Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Superficiálna zásada v referentskom návrhu Občianskeho zákonníka

Vymedzenie nehnuteľnej veci v právnom zmysle má ďalekosiahle dôsledky naprieč celým právnym poriadkom, t. j. v oblasti súkromného práva aj verejného práva. Autor v predmetnom príspevku analyzuje premietnutie superficiálnej zásady do vymedzenia nehnuteľnej veci v referentskom návrhu Občianskeho zákonníka. Osobitnú pozornosť pritom autor venuje vymedzeniu súčasti pozemku. Bez povšimnutia autora nezostáva ani otázka charakteru pripevnených a zabudovaných zariadení. Napokon sa venuje superficiálnej zásade aj v komparatívnej perspektíve.

The definition of immovable property in the legal sense has far-reaching consequences across the entire legal system, i. e. both in the field of private law and public law. In the paper in question, the author analyses the projection of the superficial principle into the definition of immovable property in the draft of the Civil Code.The author pays special attention to the definition of part of the land plot. The question of the nature of attached and built-in devices does not go unnoticed by the author. Finally, he also addresses the superficial principle in a comparative perspective.

JAKUBÁČ, R.: Superficiálna zásada v referentskom návrhu Občianskeho zákonníka; Justičná revue, 75, 2023, č. 6-7, s. 809 – 818.

Kľúčové slová: pozemok, stavba, dočasná stavba, kataster nehnuteľností.

Key words: land plot, construction, temporary construction, land registry.

Právne predpisy/legislation: zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

"Bylo by hříšné propásti a nevyužíti jedinečných příznivých podmínek a neopraviti z kořene, co se neosvědčilo: nenapravíme-li najednou všeho, nikdy více se nedostaneme k tomu, aspoň ne, abychom vytvořili dílo souverénně dokonalé, oč jedině běží a o nic jiného."

Florian Drápal, 1933
1)
1 Úvod
Rekodifikácia je spravidla nielen "behom na dlhú trať"
2)
a intelektuálnou výzvou, ale aj príležitosťou a to príležitosťou opraviť, čo sa v praktickom živote neosvedčilo.
3)
Rekodifikácia je "arénou", v ktorej na seba narážajú konzervativizmus vžitých ideí a postupov so snahou prispôsobiť právo požiadavkám "novej" doby.
4)
Rekodifikácia je sirénou lákajúcou na cestu reformovania pre reformovanie, pre radosť z opravovania.
5)
S rekodifikáciou (pokiaľ si určitý legislatívny proces skutočne toto pomenovanie zasluhuje) sa nevyhnutne spájajú "veľké" témy. Tie sú predmetom polemík v "aréne" ideí, v rámci ktorých sa "skúma", či pri ich riešení zotrvať pri "starom" práve alebo sa vydať cestou "nového" práva, a či by eventuálne vydanie sa cestou "nového" práva nebolo iba reformovaním pre reformovanie, pre radosť z opravovania. V kontexte rekodifikácie slovenského súkromného práva by jednou z takýchto "veľkých" tém mala byť otázka návratu k zásade
superficies solo cedit
, resp. zásade
aedificatio solo cedit
(ďalej aj "superficiálna zásada") pri vymedzení vecí hnuteľných a nehnuteľných. Skutočne, táto "veľká" téma pozornosti slovenskej odbornej verejnosti neunikla a je v slovenskej odbornej spisbe diskutovaná (často pochopiteľne v kontexte úvah o inštitúte práva stavby),
6)
pričom sa javí, že prevažuje skôr stanovisko v prospech návratu k vymedzeniu vecí hnuteľných a nehnuteľných, založenému na superficiálnej zásade.
Reflexia superficiálnej zásady a možnosti návratu k nej, pri vymedzení vecí hnuteľných a nehnuteľných v slovenskej odbornej spisbe, našla svoj odraz v Legislatívnom zámere Občianskeho zákonníka, schválenom uznesením vlády SR č. 13 dňa 14. 1. 2009 (ďalej aj "Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka z roku 2009").
7)
Tvorcovia Legislatívneho zámeru Občianskeho zákonníka pritom považovali návrat k superficiálnej zásade pri vymedzení vecí hnuteľných a nehnuteľných za vec natoľko samozrejmú, že potrebu a vhodnosť takéhoto riešenia v zásade ani bližšie neodôvodňovali.
V súlade s Legislatívnym zámerom Občianskeho zákonníka aj referentský návrh Občianskeho zákonníka(ďalej aj "referentský návrh")
8)
predpokladá určitú formu premietnutia superficiálnej zásady do normatívneho vymedzenia vecí hnuteľných a nehnuteľných (ďalej aj "vymedzenie vecí hnuteľných a nehnuteľných"). Referentský návrh tak, podobne ako v iných pasážach, volí cestu výraznej diskontinuity so súčasným právom.
9)
Predmetom tohto príspevku je práve analýza premietnutia superficiálnej zásady do vymedzenia vecí hnuteľných a nehnuteľných v doposiaľ zverejnených častiach referentského návrhu, a to v historicko-právnej a komparatívnej perspektíve [s osobitným prihliadaním na legislatívno-technické a právno-politické riešenia, ktoré zvolil český zákonodarca v novom českom Občianskom zákonníku (ďalej aj "ČOZ")]. Určitým limitom, resp. úskalím tejto analýzy je pritom skutočnosť, že k tretej hlave všeobecnej časti referentského návrhu, ktorý obsahuje vymedzenie veci, a teda aj základnú reflexiu superficiálnej zásady, doposiaľ nebolo zverejnené odôvodnenie, a že doposiaľ nebol zverejnený celý referentský návrh - vymedzenie vecí hnuteľných a nehnuteľných totiž nemožno vnímať izolovane, ale je potrebné vnímať ho v kontexte ostatných ustanovení referentského návrhu, osobitne v kontexte ustanovení referentského návrhu týkajúcich sa vecných práv.
2 Nehnuteľná vec v referentskom návrhu
Referentský návrh v súlade s doterajšou normatívnou úpravou (ako možno usudzovať z doposiaľ zverejnených častí) na jednej strane s vymedzením samotnej veci v právnom zmysle nepočíta,
10)
na druhej strane výslovne zachováva v podstate tradičné delenie vecí na hnuteľné a nehnuteľné.
11)
V rámci tejto dichotómie pritom referentský návrh vymedzuje len nehnuteľné veci s tým, že ostatné veci výslovne vyhlasuje za veci hnuteľné.
12)
Vymedzenie nehnuteľných vecí v referentskom návrhu je čiastočne inšpirované normatívnou úpravou ustanovenou v ČOZ.
13)
Nehnuteľnými vecami majú byť (pochopiteľne) pozemky
14)
a tiež stavby, ktoré nie sú súčasťou pozemku, ak ich nemožno prenášať (premiestniť) bez porušenia ich podstaty.
15)
Doposiaľ zverejnené časti referentského návrhu bližšie normatívne vymedzenie pozemku a stavby neobsahujú
16)
, no s vysokou mierou pravdepodobnosti možno predpokladať, že referentský návrh normatívne vymedzenie pozemku a stavby ani v kompletnej verzii obsahovať nebude. Kým s "opomenutím" normatívneho vymedzenia pozemku v referentskom návrhu by snáď bolo možné racionálne polemizovať, "opomenutie" normatívneho vymedzenia stavby v referentskom návrhu sa javí ako riešenie pragmatické vzhľadom na možnosti stavebníctva a dynamiku jeho vývoja - normatívne vymedzenie stavby by preto mohlo byť zväzujúce a kontraproduktívne.
Pozemkom v súkromnoprávnom zmysle ako právnym predmetom (predmetom právneho obratu), zrejme, má naďalej byť určitá individualizovaná časť zemského povrchu.
17)
V porovnaní s doterajšou normatívnou úpravou však vymedzenie súčasti "určitej individualizovanej časti zemského povrchu" má byť v zmysle referentského návrhu podstatne dôkladnejšie, ako na to poukážeme v tomto príspevku.
Stavbou v súkromnoprávnom zmysle ako právnym predmetom (predmetom právneho obratu), zrejme, naďalej má byť stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou, alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu.
18)
To však neznamená, že každý výsledok stavebnej činnosti, ktorý spĺňa tieto znaky, bude nehnuteľnou vecou. Stavba má byť v zmysle referentského návrhu samostatnou nehnuteľnou vecou (oddelenou od pozemku) pri kumulatívnom splnení dvoch podmienok: ak o nej zákon ustanoví, že nie je súčasťou pozemku, a ak túto stavbu nebude možné prenášať (premiestniť) bez porušenia jej podstaty.
19)
Bez právneho v
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).