Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Róbert Jakubáč, PhD.

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

Počet článkov autora: 5


Formálna publicita zbierky listín katastrálneho operátu

Normatívna úprava zásady formálnej publicity katastra nehnuteľností už dlhšiu dobu v kontexte pokrokov v oblasti informačných technológií, ako aj v kontexte ochrany súkromia a osobných údajov, implikuje viaceré interpretačné polemiky. Autori v pre...

Úvahy nad súčasným stavom rekodifikácie vecného práva

Príspevok prezentuje niektoré dôležité otázky súvisiace s rekodifikáciou vecných práv v historickom a komparatívnom kontexte s osobitným zreteľom na právnu úpravu vecných práv v českom a maďarskom Občianskom zákonníku. Autor sa najskôr zaoberá otá...

Interpretačná norma v návrhu rekodifikácie Občianskeho zákonníka

Analyzujeme návrh právnej úpravy výkladu ustanovení súkromného práva v pripravovanom novom Občianskom zákonníku a dôvodovú správu k nej. Upozorňujeme na nedostatočné vecné odôvodnenie navrhovanej právnej úpravy v dôvodovej správe a na eventuálne h...

O konzervativizme právnikov a (dis)kontinuite pri rekodifikácii súkromného práva

Rekodifikácia súkromného práva je nerozlučne spojená s úvahami o kontinuite a diskontinuite „starého“ (platného a účinného) práva a „nového“ (zamýšľaného) práva. Aj autor tohto príspevku analyzuje práve mieru (dis)kontinuity návrhu niekoľkých desi...