Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konanie o zázname v správnej súdnej praxi

Konanie o zázname predstavuje v praxi frekventovaný druh katastrálneho konania, v ktorom sa vykonáva zápis vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnutelnosti do katastra nehnutelnostl. Predmetný článok približuje konanie o zázname optikou kritickej reflexie správnej súdnej praxe. Osobitná pozornost je pritom venovaná uplatňovaniu základných pravidiel správneho konania a princípov dobrej správy v konaní o zázname a tiež súdnemu prieskumu opatrení okresného úradu v konaní o zázname.

The recording procedure is a frequent type of cadastral procedure, in which the creation, change or termination oi the right ot real estate is recorded in the land registry. The article in question approaches the recording procedure through the lens ot critical reflection ot the administrative judicial practice. Special attention is paid to the application ot the basic rules oi administrative procedure and the principles oi good administration in the recording procedure and to the judicial review ot the measure ot the district office in the recording procedure.

ŠOLTYSOVÁ, Ľ. – JAKUBÁČ, R.: Konanie o zázname v správnej súdnej praxi; Justičná revue, 75, 2023, č. 12, s. 1416 – 1427.

Kľúčové slová: záznam, opatrenie, okresný úrad, kataster nehnuteľností, správne súdnictvo.

Key words: record, measure, district office, land registry, administrative judiciary.

Právne predpisy/legislation: zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.


1 Úvod
Konanie o zázname
1)
ako druhu zápisu vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (ďalej aj len "kataster")
2)
predstavuje procesný postup, v ktorom správny orgán, a to okresný úrad, katastrálny odbor (ďalej aj len "okresný úrad"), na základe predložených písomných podkladov posudzuje, či sú splnené podmienky na vykonanie záznamu. Výsledkom tohto procesného postupu je vykonanie záznamu a následné oznámenie vykonania záznamu, adresované osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté,
3)
oznámenie dôvodov nevykonania záznamu
4)
alebo eventuálne výzva na odstránenie nedostatkov návrhu na vykonanie záznamu alebo jeho príloh, resp. výzva na odstránenie nedostatkov predloženej verejnej listiny alebo inej listiny.
5)
Zároveň možno konštatovať, že konanie o zázname predstavuje druh katastrálneho konania,
6)
resp. v určitých prípadoch druh administratívneho konania,
7)
na ktoré sa subsidiárne nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
8)
Normatívna úprava konania o zázname je pritom v katastrálnom zákone, resp. v iných právnych predpisoch,
9)
napriek vylúčeniu subsidiárnej pôsobnosti správneho poriadku mimoriadne strohá a neobsahuje úpravu viacerých významných procesných inštitútov. Takéto riešenie sa zdôvodňuje konštatovaním, že okresný úrad má v konaní o zázname postavenie evidenčného správneho orgánu, ktorého úlohu je posudzovať verejné listiny a iné listiny predložené na zápis do katastra záznamom "len" z formálneho hľadiska, bez zasahovania do vecnej stránky predloženej verejnej listiny alebo inej listiny. Za vecný obsah týchto listín pritom nesú zodpovednosť výlučne ich vyhotovitelia. To znamená, že za súlad verejnej listiny alebo inej listiny so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zodpovedá ich vyhotoviteľ.
Vzhľadom na mimoriadne strohú normatívnu úpravu konania o zázname a široký okruh právnych skutočností, s ktorými sa spája zápis vzniku, zmeny alebo zániku práva k nehnuteľnosti do katastra formou záznamu,
10)
vyvstáva v aplikačnej praxi pomerne veľa otázok vo veciach konania o zázname, na ktoré normotvorca nedáva explicitnú odpoveď.
11)
Legislatívne "vákuum" do určitej miery vypĺňajú (popri stanoviskách Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, či redakčnej rady Katastrálneho bulletinu) stanoviská prezentované v rámci správnej súdnej praxe, spomedzi ktorých sa však niektoré javia byť kontroverzné, resp. sú vnímané ako kontroverzné.
12)
Predmetom tohto príspevku je práve analýza stanovísk prezentovaných v správnej súdnej praxi, predovšetkým v praxi Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, vo veciach konania o zázname. Inými slovami, ambíciou tohto príspevku je priblížiť konanie o zázname optikou kritickej reflexie tejto pomerne bohatej správnej súdnej praxe. Popritom je ambíciou tohto príspevku, s prihliadnutím k stanoviskám prezentovaným v správnej súdnej praxi, predložiť návrhy na zmenu a doplnenie normatívnej úpravy konania o zázname.
2 Opatrenia okresného úradu v konaní o zázname
Právne predpisy upravujúce spravovanie katastra
13)
explicitné všeobecné vymedzenie opatrenia okresného úradu v konaní o zázname a ani explicitný výpočet jednotlivých opatrení okresného úradu v konaní o zázname neobsahujú.
14)
Je však zrejmé, že pod opatrením okresného úradu v konaní o zázname je potrebné rozumieť správny akt vydaný okresným úradom v konaní o zázname, ktorým sú alebo môžu byť práva alebo právom chránené záujmy fyzickej osoby alebo právnickej osoby priamo dotknuté.
15)
Vychádzajúc z uvedeného potom možno konštatovať, že okresný úrad vydáva, resp. môže vydať v konaní o zázname nasledovné opatrenia:
16)
  1. záznam17) a oznámenie o vykonaní záznamu,18)
  2. oznámenie o prerušení konania o zázname,19) vrátane výzvy na odstránenie nedostatkov návrhu na vykonanie záznamu alebo jeho príloh, resp. výzvy na odstránenie nedostatkov predloženej verejnej listiny alebo inej listiny,20)
  3. oznámenie dôvodov, kvôli ktorým záznam nie je možné vykonať.
    21)
Každé jedno z nami uvedených opatrení okresného úradu, vydané v konaní o zázname, je pritom spôsobilé zasiahnuť do verejných subjektívnych práv a právom chránených záujmov fyzických osôb a právnických osôb. Konkrétne môžu tieto opatrenia okresného úradu priamo zasiahnuť do práva fyzických osôb a právnických osôb na riadne evidovanie ich právneho vzťahu k určitej nehnuteľnosti,
22)
a to či už nezákonným vykonaním záznamu alebo nezákonným odmietnutím vykonania záznamu, alebo do práva fyzických osôb a právnických osôb na prejednanie veci (t. j. na posúdenie toho, či sú splnené podmienky na vykonanie záznamu) bez zbytočných prieťahov.
23)
Opatrenie okresného úradu v podobe záznamu a vlastne aj opatrenie okresného úradu v podobe oznámenia dôvodov, kvôli ktorým záznam nie je možné vykonať, t. j. v podobe odmietnutia vykonania záznamu, môže zasiahnuť do práv fyzických osôb a právnických osôb v iných katastrálnych konaniach,
24)
osobitne vo vkladovom konaní vo vkladovom konaní totiž okresný úrad zásadne vychádza zo stavu zápisov v katastri nehnuteľností s tým, že sa od neho môže len výnimočne odchýliť a to vtedy, ak je mu verejnou listinou alebo inou listinou nepochybne preukázané, že stav zápisov v katastri nehnuteľností nezodpovedá skutočnému stavu.
3 Základné pravidlá správneho konania a princípy dobrej verejnej správy a ich aplikácia v konaní o zázname
Subsidiárna pôsobnosť správneho poriadku na konanie o zázname je, ako na to už bolo poukázané, normatívne explicitne vylúčená. Dôvodová správa k vylúčeniu subsidiárnej pôsobnosti správneho poriadku na konanie o zázname uvádza, že na zápis záznamom sa všeobecná úprava správneho konania nevzťahuje, a že na určité činnosti orgánov katastra, majúcich charakter správnych konaní
sui generis,
sa správny poriadok nevzťahuje, pretože sa v tomto konaní nerozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach oprávnených a povinných subjektov.
25)
Konanie o zázname však pritom rozhodne nemožno považovať za konanie, v ktorom by sa nerozhodovalo o právach fyzických osôb alebo právnických osôb, keď postupom okresného úradu v konaní o zázname môžu byt priamo dotknuté práva fyzických osôb a právnických osôb na riadne evidovanie ich právneho vzťahu k určitej nehnuteľnosti, či ich právo na prejednanie veci (t. j. na posúdenie toho, či sú splnené podmienky na vykonanie záznamu) bez zbytočných prieťahov, ako na to už bolo taktiež poukázané. Vylúčenie subsidiárnej pôsobnosti správneho poriadku na konanie o zázname by preto bolo možné skôr odôvodniť snahou zákonodarcu čo najmenej formalizovať predmetné konanie, u ktorého sa predpokladá, že v ňom bude spravidla pomerne jednoduché posúdiť, či sú splnené podmienky na vykonanie záznamu, a že sa spravidla ukončí vykonaním záznamu a následným oznámením o vykonaní záznamu. Ako sme na to už poukázali, za súlad verejnej listiny alebo inej listiny so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi nesie zodpovednosť jej vyhotoviteľ.
Napriek vylúčeniu subsidiárnej pôsobnosti správneho poriadku na konanie o zázname, na toto konanie sa predsa len majú vzťahovať základné pravidlá správneho konania, vymedzené v správnom poriadku
26)
(ďalej aj len "základné pravidlá správneho konania"). To znamená, že základné pravidlá správneho konania je potrebné použiť a aplikovať aj v konaní o zázname. Súdna prax totiž dospela k stanovisku, že "aj keď je vyslovene vylúčená pôsobnosť správneho poriadku ako zákona, základné zásady je potrebné použiť a aplikovať aj v týchto konaniach."
27)
Ostatne, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky priamo vo vzťahu ku konaniu o zázname konštatoval, že nakoľko "záznam má povahu opatrenia orgánu verejnej správy, aj na konanie o zázname sa budú aplikovať základné pravidlá správneho konania v zmysle § 3 ods. 7 zák. č. 71/1967 Zb.o správnom konaní v účinnom znení... To znamená, že aj na konanie o zázname budú dopadať elementárne zásady správneho procesu ako zásada legality, aktívnej súčinnosti účastníkov konania, hospodárnosti a rýchlosti konania, materiálnej pravdy a informovanosti."
28)
Popri základný
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).