Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Róbert Bardač, PhD.

Mestský súd Bratislava IV, sudca

Počet článkov autora: 3


Predbežná vykonateľnosť v návratových konaniach

Príspevok sa zaoberá predbežnou vykonateľnosťou v návratových konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku. Účelom je objasniť vzájomnú interakciu vnútroštátnych procesných zákonov s nariadením Rady (EÚ) 2019/1111 (nariadenie Brusel IIb), najm...

Posudzovanie právoplatnosti rozhodnutia v inej veci

Článok sa zaoberá uznesením veľkého senátu občianskoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1VCdo/6/2019, zo 7. októbra 2020, ktoré nadväzuje na nález Ústavného súdu SR z 11. júla 2018, sp. zn. II.ÚS 152/2018. Javí sa však, že Najvyšší súd S...