenie vlastníckych alebo iných vecnoprávnych sporov, na rozhodovanie ktorých sú príslušné výlučne súdy v civilnom sporovom konaní. To však neznamená, že v konaní o oprave chyby v katastrálnom operáte nemožno opraviť, t. j. zmeniť vlastnícky alebo iný vecnoprávny zápis v katastri nehnuteľností."
Základným predpokladom napĺňania funkcie katastra pri ochrane práv k nehnuteľnostiam je súlad údajov v ňom obsiahnutých so skutočným stavom. Slovami najvyššieho súdu,
"na to, aby kataster nehnuteľností mohol slúžiť jeho základnému účelu ... musia byť skutočnosti o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, iných evidovaných osobách a právach k nehnuteľnostiam zodpovedne a pravdivo v katastri zaznamenané"
.
3)
Ďalším predpokladom napĺňania funkcie katastra pri ochrane práv k nehnuteľnostiam je dôslednosť orgánov verejnej správy na úseku katastra (t. j. orgánov katastra) pri spravovaní katastra vrátane dôsledného odstraňovania eventuálnych chýb v katastri v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zákonodarca na odstraňovanie chýb v katastrálnom operáte ustanovil inštitút opravy chyby v katastrálnom operáte, ktorý, slovami najvyššieho súdu, nie je viazaný
"na žiadnu lehotu. Ide o právny prostriedok nápravy na zabezpečenie právneho stavu katastra nehnuteľností, ktorý vychádza z princípov nepremlčateľnosti vlastníckeho práva."
4)
Jeho v podstate "iba" rámcová normatívna úprava je žriedlom otázok, ktoré v aplikačnej praxi vyvstávajú, a to či už vo vzťahu k samotnému poňatiu "chyby v katastrálnom operáte", alebo vo vzťahu k právomoci okresného úradu, katastrálneho odboru (ďalej len "okresný úrad"), rozhodnúť o oprave údaja o vecnom práve k nehnuteľnosti evidovanom v katastri. K obom týmto okruhom otázok sa vyjadril Najvyšší správny súd SR v rozsudku sp. zn. 4 Sžrk 4/2021 z 26. 8. 2022 (ďalej aj "glosovaný rozsudok"), v ktorom riešil otázku podmienok, za ktorých môže okresný úrad rozhodnúť o oprave chyby v katastrálnom operáte, ak sa návrh na opravu chyby na prvý pohľad javí ako oprava technického charakteru, ale v konečnom dôsledku sa ním sleduje zmena zápisu vlastníckeho práva v katastrálnom operáte, pričom s jeho argumentáciou a závermi je potrebné súhlasiť. Hneď na tomto mieste sa žiada dodať, že glosovaný rozsudok obsahuje zrejme najdôkladnejší výklad k inštitútu opravy chyby v katastrálnom operáte prezentovaný v slovenskej správnej súdnej praxi,
5)
a to predovšetkým vo vzťahu k oprave chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 ods. 1 písm. a) KZ v znení účinnom do 30. septembra 2018, resp. podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).