Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Konkurz vyhlásený na majetok spoločníka a jeho vplyv na obchodný podiel spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným

Nielen právnická osoba, ale aj fyzická osoba sa počas svojej existencie, ako aj výkonu podnikateľskej činnosti môže dostať do negatívnej ekonomickej, resp. hospodárskej situácie. Dôvody pre vznik tejto nepriaznivej situácie môžu byť rôznorodé (v súčasnej dobe však možno očakávať vznik týchto dôvodov najmä v kontexte šírenia ochorenia COVID-19, resp. opatrení prijímaných pred šírením tohto ochorenia, ako aj v súvislosti s infláciou a zvyšovaním cien), pričom existencia tejto negatívnej ekonomickej, resp. hospodárskej situácie môže v konečnom dôsledkom znamenať až koniec podnikateľskej činnosti (v prípade podnikateľských subjektov) alebo vznik platobnej neschopnosti.
Sanačným riešením platobnej neschopnosti fyzickej alebo právnickej osoby môže byť vyhlásenie konkurzu na majetok právnickej alebo fyzickej osoby podľa druhej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len "ZKR"), vyhlásenie malého konkurzu na majetok právnickej osoby podľa § 106 a nasl. ZKR alebo vyhlásenie konkurzu na majetok fyzickej osoby podľa štvrtej časti ZKR.
V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok právnickej alebo fyzickej osoby, podlieha tomuto konkurzu majetok dlžníka, o ktorom to ustanoví ZKR.
1)
Jednou z relatívne frekventovaných majetkových hodnôt, ktorá sa môže stať súčasťou konkurznej podstaty, je aj obchodný podiel spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, a to s prihliadnutím na ustanovenie § 148 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len "OBZ"), pričom speňažením majetku a získaním výťažku môže byť zvýšená miera uspokojenia pohľadávok veriteľov v konkurze.
Z hľadiska insolvenčného práva treba poukázať na skutočnosť, že v prípade vyhlásenia konkurzu možno za ekvivalent k obchodnému podielu považovať vyrovnací podiel (presnejšie právo na vyrovnací podiel), ktorý v súlade so zákonnými podmienkami môže byť zapísaný do konkurznej podstaty namiesto obchodného podielu za podmienok, ktoré budeme bližšie analyzovať.
Právnu úpravu obchodného podielu, ako aj vyrovnacieho podielu, resp. práva na vyrovnací podiel v Obchodnom zákonníku možno považovať za relatívne stručnú, no treba ju vykladať v kontexte s právnou úpravou Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, pričom pri tomto výklade možno identifikovať niektoré interpretačné, ako aj aplikačné nejasnosti, na ktoré sa v tomto článku pokúsime ponúknuť odpovede.
Článok je zameraný výhradne na interpretačné a aplikačné problémy, ktoré sú v priamej súvislosti s problematikou obchodného podielu (§ 114 OBZ), resp. s problematikou vyrovnacieho podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným ako s najfrekventovanejšou právnou formou obchodných spoločností
2)
.
Podľa § 114 ods. 1 OBZobchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, pričom jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.
3)
Vyrovnací podiel možno rozumieť ako vyjadrenie kvalitatívnej stránky obchodného podielu, pričom v zásade tvorí len jedno z majetkových práv spoločníka, patriacich do súhrnu práv spoločníka, vyjadrených v obchodnom podiele, ktoré sa však realizuje až v okamihu, keď dôjde k zániku účasti spoločníka v spoločnosti inak, ako prevodom (zmluvou o prevode obchodného podielu), prípadne prechodom s právnym nástupcom (dedenie, fúzie a rozdelenie spoločnosti), to znamená vtedy, keď zanikne účasť spoločníka v spoločnosti napr. v kadučnom konaní (§ 113 OBZ), zrušením účasti spoločníka súdom (§ 148 ods. 1 OBZ), vyhlásením konkurzu na majetok spoločníka spoločnosti (§ 148 ods. 2 OBZ), vylúčením spoločníka súdom (§ 149 OBZ) a pod.
Legislatívne dôvody zániku účasti spoločníka viazané na konkurz
Právna úprava zániku účasti spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným v OBZ je primárne sústredená do ustanovenia § 148 a nasl. OBZ. V súlade s § 148 ods. 2 OBZ, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom, vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka, zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku alebo zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok jeho majetku má rovnaké účinky ako zrušenie jeho účasti v spoločnosti súdom.
Nie je dôvod mať pochybnosti o tom, že toto ustanovenie má kogentný charakter, a tak nie je prípustné, aby spoločníci prostredníctvom spoločenskej zmluvy (prípadne zakladateľskej listiny) toto pravidlo modifikovali alebo úplne vylúčili. Ak by k takej situácii došlo, bude takéto ustanovenie spoločenskej zmluvy (prípadne zakladateľskej listiny) postihnuté sankciou absolútnej neplatnosti takejto zmluvnej dohody, odlišnej od znenia kogentnej právnej normy.
Ustanovenie § 148 ods. 2 OBZ je hmotnoprávnou normou, ktorú však nemožno interpretovať izolovane od právnej úpravy konkurzu, ktorá je zakotvená v Zákone o konkurze a reštrukturalizácii.
Dôsledky konkurzu na postavenie spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným
So zreteľom na znenie ustanovenia § 148 ods. 2 OBZ je vo všeob
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).