Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Ministerstvo spravodlivosti SR; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 33


Uznesenie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Cdo 1/2022 zo 17. 5. 2022, R 2/2022 (vymáhateľnosť pohľadávky ako predpoklad odporovateľnosti)

„Vymáhateľná pohľadávka v zmysle § 42a ods. 1 OZ je pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať v základnom súdnom konaní.“

Právna povaha uznesenia valného zhromaždenia obchodných spoločností

Autor sa v príspevku zaoberá otázkou, či môže byť aj uznesenie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti považované za právny úkon. Približuje pohľady súdnej praxe, ako aj právnej náuky, pričom dospieva k záveru, že za určitých okolností aj takét...

Poznámka ku konštitutívnosti rozsudku o náhrade nemajetkovej ujmy

Autor sa v príspevku zaoberá otázkou, či je rozsudok, ktorým sa ukladá   povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu v peniazoch podľa § 13 OZ, konštitutívnym alebo deklaratórnym rozhodnutím. Polemizuje pritom s názorom ústavného súdu, podľa ktorého ide o...