Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Diskusia

Úskalia trestného postihovania osôb činných pre zločineckú skupinu

V právnom poriadku Slovenskej republiky nachádzame trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny v ustanovení § 296 Trestného zákona. Predmetná skutková podstata patrí do prvého dielu šiestej hlavy Osobitnej časti Trestného ...

K charakteru zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 Trestného poriadku a možnosti jeho aplikácie vo vzťahu k začatiu trestného stíhania podľa § 199 Trestného poriadku

Príspevok sa zaoberá analýzou mimoriadneho opravného prostriedku – zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa § 363 ods. 1 Trestného poriadku. Analýza je zameraná jednak na charakter tohto inštitútu z pohľadu jeho zaradenia medzi ...

Posledná možnosť na zabránenie nezákonnosti v prípravnom konaní: § 363 Trestného poriadku

Cieľom tohto článku je posúdenie opodstatnenosti mimoriadneho opravného prostriedku zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa ustanovení § 363 Trestného poriadku v aktuálnom legislatívnom vyjadrení, ako aj reakcia na niektoré arg...

Postavenie štátu ako poškodeného v trestnom konaní vedenom pre daňové trestné činy

Postavenie štátu ako poškodeného v trestnom konaní nevyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Trestný poriadok zveril právomoc zastupovať štát v celomrozsahu štátnych záujmov prokurátorovi. Iným štátnym orgánomvykonávajúcim pôsobnosť v o...

Aplikovateľnosť dvojitého postihu podľa rozhodnutia A a B proti Nórsku v právnom poriadku SR

Autor v článku skúma možnosť aplikácie vecnej a časovej súvislosti v právnom poriadku Slovenskej republiky. V článku hodnotí každé kritérium vecnej súvislosti vo vzťahu k možnosti jeho aplikácie v právnom poriadku Slovenskej republiky. V závere čl...

Pár poznámok k ukladaniu peňažného trestu v kontexte trestnej činnosti páchanej právnickými osobami

Príspevok analyzuje narastajúce množstvo trestnej činnosti páchanej právnickými osobami a kriticky hodnotí rozhodovaciu prax súdov, vedúcu kmyšlienke priorizácie ukladania peňažného trestu, ktorý sa potýka s výrazným nedostatkom napĺňania funkcie ...

Inštitút vecného bremena v zákone o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky

Nosnou témou článku je analýza vecného bremena v zákone č. 66/2009 Z. z. V prvej časti analyzujeme dôvody schválenia zákona č. 66/2009 Z. z. a stručne popisujeme predchádzajúcu právnu úpravu. V ďalšej časti analyzujeme ústavné podmienky obmedzenia...

Právna otázka vyporiadania BSM súdom, predmetom ktorého je dlh manželov spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti

Autorka sa v príspevku venuje problematike vysporiadania dlhu spolu s príslušenstvom splatným v budúcnosti, výška ktorého nie je fixne stanovená a nie je možné jeho výšku jednoznačne stanoviť ku dňu vyporiadania BSM až do zaplatenia celého dlhu. I...

Praktické úskalia dozoru prokurátora v prípravnom konaní

V predkladanom príspevku sa autorka načrtnutím praktických aplikačných problémov pokúša o objasnenie prokurátorského dozoru v praktickej rovine. Súčasne je jej cieľom naznačiť možné spôsoby ich riešenia.

Kolízia dohody o zrážkach zo mzdy a exekúcie zrážkami zo mzdy

Príspevok sa zameriava na rozbor rezonujúcej otázky v prípade konkurencie dohody o zrážkach zo mzdy a exekúcie zrážkami zo mzdy, a to z hľadiska prednosti. Táto problematika v právnej úprave rozhodujúcich právnych predpisov nie je konkrétne riešen...