Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Súkromné právo 5/2022

ISSN 2453-6504 (online) ISSN 1339-8652 (tlačené vydanie)
5/2022

K aktuálnym zmenám hmotného a procesného rodinného práva od 1. januára 2023

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M

Príspevok prináša prehľad legislatívnych zmien, ktoré sa od 1. januára 2023 prejavia v civilnom mimosporovom konaní týkajúcom sa maloletých, ako aj v rodinnom práve. Autor poukazuje aj na zmeny v o...

Obsah vydania

Vydáva

SÚKROMNÉ PRÁVO

ročník VIII, číslo 5

recenzovaný dvojmesačník

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 58 10 20 10; IČO: 31 348 262

Šéfredaktor: Mgr. Peter Machata

Zodpovedná redaktorka: Mgr. Jana Skýpalová

Redakčná rada: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.; prof. JUDr. Anton Dulak, PhD.; prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš; JUDr. Katarína Gešková, PhD.; doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.; doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.; doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.; JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.; prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.; prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.; prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.; doc. JUDr. Bronislava Pavelková, PhD.

Tajomník redakčnej rady: JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Garant mediačnej sekcie: JUDr. Dagmar Tragalová

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: +421 2 58 10 20 31; casopisy@wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, e-mail: sukromnepravo@wolterskluwer.sk; www.wolterskluwer.sk

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Akékoľvek názory, vyjadrenia, odpovede alebo stanoviská (ďalej len „autorské dielo“) uvádzané v príspevkoch časopisu sú výhradne autorský­mi dielami, ktoré obsahujú názory autorov, preto ich nemožno považovať za poskytovanie právneho poradenstva. Za obsah autorského diela zodpovedá autor.

Autorské diela sa poskytujú ako informatívne a právne nezáväzné. Autorské diela sú určené výlučne pre interné potreby čitateľov, a spoločnosť Wolters Kluwer SR s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo ujmu akéhokoľvek charakteru vzniknutú čitateľom, ak budú postupovať podľa ich obsahu.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci október.

Sadzba, návrh a úprava obálky: Pavol Markov – PAMART

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Cena jedného výtlačku: 18,17 € s DPH.

Cena ročného predplatné: 109,00 € s DPH (vrátane poštovného a balného).

Číslo bolo imprimované 16.11.2022

EV 5124/15

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

ISSN 2453-6504 (online)

ISSN 1339-8652 (tlačené vydanie)

Informácie pre autorov

Formálne a obsahové požiadavky na príspevky
Privítame články rôzneho zamerania, spracovania a rozsahu, venujúce sa súkromnému právu.
Predpokladáme, že nám autorky a autori budú zasielať štyri základné druhy príspevkov.
- V podrobnejších štúdiách autorky a autori ponúknu podrobnú analýzu konkrétneho problému, tak – pokiaľ je to možné a vhodné – z pohľadu doktríny, ako aj zo skúseností aplikačných orgánov.
- Prehľadové príspevky systematizujúce poznatky či výsledky rozhodovacej činnosti v určitej oblasti do užívateľsky vhodnej podoby.
- Informačné príspevky prinášajúce informácie o novej právnej úprave či súdnych rozhodnutiach.
- Kritické reakcie a iné vstupy do diskusie ponúknu iné pohľady na ustálenú aplikačnú prax, názory v doktríne alebo na konkrétne súdne rozhodnutia.

Náležitosti príspevku
Príspevok by mal mať jasne vymedzený cieľ, tému, resp. otázku, ktorá má byť zodpovedaná, a jasne formulovaný záver.
Predpokladáme, že príspevky budú spracované poctivo a v súlade s požiadavkami akademickej a profesijnej kultúry. Tomu napomáha aj zohľadňovanie iných publikovaných názorov, najmä opozitných názorov, ak sú dostupné.
Pri komentovaní a rozbore judikatúry je potrebné jasne odlíšiť samotné rozhodnutie a vlastný komentár autora.
Rozsah príspevku musí zodpovedať zložitosti a rozsahu problematiky, nemal by však presiahnuť 20 normostrán (36 tisíc znakov aj s medzerami a poznámkami pod čiarou).
K príspevku má byť doplnená anotácia, ktorá bude publikovaná pred samotným textom príspevku. V anotácii sa uvedie, akej otázky alebo problematiky sa príspevok týka, prípadne aj to, k akej odpovedi sa dospelo.
Štruktúra príspevku má byť logická, jednotlivé state oddelené nadpismi s jasným rozlíšením úrovne týchto nadpisov.
Redakcia odhovára autorov od preberania väčších textov, či už z právnej spisby, právneho predpisu alebo z textov rozhodnutí.
Formálne spracovanie: štandardný spôsob citovania. Literatúra a iné zdroje majú byť uvedené v poznámkach pod čiarou, v znení štandardnom pre náš časopis.
Príspevok, ktorý zjavne nezodpovedá formálnym alebo obsahovým požiadavkám redakcie, nebude predmetom recenzného konania a o odmietnutí bude autor upovedomený.
Redakčná rada uvíta aj prípadné iné príspevky, ktoré zameraním spadajú do konceptu časopisu.
Recenzie by mali obsahovať okrem identifikačných údajov o publikácii aj určenie, či ide o monografiu, alebo zborník, resp. súbor prác, hoci aj na spoločnú tému. Účelom recenzie nie je len informácia o štruktúre knihy. Predpokladáme, že recenzent čítal knihu, nie len prelistoval jej obsah. Preto je dôležité, aby v recenzii bol recenzovaný výstup daný do kontextu súčasného stavu poznania, porovnaný s inými doteraz publikovanými prácami vrátane uvedenia rozdielov.
Podstatné pre recenziu je posúdenie pridanej hodnoty recenzovanej publikácie.
Predložené príspevky sú predmetom anonymného recenzné konania. Účelom recenzného konania je oponentúra predloženého príspevku. Zároveň má recenzent za úlohu prispieť svojimi pripomienkami k zlepšeniu kvality predkladaného príspevku. Redakcia vynaloží úsilie, aby bol autor s výsledkami recenzného posúdenia príspevku oboznámený do jedného mesiaca od doručenia príspevku redakcii a o stanovisku redakčnej rady bez odkladu po tom, ako bolo prijaté.

Pravidlá pre konflikty záujmov:
- Je zodpovednosťou a otázkou cti autora, informovať recenzentov a čitateľov o možnom konflikte záujmov, teda o okolnosti, ktorá by mohla v očiach čitateľa vzbudiť pochybnosť o nestrannom spracovaní problematiky (autor zastupuje/zastupoval v spore, má iné, napríklad stavovské či iné profesijné prepojenie s problematikou či už ako sudca, prokurátor, advokát, exekútor, rozhodca a pod.). Samotný konflikt záujmov ani pochybnosť o ňom neobmedzujú možnosť jeho publikácie, čitateľ však musí byť o ňom informovaný pri zachovaní pravidiel poctivej profesijnej mlčanlivosti. Spravidla sa za dostatočný považuje odkaz na samotné pracovisko, resp. profesijnú afiliáciu autora.
- Konflikt záujmov bude zohľadňovaný aj v rámci anonymného recenzného postupu. Bude zabezpečené, aby príspevok nebol recenzovaný kolegom z pracoviska, podriadeným alebo nadriadeným vrátane osôb, riešiacich spoločný projekt.
Ďalšie informácie a požiadavky na príspevky je možné vyvodiť z recenzného formulára na predložené články a recenzie.

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

Seriály v tomto čísle

Editoriál

v piatom čísle časopisu Súkromné právo Vám opäť prinášame zaujímavé príspevky týkajúce sa aktuálnych tém.

Na úvod Vám ponúkame v rubrike „Pár slov“ krátku úvahu o pomenovaných, nepomenovaných a zmiešaných zmluvách.

Nasleduje článok zaoberajúci sa otázkou, či môže byť aj uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti považované za právny úkon. Podľa autora článku to nie je vylúčené a aj preto je možné, aby sa aj na uznesenia valného zhromaždenia aplikovali niektoré ustanovenia všeobecnej úpravy neplatnosti právnych úkonov obsiahnutej v Občianskom zákonníku.

Následne ponúkame nanajvýš aktuálny článok, ktorý reaguje na prijatie zákona č. 338/2022 Z. z., ktorým sa mení Civilný mimosporový poriadok. Autor sa venuje aktuálnym zmenám hmotného a procesného rodinného práva, ktoré tento zákon s účinnosťou od 1. januára 2023 so sebou prináša.

V tomto čísle Vám tiež ponúkame hneď niekoľko glos. Prvou je glosa k rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obo 12/2018 z 23. 5. 2019 o súpise podstaty ako listine preukazujúcej oprávnenie správcu podstaty nakladať s nehnuteľnosťou.

Nasleduje glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 120/2019 z 28. 10. 2021 o konaní prokuristu v pracovnoprávnych vzťahoch. Sekciu uzatvára zaujímavá glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Obdo 14/2019 z 28. 10. 2021 k medzinárodnej právomoci pre nároky z bezdôvodného obohatenia.

Mediačná sekcia ponúka článok o profesijnom rozvoji mediátora a informáciu o projekte ADR - informatívne stretnutie u mediátora na odporúčanie súdu v praxi.

Veríme, že príspevky aktuálneho čísla budú pre Vás nápomocné a budú pre Vašu prax prínosom.

Redakcia

O časopise

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe

V oblasti súkromného práva Vám prinášame časopis zameraný na aktuálne problémy. Dvojmesačník rieši súčasné témy civilného práva s dôrazom na aplikáciu právnych inštitútov v praxi. Časopis obsahuje recenzované články, ktoré sa zaoberajú témami z občianskeho práva, obchodného práva, práva duševného vlastníctva a ďalších odvetví súkromného práva.

Je určený predovšetkým odbornej verejnosti, a to advokátom, advokátskym kanceláriám, sudcom, podnikovým právnikom, právnikom pôsobiacim v štátnej správe a samospráve, širokej právnickej verejnosti, ako aj študentom právnických fakúlt.