Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Štúdie

Nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti spracovaním

Predložená štúdia má ambíciu priniesť odpoveď na otázku, či možno de lege lata nadobudnúť vlastnícke právo k nehnuteľnosti spracovaním, a ak áno, za akých predpokladov. Autor formuluje svoj právnopozitivistický pohľad na základe rozhodovacej činno...

Vyšší moc v soukromoprávních poměrech

Vyšší moc se řadí k docela záhadným právním institutům. Příprava této studie v roce 2019 sledovala zapojení do širšího vědeckého projektu a byla určena jako referát pro XXVIII. Karlovarské právnické dny plánované na rok 2020. Konference se posléze...

Neplatnosť a odstúpenie od zmluvy o prevode obchodného podielu z pohľadu korporačného práva a civilného procesu

V článku sa autor snaží odôvodniť, že ani v prípade neplatnosti zmluvy o prevode obchodného podielu nedochádza automaticky k obnoveniu právneho stavu týkajúceho sa právneho predchodcu, skutočného spoločníka v obchodnej spoločnosti ako celku. Spoch...

Na čas po rozvode

Slovenské civilné procesné právo bolo v roku 2015 rekodifikované. Jeho normy boli čiastočne zmenené, no predovšetkým inak usporiadané do samostatných čiastkových kódexov, a to Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) a Civilného mimosporového...

O zodpovednosti postupcu pohľadávky voči postupníkovi

Autor sa v štúdii zaoberá najmä otázkami vyplývajúcimi z § 527 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zodpovednosť postupcu voči postupníkovi pri odplatnom postúpení pohľadávky, resp. ručenie postupcu za jej vymožiteľnosť. Táto úprava je podľa auto...

Špecializácia sudcov a Cochemský model – o cargokultoch reforiem rodinného procesu

Špecializované rodinné súdy či skôr špecializovaní rodinní sudcovia sú „bestsellerom“ úvah o slovenskej justícií v mediálnej a aj v politickej rovine. Predmetom tohto príspevku je pokus o bližšiu analýzu efektivity či neefektivity systému slovensk...

Děti a jejich dluhy - aktuální stav v České republice, část třetí: Pohled praktický, morální, procesní, komparační a aktuální návrhy legislativního řešení

Stať se zabývá problematikou dluhů nezletilých dětí. Navazuje na první část studie, v níž byla analyzována současná právní úprava svéprávnosti nezletilých, správy jejich jmění zákonnými zástupci v rámci rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinno...

Pomerné rozdelenie náhrady trov konania. O prameňoch ustálenej súdnej praxe po rekodifikáciách

Procesné kódexy na Slovensku a aj v Českej republike už viac ako sto rokov obsahujú jednoduché zákonné ustanovenie, podľa ktorého ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí. Ustálený výklad vedie k záveru...

Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (2. časť)

Príspevok v dvoch častiach ponúka systematický prehľad povinností členov (štatutárnych) orgánov kapitálových obchodných spoločností a súkromnoprávnych následkov ich porušenia, najmä s ohľadom na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov. V prvej čast...

Povinnosti členov orgánov obchodnej spoločnosti a súkromnoprávne následky ich porušenia (1. časť)

Príspevok ponúka systematický prehľad povinností členov (štatutárnych) orgánov kapitálových obchodných spoločností a sú­kromnoprávnych následkov ich porušenia, najmä s ohľadom na rozhodovaciu činnosť slovenských súdov. V prvej časti sa autor sústr...