Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Predbežná vykonateľnosť v návratových konaniach

Príspevok sa zaoberá predbežnou vykonateľnosťou v návratových konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku. Účelom je objasniť vzájomnú interakciu vnútroštátnych procesných zákonov s nariadením Rady (EÚ) 2019/1111 (nariadenie Brusel IIb), najmä uplatňovanie európskeho práva prostredníctvom predbežnej vykonateľnosti.

This paper deals with the provisionally enforceability in return proceedings under the Civil Non-dispute Code. The purpose is to clarify mutual interaction of the national procedural laws with Regulation 2019/1111 (Brussels IIb Regulation), in particular application of EU law by means of provisionally enforceability.

BARDAČ, R.: Predbežná vykonateľnosť v návratových konaniach; Justičná revue, 76, 2024, č. 2, s. 150 – 158.

Kľúčové slová: nariadenie Brusel IIb, nariadenie Brusel IIa, medzinárodné únosy detí, predbežná vykonateľnosť.

Key words: Brussels IIb Regulation, Brussels IIa Regulation, international child abductions, provisionally enforceability.

Právne predpisy/legislation: nariadenie Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie) (Ú. v.EÚ 178, 2. 7. 2019, s. 1 – 115), zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, oznámenie č. 119/2001 Z. z. (v znení redakčného oznámenia o oprave chyby v čiastke 189/2001 Z. z.).


1 Úvod
Konanie o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní
1)
(ďalej len "návratové konanie") upravujú ustanovenia § 123 až § 134 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "CMP"). Súd v návratovom konaní (ďalej len "návratový súd") aplikuje z hmotnoprávneho hľadiska Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (oznámenie č. 119/2001 Z. z.) (ďalej len "Dohovor o únosoch").
2)
Ak ide o neoprávnené premiestnenie alebo zadržiavanie dieťaťa s predchádzajúcim obvyklým pobytom v jednom členskom štáte do iného členského štátu EÚ,
3)
aplikuje návratový súd popri Dohovore o únosoch aj ustanovenia čl. 23 až čl. 29 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (ďalej len "nariadenie Brusel IIb").
S výnimkou úpravy v prechodných ustanoveniach (čl. 105 ods. 2) sa nariadenie Brusel IIb uplatňuje od 1. augusta 2022. Od tohto dátumu nahradilo doterajšie nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 označované ako Brusel IIa.
Nariadenie Brusel IIb prinieslo viaceré novinky.
4)
Spomedzi nich sa v tomto článku venujeme predbežnej vykonateľnosti rozhodnutia o návrate maloletého (ďalej len "návratové rozhodnutie") v kontexte domácej právnej úpravy a so zreteľom na požiadavky kladené právom EÚ. Predbežná vykonateľnosť má významný potenciál dosiahnuť včasnú nápravu protiprávneho stavu, ku ktorému došlo neoprávneným premiestnením alebo zadržaním maloletého.
2 Vykonateľnosť návratového rozhodnutia podľa CMP
V zmysle § 232 ods. 1 CSP zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "CSP") vykonateľnosť súdneho rozhodnutia je vlastnosť rozhodnutia ukladajúceho povinnosť, spočívajúca v možnosti jeho priamej a bezprostrednej vynútiteľnosti zákonnými prostriedkami. Predbežnou vykonateľnosťou sa potom chápe situácia, ak je rozhodnutie vykonateľné skôr ako nadobudne právoplatnosť.
5)
V návratovom konaní sa vo veci samej rozhoduje uznesením (§ 133 ods. 1 CMP). Hoci sú uznesenia vo všeobecnosti vykonateľné doručením (§ 238 ods. 3 CSP), na uznesenia vo veci samej sa hľadí obdobne ako na rozsudok nielen z hľadiska formálnych náležitostí, ale aj z hľadiska doručovania, právoplatnosti a vykonateľnosti.
6)
Podľa § 133 ods. 2 CMP je uznesenie v návratovom konaní vykonateľné, len čo nadobudne právoplatnosť. V praktických dôsledkoch to znamená, že do právoplatnosti návratového rozhodnutia zostáva maloleté dieťa na území Slovenskej republiky.
7)
Do tohto konceptu zasiahlo práve nariadenie Brusel IIb.
3 Predbežná vykonateľnosť podľa čl. 27 ods. 6 nariadenia Brusel IIb
Podľa čl. 27 ods. 6 nariadenia Brusel IIb "
rozhodnutie o nariadení návratu dieťaťa sa môže vyhlásiť za predbežne vykonateľné, bez ohľadu na možnosť podania prípadného opravného prostriedku, ak je návrat dieťaťa pred vydaním rozhodnutia o opravnom prostriedku v jeho najlepšom záujme
". Z tabuľky zhody v prílohe X nariadenia Brusel IIb vyplýva, že toto ustanovenie je nové a v predošlej úprave ho nenájdeme. Súdny dvor EÚ (ďalej len "Súdny dvor") dosiaľ konal o jednej predbežnej otázke týkajúcej sa tohto ustanovenia, no napokon jeho výklad neposkytol.
8)
Návratové konanie podľa čl. 19 Dohovoru o únosoch nie je konaním o úprave rodičovských práv a povinností, hoci s ním úzko súvisí. Cieľom návratového konania je opätovné nastolenie
status quo ante
, teda dosiahnuť situáciu, ktorá existovala pred neoprávneným premiestnením alebo zadržaním dieťaťa a navrátiť toto dieťa do prostredia, ktoré mu je najznámejšie a tým obnoviť kontinuitu jeho životných podmienok a podmienok rozvoja.
9)
Čas preto hrá kľúčovú rolu.
10)
Na časové hľadisko poukazuje vo vzťahu k čl. 27 ods. 6 nariadenia Brusel IIb aj dôvodová správa. Uvádza, že v niektorých štátoch je zavedený samostatný postup vyhlásenia rozhodnutia za vykonateľné a vzniká časový sklz spojený so získaním vykonateľnosti. Podľa jurisdikcie a zložitosti prípadu to môže trvať niekoľko dní až mesiacov. Možnosťou súdu vyhlásiť návratové rozhodnutie za predbežne vykonateľné bez ohľadu na odvolanie sa má ponechať priestor na riešenie naliehavých rizík ohrozujúcich najlepší záujem dieťaťa.
11)
Preto "
súd pôvodu môže vyhlásiť rozhodnutie za predbežne vykonateľné aj vtedy, ak takáto možnosť neexistuje v jeho vnútroštátnom práve. Tento postup je užitočný v systémoch, kde rozhodnutie nie je vykonateľné, kým je možné sa proti nemu odvolať
".
12)
4 Aplikačné súvislosti v kontexte národnej procesnej autonómie
Členské štáty EÚ majú v zmysle čl. 47 Charty základných práv EÚ povinnosť zabezpečiť osobám účinnú súdnu ochranu práv, ktoré im vyplývajú z práva EÚ.
13)
Nariadenie Brusel IIb neobsahuje procesný rámec pre ochranu práv osôb v súvislosti s inštitútom predbežnej vykonateľnosti v čl. 27 ods. 6 tohto nariadenia. Pokiaľ chýba akákoľvek úprava zo strany práva EÚ, potom orgány členských štátov realizujú právo EÚ za využitia existujúceho (národného) inštitucionálneho a procesného rámca práva členského štátu, pričom aj pri aplikácii vnútroštátnych pravidiel musia vnútroštátne orgány dbať na to, aby podmienky vnútroštátneho práva platné pre uplatňovanie nárokov vzniknutých z práva EÚ (i)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).