Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Zo zahraničia

Otazníky nad koncentrační zásadou v českém správním řízení

Příspěvek řeší problematiku tzv.pravé a nepravé koncentrace ve správním řízení, kterou lze chápat jako výjimku ze zásady jednoty řízení, platící jako hlavní princip ovládající správní řízení. Kromě správního řádu zakotvují tzv. soustřeďovací princ...

Smlouva o dílo - obecné otázky, pojmy, podmínky FIDIC, práva a povinnosti stran

Nová úprava díla (podle § 2586 – § 2635 občanského zákoníku) odstraňuje dualismus úpravy neobchodní a obchodní smlouvy o dílo.Za základ nové úpravy byla vzata úprava obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám, protože pojetí...

Uznání nároku žalovaným v českém a slovenském právním řádu

Žalovaný může kdykoliv v průběhu řízení uznat nárok, který je proti němu žalobou uplatňován. Procesním následkem je vydání rozsudku pro uznání, který slovenský soud vydá pouze k návrhu žalobce.V českém právním prostředí lze nadto rozsudek pro uzná...

Bankovní tajemství a povinnost mlčenlivosti v bance České republiky

Autor se věnuje právní úpravě bankovního tajemství a povinnosti mlčenlivosti v bance v České republice a možnosti prolomit bankovní tajemství a zprostit povinnosti mlčenlivosti zejména ve vztahu k civilnímu a trestnímu řízení. Jde o problematiku, ...

K aktuálním změnám v oblasti trestněprávní ochrany zvirat

Právní řád České republiky podstupuje v posledních letech proces dereitikace, tj. odvěcněnízvířat. Daný stav se projevuje nejen v oblasti práva soukromého, ale též v rovině práva veřejného, resp. práva trestního. Trestní právo reaguje na negativní...

Právo stavby

Právo stavby je věcným právem k cizímu pozemku. Je vždy dočasné. Nelze zřídit na dobu delší než 99 let. Vydržením se nabývá na dobu 40 let. Jde o oprávnění stavebníka mít na cizím pozemku stavbu, která již existuje, nebo stavbu, která bude teprve ...

Příprava změny zákona o zadávání veřejných zakázek

V nedávné minulosti jsme pojednali o právní úpravě veřejných zakázek v České republice. Protože se připravuje novela zákona o zakázkách, dovolujeme si pojednat o jejím obsahu. Novela byla iniciována Evropskou komisí. Předložením návrhu novely spln...

Péče o zdraví

Základní ustanovení tohoto smluvního typu určuje, že smlouvou o péči o zdraví se zavazuje poskytovatel vůči příkazci pečovat v rámci svého povolání nebo předmětu činnosti o zdraví ošetřovaného, ať je jím příkazce nebo třetí osoba. Příkazce zaplatí...

K obecnému rozhodčímu soudu v ČR

Článek pojednává o rozhodčím řízení u obecných rozhodčích soudů v České republice. Závěrem upozorňuje, že ustanovení o vztazích, jež se týkají uplatnění práva u soudu, soudního řízení nebo soudního rozhodnutí, se použije přiměřeně i pro uplatnění ...