Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Diskusia

Problematika dodatočného povolenia stavby na území Slovenskej republiky

Vo svojom príspevku autorka poskytuje analýzu inštitútu dodatočného povolenia stavby na území Slovenskej republiky v kontexte zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a prináša úv...

Odmena ex offo obhajcu pri schválení dohody o vine a treste súdom pred podaním obžaloby

S konaním o dohode o vine a treste, ako s jedným z odklonov v trestnom konaní, súvisí otázka odmeňovania ex offo obhajcu. Vyhláška č. 655/2004 Z.z. uvádza v § 14 ods. 7, že ustanovenému obhajcovi patrí v konaniach so súdom schválenou dohodou o vin...

Je vecná príslušnosť pri trestných činoch extrémizmu aj naďalej opodstatnená?

Autor sa v príspevku zamýšľa nad súčasnou opodstatnenosťou vecnej pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu a od nej odvíjajúcou sa príslušnosťou Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry pri trestných činoch extrémizmu, a to š...

Vybrané aplikačné problémy zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní

V článku autori venujú pozornosť inštitútu zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní z hľadiska jeho charakteristiky a poznatkov z jeho uplatňovania v aplikačnej praxi. Na základe analýzy tohto trestno-procesného inštitútu charakterizu...

Spoločný trest a právo na zákonného sudcu

Autor článku poukazuje na rozporuplnosť ustanovení § 41 odsek 3 Trestného zákona, t. j. ustanovení o spoločnom treste, s článkom 48 odsek 1, článkom 50 odsek 5 Ústavy SR, článkom 6 odsek 1 Dohovoru a s ustanovením § 2 odsek 8 Trestného poriadku, p...

Znovu k zákonnému vecnému bremenu podľa zákona č. 66/2009 Z. z. a náhrade zaň - tentoraz z iného pohľadu

V Justičnej revue boli v ostatnom čase zverejnené dva články k problematike zákonného vecného bremena podľa zákona č. 66/2009 Z. z. a náhrady zaň, a to článok Tomáša Majerčáka1) a článok Martina Lopucha2). V týchto článkoch autori kritizujú rozhod...

Osobitný kvalifikačný pojem "po dlhší čas" pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy

Príspevok je zameraný na problematiku uplatňovania osobitného kvalifikačného pojmu „po dlhší čas“ vo vzťahu k trestnému činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona v súvislosti s časovým hľadiskom neplnenia vyživovacej alebo zaopa...

Predbežné právne posúdenie veci (návrh de lege ferenda alebo návod na použitie)

Článok sa zaoberá inštitútom predbežného právneho posúdenia veci z pohľadu aplikačnej praxe a nadväzuje na doterajšie odborné príspevky k tejto téme. Snahou autora je pripomenúť pôvodný úmysel zákonodarcu a konkretizovať hranice obsahu a rozsahu p...

Úskalia trestného postihovania osôb činných pre zločineckú skupinu

V právnom poriadku Slovenskej republiky nachádzame trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny v ustanovení § 296 Trestného zákona. Predmetná skutková podstata patrí do prvého dielu šiestej hlavy Osobitnej časti Trestného ...

K charakteru zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 Trestného poriadku a možnosti jeho aplikácie vo vzťahu k začatiu trestného stíhania podľa § 199 Trestného poriadku

Príspevok sa zaoberá analýzou mimoriadneho opravného prostriedku – zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku. Analýza je zameraná jednak na charakter tohto inštitútu z pohľadu jeho zaradenia medzi ...