Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Róbert Jakubáč, PhD.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Počet článkov autora: 22


Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Cdo 269/2019 z 31. 5. 2022 (začiatok plynutia premlčacej lehoty na uplatnenie nároku spoluvlastníka nehnuteľnosti podľa § 603 ods. 3 OZ

Premlčacia lehota na uplatnenie nároku podielového spoluvlastníka nehnuteľnosti domáhať sa voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, aby mu ponúkol na kúpu nadobudnutý spoluvlastnícky podiel, a to za rovnakých podmienok, za a...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo 12/2018 z 23.5.2019 (súpis podstaty ako listina preukazujúca oprávnenie správcu podstaty nakladať s nehnuteľnosťou)

„Titulom pre nakladanie s majetkom úpadcu vrátane nehnuteľností je súpis majetku. Ak je určitá nehnuteľnosť v súpise majetku, tak pri speňažení majetku je dostatočným podkladom pre zápis vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností na ďalší subjekt...

Glosa k rozsudku Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 2 Sžrk 5/2020 z 24.2.2022 (vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti dohodou)

„Pod vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou v zmysle § 149 ods. 4 OZ je ... potrebné rozumieť nielen uzavretie takejto dohody, ale i podanie návrhu na vklad na jej základe v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluv...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 4 Obdo 102/2019 z 30.12.2020, R 67/2021 (zodpovednosť za škodu spôsobenú rozhodnutím, ktoré nebolo ničotné ani vykonateľné bez ohľadu na právoplatnosť a ktoré bolo zrušené na základe riadneho opravného prostriedku)

„Škoda môže vzniknúť aj v príčinnej súvislosti s vydaním rozhodnutia orgánu štátu, ktoré bude zrušené skôr, ako nadobudne právoplatnosť – v tomto prípade je však potrebné zodpovednosť štátu za škodu, ktorá by vznikla v príčinnej súvislosti s vydan...

Právne posúdenie prejudiciálnej otázky v civilnom sporovom konaní a rozhodovanie v katastrálnom konaní

Súdna prax, ako aj právna veda poskytujú relatívne bohaté stanoviská k vplyvu právneho posúdenia prejudiciálnej otázky v civilnom sporovom konaní zo strany spor rozhodujúceho súdu v odôvodnení jeho rozhodnutia na eventuálne následné súdne konania....

Zmluva o združení a návrh novely Občianskeho zákonníka

"Nerozvinutosť a tiež zdanlivá harmonickosť platnej právnej úpravy tohto inštitútu nás nesmie mýliť, problémy na seba iste nenechajú dlho čakať."(Luboš Tichý) 1) Inštitút "spoločenskej zmluvy" patrí medzi klasické inštitúty súkromného práva, ktoré...

Spor o platnosť právneho úkonu a zápis do katastra nehnuteľností

Autor sa v tomto príspevku venuje analýze postupu okresného úradu, katastrálneho odboru, v konaní o návrhu na vklad a v konaní o zázname v prípade určitých druhov sporov o platnosť právneho úkonu, na základe ktorého bol podaný návrh na vykonanie z...

Zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností a návrh novely Občianskeho zákonníka

Právna úprava nadobúdania vlastníctva nehnuteľností pri ich zmluvnom prevode de lege lata vyvolala mnohé polemiky, pričom jej nedostatky boli nielen v českej, ale aj našej odbornej literatúre pomerne dôkladne popísané a diskutované. Je dnes sotva ...

Nakladanie s nehnuteľnosťou a neodkladné opatrenie súdu

Jedným z oprávnení vlastníka veci je jeho právo s vecou nakladať. Toto oprávnenie vlastníka veci však môže byť obmedzené, a to napríklad predbežným opatrením, resp. neodkladným opatrením, ktorým súd nariadil zákaz nakladať s vecou. V aplikačnej pr...

Kataster nehnuteľností a inštitút plomby

Aj keď inštitút "katastrálnej" plomby patrí popri inštitútoch vkladu, záznamu, poznámky a opravy chyby v katastrálnom operáte k najdôležitejším inštitútom v rámci právnej úpravy katastra nehnuteľností, odborná literatúra vzťahujúca sa na tento inš...