Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Zo zahraničia

K živnostenskému zákonu po stovce jeho novel

Zvolené téma je zaměřeno především na novely živnostenského zákona, výběr novelizací živnostenského zákona nepřímo, které s ním úzce souvisí a implementaci směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU). K podstatným změnám došlo nejen v obecné části ž...

K obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem

Pojednání se věnuje obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem. Používání obchodních podmínek, obchodních zvyklostí a vykládacích pravidel, a to na úkor podrobné předpisové úpravy, považujeme za správné. Jak obchodní zvyklost...

Systém bezplatnej právnej pomoci na Ukrajine

Príspevok poskytuje pohľad na systém právnej pomoci v ukrajinskom právnom poriadku. Tento systém je v mnohých črtách podobný slovenskému, avšak existujú aj rozdiely. Niektoré z nich pritom stoja za diskusiu, či sa nimi možno inspirovať. Príspevok ...

Veřejné zakázky a změny jejich právní úpravy v ČR v porovnání se SR

Na základě veřejných zakázek vznikají relativně stabilní obchodní vztahy se zajištěným financováním. Pro podnikatele, který zakázku získá, je minimalizováno riziko, že za jím poskytnuté plnění neobdrží dohodnutou úplatu. K tomu, aby při získávání ...

Otazníky nad koncentrační zásadou v českém správním řízení

Příspěvek řeší problematiku tzv.pravé a nepravé koncentrace ve správním řízení, kterou lze chápat jako výjimku ze zásady jednoty řízení, platící jako hlavní princip ovládající správní řízení. Kromě správního řádu zakotvují tzv. soustřeďovací princ...

Smlouva o dílo - obecné otázky, pojmy, podmínky FIDIC, práva a povinnosti stran

Nová úprava díla (podle § 2586 – § 2635 občanského zákoníku) odstraňuje dualismus úpravy neobchodní a obchodní smlouvy o dílo.Za základ nové úpravy byla vzata úprava obchodního zákoníku s přihlédnutím k některým zahraničním úpravám, protože pojetí...

Uznání nároku žalovaným v českém a slovenském právním řádu

Žalovaný může kdykoliv v průběhu řízení uznat nárok, který je proti němu žalobou uplatňován. Procesním následkem je vydání rozsudku pro uznání, který slovenský soud vydá pouze k návrhu žalobce.V českém právním prostředí lze nadto rozsudek pro uzná...

Bankovní tajemství a povinnost mlčenlivosti v bance České republiky

Autor se věnuje právní úpravě bankovního tajemství a povinnosti mlčenlivosti v bance v České republice a možnosti prolomit bankovní tajemství a zprostit povinnosti mlčenlivosti zejména ve vztahu k civilnímu a trestnímu řízení. Jde o problematiku, ...

K aktuálním změnám v oblasti trestněprávní ochrany zvirat

Právní řád České republiky podstupuje v posledních letech proces dereitikace, tj. odvěcněnízvířat. Daný stav se projevuje nejen v oblasti práva soukromého, ale též v rovině práva veřejného, resp. práva trestního. Trestní právo reaguje na negativní...