Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i JUDr. Milan Hlušák, PhD.

Ministerstvo spravodlivosti SR; Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

Počet článkov autora: 25


Uznesenie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Obdo 1/2021 z 24.6.2021 (posudzovanie platnosti úkonov v konaniach vo veciach obchodného registra)

„I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia, o ktorej môže rozhodnúť len súd v civilnom sporovom konaní na základe žaloby podľa § 131 OBZ...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Obdo 14/2020 z 23.6.2020, R 52/2020 (súdny odhad hodnoty nároku)

„Civilný sporový poriadok neobsahuje priamu úpravu možnosti súdu určiť pri rozhodovaní o veci samej výšku žalovaného nároku úvahou, odhadom súdu, pričom úprava v § 264 ods. 1 a 2 CSP sa týka výlučne výpočtu súdneho poplatku.“

Právny záujem intervenienta a jeho podnet na podanie dovolania generálneho prokurátora

Autori sa v článku zaoberajú otázkou, či je prípustné dovolanie generálneho prokurátora, na ktoré podal podnet iba intervenient. Podľa autorov nie je odpoveď jednoliata. Kým pri nerozlučnom intervenientovi takéto dovolanie považujú za prípustné, p...

O zodpovednosti postupcu pohľadávky voči postupníkovi

Autor sa v štúdii zaoberá najmä otázkami vyplývajúcimi z § 527 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zodpovednosť postupcu voči postupníkovi pri odplatnom postúpení pohľadávky, resp. ručenie postupcu za jej vymožiteľnosť. Táto úprava je podľa auto...

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 CDO 154/2018 z 25.9.2018, R 27/2019 (peňažná náhrada za nedodržanie výpovednej doby)

Najvyšší súd SR vyslovil v glosovanom uznesení zásadné závery k výkladu § 62 ods. 8 Zákonníka práce (ďalej aj "ZP"), podľa ktorého ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu n...

Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2 Obdo 66/2015 z 28. 2. 2017, ZSP 26/2018 (zmena kúpnej zmluvy po jej zavkladovaní)

Kúpnu cenu ako podstatnú náležitosť kúpnej zmluvy možno meniť len do času, kým nedôjde k povoleniu vkladu do katastra nehnuteľností.

Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 695/2017 z 5. 12. 2018 (výklad pojmu „škoda“)

Občiansky zákonník významovo s pojmom „škoda“ nespája iba materiálnu škodu, čo v okolnostiach danej veci znamená, že z právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku ani z právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 381/2001 Z. z. nevyplýva nič, čo ...