Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Systém bezplatnej právnej pomoci na Ukrajine

Príspevok poskytuje pohľad na systém právnej pomoci v ukrajinskom právnom poriadku. Tento systém je v mnohých črtách podobný slovenskému, avšak existujú aj rozdiely. Niektoré z nich pritom stoja za diskusiu, či sa nimi možno inspirovať. Príspevok by chcel zároveň otvoriť spoznávanie právneho života u nášho východného suseda.

The paper öfters an overview oi a legal aid system in Ukrainian legal order. This system is similar to the Slovak one in many teatures but there are the diiterences, too. Some oi them deserve a discussion it they might be inspirable. At the same time the paper is wishing to open a recognition oi a legal lite at our eastern neighbour.

ULAHER, J.: Systém bezplatnej právnej pomoci na Ukrajine; Justičná revue, 75, 2023, č. 12, s. 1448 – 1452.

Kľúčové slová: odídenec, právna pomoc, Ukrajina.

Key words: refugee, legal aid, Ukraine.

Právne predpisy: zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.


1 Úvod
Vojenská invázia Ruskej federácie na Ukrajinu priniesla Slovensku,
1)
ako priamo susediacej krajine, aj viacero výziev, medziiným aj od nášho východného suseda
2)
.
Účelom tohto príspevku je v základných črtách priblížiť systém právnej pomoci na Ukrajine a poukázať na podobnosti a odlišnosti so slovenským systémom právnej pomoci. Informácie o právnom živote u nášho východného suseda na stránkach odbornej právnickej spisby v podstate absentujú. Podujali sme sa preto tento priestor čiastočne zaplniť a dúfať, že v budúcnosti môže byť tento príspevok nasledovaný ďalšími, napríklad aj priamo od ukrajinských právnikov na stránkach slovenskej právnej spisby.
2 Systém (bezplatnej) právnej pomoci
2.1 Právna úprava
Právo na profesionálnu právnu pomoc pre každého je zakotvené v článku 59 Ústavy Ukrajiny z roku 1996
3)
(podobne ako článok 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky). Následne je systém právnej pomoci upravený v podústavnej legislatíve, najmä v týchto predpisoch:
  • zákon Ukrajiny "O bezplatnej právnej pomoci" (úradná zbierka Najvyššej rady Ukrajiny 2011, č. 51, článok 577),
  • nariadenie Ministerstva spravodlivosti Ukrajiny o centrách bezplatného poskytovania sekundárnej právnej pomoci č. 967/5 zo dňa 7.2.2012
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).