Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 8-9/2021

8-9/2021

Právna otázka vyporiadania BSM súdom, predmetom ktorého je dlh manželov spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti

JUDr. Martina Dragašič

Autorka sa v príspevku venuje problematike vysporiadania dlhu spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti, výška ktorého nie je fixne stanovená a nie je možné jeho výšku jednoznačne stanoviť ku dň...

Priamy účinok medzinárodných dohôd zaväzujúcich Európsku úniu a jej členské štáty

JUDr. Milan Jančo, PhD. prof. JUDr. Ing. PhDr. Michael Siman, PhD., DEA

Medzinárodné dohody zaväzujúce Európsku úniu nemajú prednosť pred primárnymprávom, sú však nadradené sekundárnympredpisomEurópskej únie. Súdny dvor v rámci svojej judikatúry posudzuje priamy účinok...

Spísanie závetu počas trvania manželstva

JUDr. Viera Petrášová, M.A.

Príspevok analyzuje náležitosti závetu spísaného počas trvania manželstva v súlade so zásadami zachovania hodnôt, univerzálnej sukcesie, nadobudnutia dedičstva okamihom smrti poručiteľa, testamentá...

Dokazovanie v konaní o európskom zatýkacom rozkaze a videokonferenčný výsluch osoby na základe európskeho vyšetrovacieho príkazu

JUDr. Martin Mihók, LL.M.

Príspevok sa zaoberá európskym zatýkacím rozkazom a európskym vyšetrovacím príkazom, najmä z hľadiska ich legislatívneho vymedzenia, zákonných podmienok ich aplikácie a ďalších teoreticko-praktický...

Obsah vydania

Vydáva

REDAKČNÝ KRUH

Predseda:

prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc.

JUDr. Peter BRŇÁK; prof. JUDr. Alexander BRÖSTL, CSc.; JUDr. Štefan DETVAI; JUDr. Ľubomír DOBRÍK, PhD.; doc. JUDr. Ján DRGONEC, DrSc.; doc. JUDr. Anton FÁBRY, CSc.; prof. Brian GIBSON, JSD.; Em. o. Univ. prof. DDr. Heinz MAYER; prof. JUDr. Oľga OVEČKOVÁ, DrSc.; prof. JUDr. Vojtech TKÁČ, CSc.; prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc.; prof. Guiguo WANG, JSD., LL.M.

REDAKČNÁ RADA

Šéfredaktor:

prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc.

JUDr. Eva BABIAKOVÁ, CSc.; doc. JUDr. Robert FICO, CSc.; prof. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc.; JUDr. Július FÍGER; JUDr. Miloš HAŤAPKA; JUDr. Milan LIPOVSKÝ; JUDr. Daniel LIPŠIC, LL.M.; JUDr. Milan ĽALÍK; prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc.; JUDr. Milan RUŽBÁRSKY; JUDr. Ondrej SAMAŠ; JUDr. Peter STAVROVSKÝ; JUDr. Slavomír ŠÚREK

Tajomníčka redakcie: Mgr. art. Lucia Macíková

Adresa redakcie: Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

telefón: 02/888 911 33, e-mail: justicna.revue@justice.sk

Vydavateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava; IČO 00166073

Telefón: 02/888 911 33 (redakcia)

Vychádza 12 čísiel ročne

Tlač a distribúciu zabezpečuje: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Objednávky na predplatné prijíma: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, telefón: 02/58 10 20 31, email: casopisy@wolterskluwer.sk

Evidenčné číslo: EV 258/08

ISSN 1335-6461

Číslo bolo imprimované 22. 9. 2021.