Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Odporovateľnosť


Vyporiadanie BSM a odporovateľnosť (k očakávanému rozhodnutiu veľkého senátu Najvyššieho súdu SR pod sp. zn. 1 V Cdo 3/2023

Autor prostredníctvom inštitútov bezpodielového spoluvlastníctva manželov a odporovateľnosti rozvíja argumentáciu problému interakcie záväzkového a vecného práva. Vzťahy týchto ňinštitútov sú v súčasnosti opäť predmetom posudzovania najvyšším súdo...

Uznesenie veľkého senátu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 V Cdo 1/2022 zo 17. 5. 2022, R 2/2022 (vymáhateľnosť pohľadávky ako predpoklad odporovateľnosti)

„Vymáhateľná pohľadávka v zmysle § 42a ods. 1 OZ je pohľadávka, ktorú možno úspešne vymáhať v základnom súdnom konaní.“

Glosa k uzneseniu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 90/2019 z 24.6.2020, R 64/2021 (pasívna vecná legitimácia v odporovacom konaní)

I. Veriteľ sa môže podľa § 42b ods. 3 OZ domáhať, aby súd určil, že právny úkon dlžníka uvedený v § 42a ods. 2 až ods. 5 OZ, ktorý ukracuje uspokojenie pohľadávky veriteľa, je právne neúčinný nielen proti dedičom alebo univerzálnym právnym nástupc...

Odporovateľnosť dohodou o započítaní pohľadávok

Započítanie je jedným zo spôsobov zániku záväzkov. Nedávny rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Obdo 31/2020 z 25. 11. 2020 prináša odpovede na viaceré otázky týkajúce sa započítania v insolvenčnej situácii dlžníka. Zároveň však nastoľuje aj nie...

Navrhovaná úprava odporovateľnosti právnym úkonom

Príspevok stručne analyzuje navrhovanú úpravu odporovateľnosti v návrhu novely Občianskeho zákonníka. Tú považuje sám predkladateľ za natoľko významnú, že ju ako príklad pozitívnej zmeny uvádza už vo všeobecnej časti dôvodovej správy. Cieľom prísp...

Odporovateľnosť ekvivalentných právnych úkonov

Autorka sa v predkladanom príspevku zaoberá možnosťou odporovať ekvivalentný právny úkon. Predpokladom práva veriteľa odporovať právnym úkonom dlžníka je, okrem iného, jeho ukrátenie. Tým, že v právnej úprave nie je výslovne upravené, kedy dochádz...