Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Rekodifikácia súkromného práva

Návrh rekodifikácie právnej úpravy právnických osôb súkromného práva

Pracovný návrh právnej úpravy rekodifikácie právnických osôb súkromného práva bol nedávno zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a predložený na diskusiu. Príspevok približuje základné východiská návrhu rekodi...

Úvahy nad súčasným stavom rekodifikácie vecného práva

Príspevok prezentuje niektoré dôležité otázky súvisiace s rekodifikáciou vecných práv v historickom a komparatívnom kontexte s osobitným zreteľom na právnu úpravu vecných práv v českom a maďarskom Občianskom zákonníku. Autor sa najskôr zaoberá otá...

Interpretačná norma v návrhu rekodifikácie Občianskeho zákonníka

Analyzujeme návrh právnej úpravy výkladu ustanovení súkromného práva v pripravovanom novom Občianskom zákonníku a dôvodovú správu k nej. Upozorňujeme na nedostatočné vecné odôvodnenie navrhovanej právnej úpravy v dôvodovej správe a na eventuálne h...

O konzervativizme právnikov a (dis)kontinuite pri rekodifikácii súkromného práva

Rekodifikácia súkromného práva je nerozlučne spojená s úvahami o kontinuite a diskontinuite „starého“ (platného a účinného) práva a „nového“ (zamýšľaného) práva. Aj autor tohto príspevku analyzuje práve mieru (dis)kontinuity návrhu niekoľkých desi...

Vplyv rekodifikácie občianskeho práva na právo obchodných spoločností

Príspevok objasňuje metodologický prístup k tvorbe nového práva obchodných spoločností v rámci prác na rekodifikácii súkromného práva. Na konkrétnych príkladoch ilustruje mieru prepojenia budúcej právnej úpravy Občianskeho zákonníka ako všeobecnéh...

Neplatnosť právnych úkonov a rekodifikácia občianskeho práva

Autor v príspevku približuje východiská referentského návrhu nového Občianskeho zákonníka v súvislosti s problematikou neplatnosti právnych úkonov, ako aj niektoré dôležitejšie zmeny, ktoré tento návrh prináša v porovnaní so súčasným stavom. Venuj...