Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Formálna publicita zbierky listín katastrálneho operátu

Normatívna úprava zásady formálnej publicity katastra nehnuteľností už dlhšiu dobu v kontexte pokrokov v oblasti informačných technológií, ako aj v kontexte ochrany súkromia a osobných údajov, implikuje viaceré interpretačné polemiky. Autori v predmetnom príspevku analyzujú normatívnu úpravu formálnej publicity zbierky listín katastrálneho operátu de lege lata. Osobitnú pozornosť pritomautori venujú otázke možnosti sprístupnenia zmlúv uložených v zbierke listín katastrálneho operátu.

The normative regulation of the principle of formal publicity of the set of documents of the cadastral documentation for a long time in the context of advances in the field of information technology as well as in the context of the protection of privacy and personal data implies several interpretative controversies. In the article in question, the authors analyse the normative regulation of the formal publicity of the set of documents of the cadastral documentation de lege lata. The authors pay special attention to the issue of the possibility of making available the contracts stored in the set of documents of the cadastral documentation.

ŠOLTYSOVÁ, Ľ. – JAKUBÁČ, R.: Formálna publicita zbierky listín katastrálneho operátu; Justičná revue, 75, 2023, č. 4, s. 482 – 491.

Kľúčové slová: kataster nehnuteľností, katastrálny operát, zbierka listín, zmluva, osobné údaje.

Key words: land registry, cadastral documentation, set of documents, contract, personal data.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z.o slobodnomprístupe k informáciáma o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Veritas, non auctoritas facit legem.1)


1 Úvod
Zásada formálnej publicity, ako jeden z komponentov zásady publicity, patrí medzi základné a zároveň najstaršie zásady spravovania tzv. verejných kníh, resp. verejných registrov ako nástroja štátu na evidovanie právnych vzťahov k nehnuteľnostiam (ďalej aj "verejné registre").
2)
Jej normatívne vyjadrenie nachádzame už v uhorských a československých právnych predpisoch upravujúcich spravovanie pozemkových kníh.
3)
Neskôr táto zásada našla svoje normatívne vyjadrenie v zákone č. 22/1964 Zb.o evidencii nehnuteľností,
4)
v zákone č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike
5)
(ďalej aj len "zákon č. 266/1992 Zb.") a napokon aj v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Zásada formálnej publicity verejných registrov (ďalej aj "zásada formálnej publicity"), tak úzko súvisiaca so samotným zmyslom ich kreovania a existencie,
7)
historicky bola a aj dnes je v tieni ďalšieho komponentu zásady publicity a to zásady materiálnej publicity verejných registrov (ďalej aj "zásada materiálnej publicity"). Kým totiž odborná spisba venovaná zásade materiálnej publicity (v kontexte zásady
nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse haberet
)
8)
je pomerne bohatá, zásade formálnej publicity je spravidla venovaná podstatne menšia pozornosť.
9)
Uvedené pritom platí aj vo vzťahu k reflexii zásady materiálnej publicity a zásady formálnej publicity v slovenskej odbornej spisbe vo vzťahu k normatívnej úprave katastra nehnuteľností.
10)
Normatívna úprava zásady formálnej publicity katastra nehnuteľností pritom už dlhšiu dobu v kontexte pokrokov v oblasti informačných technológií, ako aj v kontexte ochrany súkromia a osobných údajov implikuje viaceré interpretačné polemiky.
V tomto príspevku poukážeme na interpretačné polemiky spojené s normatívnou úpravou formálnej publicity zbierky listín katastrálneho operátu (ďalej aj "zbierka listín")
de lege la ta
. Predmetom nášho záujmu bude predovšetkým vzťah normatívnej úpravy formálnej publicity zbierky listín, ustanovenej v katastrálnom zákone, a práva na sprístupnenie informácie, ustanovenej v zákone č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom osobitnú pozornosť budeme venovať otázke možnosti sprístupnenia zmluvy predloženej okresnému úradu, katastrálnemu odboru (ďalej aj "katastrálny odbor") na účely vykonania zápisu vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
2 Zbierka listín
Kataster nehnuteľností v zmysle katastrálneho zákona tvoria katastrálne operáty, ktoré sa vedú pre každé katastrálne územie.
11)
Katastrálne operáty vymedzuje zákonodarca v katastrálnom zákone ako "súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia"
12)
, a tiež ako súbor dokumentačných materiálov potrebných na spravovanie katastra nehnuteľností a obnovu katastrálneho operátu.
13)
Jednou zo súčastí katastrálneho operátu je aj zbierka listín. Jej obsah tvoria písomné vyhotovenia zmlúv, verejných listín a iných listín, ktoré boli podkladom pre vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností, ako aj dokumentácia sídelných a nesídelných geografických názvov.
14)
Z vymedzenia obsahu zbierky listín je zjavné, že jej významnú časť tvoria listiny súkromno-právneho charakteru, resp. listiny s prevažujúcim súkromnoprávnym charakterom a to zmluvy ako súkromnoprávne úkony fyzických osôb a právnických osôb, ako aj rozhodnutia štátnych orgánov, ktoré sa týkajú právnych vzťahov fyzických osôb a právnických osôb k nehnuteľnostiam (napr. rozhodnutia súdov o určení práva k nehnuteľnosti, rozhodnutia o dedičstve), a ktoré tým nadobúdajú výrazný súkromnoprávny aspekt. Tieto listiny sa pritom katastrálnemu odboru predkladajú spravidla na účely zápisu vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Rozhodnutia štátnych orgánov sa však môžu predložiť katastrálnemu odboru napríklad aj na účel zápisu poznámky do katastra nehnuteľností-typickým príkladom rozhodnutia štátneho orgánu predloženého katastrálnemu odboru na účel zápisu poznámky do katastra nehnuteľností je rozhodnutie súdu, ktorým súd nariadil neodkladné opatrenia spočívajúce v zákaze nakladania s nehnuteľnosťou.
15)
Predmetné listiny tvoriace súčasť zbierky listín popri údajoch relevantných z hľadiska spravovania katastra nehnuteľností (pochopiteľne) môžu obsahovať a neraz aj skutočne obsahujú i údaje, ktoré nemajú žiadny súvis so spravovaním tohto verejného registra, a ktoré môžu mať pomerne senzitívny charakter. Ako príklad takýchto údajov nesúvisiacich so spravovaním katastra nehnuteľností, ktoré sa dostávajú do zbierky listiny ako súčasť vkladovej zmluvy alebo záznamovej listiny, možno uviesť údaje o spôsobe rozdelenia celého spoločného majetku manželov, resp. bývalých manželov (t. j. nielen spoločného nehnuteľného majetku manželov, resp. bývalých manželov) v dohode o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, údaje o zdedenom hnuteľnom majetku v rozhodnutí o dedičstve, či údaje o dôvodoch rozpadu manželstva v rozhodnutí súdu o rozvode manželstva.
Zmluvy, ktoré sú prílohou návrhu na vklad (ďalej aj "vkladové zmluvy"), sa katastrálnemu odboru predkladajú v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach, resp. v elektronickej podobe v jednom vyhotovení
16)
a predložením katastrálnemu odboru stávajú sa súčasťou spisu katastrálneho odboru (ďalej aj "spis").
17)
Ak katastrálny odbor vklad povolí, jedno vyhotovenie vkladovej zmluvy po vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia o povolení vkladu založí do zbierky listín;
18)
ďalšie vyhotovenie zmluvy zostane súčasťou spisu.
Zmluvy, verejné listiny a iné listiny, ktoré majú byť podkladom pre vykonanie záznamu (ďalej aj "záznamové listiny")
19)
, stačí predložiť katastrálneho odboru v jednom vyhotovení, pričom tieto sa nemusia založiť do spisu. V súvislosti so záznamovými listinami môže katastrálny odbor spis založiť, ak je založenie spisu potrebné.
20)
Záznamové listiny sa tak môžu, ale nemusia stať súčasťou spisu katastrálneho odboru. Ak katastrálny odbor po posúdení záznamovej listiny dospeje k záveru, že podmienky na vykonanie záznamu sú splnené, záznamovú listinu po vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností založí do zbierky listín.
3 Formálna publicita zbierky listín podľa katastrálneho zákona
Zákonodarca v katastrálnom zákone ustanovil s účinnosťou od 1.1.1996 obmedzenú verejnosť zbierky listín.
21)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).