Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Diskusia

Whistleblowing pri pozbavení výkonu štátnej služby policajtov

V článku reflektujeme pozbavenie výkonu štátnej služby policajtov zo strany súčasného ministra vnútra Mgr. Matúša Šutaja Eštoka (ďalej len "minister") s detailnou akcentáciou podporenou výkladovým oblúkom na daný prípad prostredníctvom určenia pom...

Skutkový dovolací dôvod v trestnom konaní a limitácia jeho uplatňovania de lege lata

Príspevok analyzuje jednu z najzásadnejších otázok, ktoré sa v aplikačnej praxi Slovenskej republiky vynárajú v súvislosti s dovolaním ako mimoriadnym opravným prostriedkom. Ide o podanie dovolania - zo skutkových dôvodov, obvinenými osobami. Prís...

Podstatné súvislosti odvolávania (nielen) členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Tento článok je reakciou na článok Tomáša Ľalíka Svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady: problémy a perspektívy riešenia. Plne uznávajúc dôležitosť otázky odvolávania členov Súdnej rady článok ponúka rozdielny uhol pohľadu na niektoré podstatné ...

Svojvoľné odvolávanie členov súdnej rady: problémy a perspektívy riešenia

V článku analyzujeme situáciu svojvoľného odvolávania členov Súdnej rady SR, ktoré zaviedol delegovaný ústavodarca ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. Poukazujeme na genézu odvolávania členov a súčasný stav, do ktorého, okrem praxe politických inšt...

Právna versus skutková otázka v kontexte zisťovania obsahu právneho úkonu a rozhodovacej činnosti súdov

V predkladanom článku sa autori zaoberajú témou skutkovej a právnej otázky, a to najmä v kontexte uznesenia Najvyššieho súdu SR (ďalej aj "NS SR" alebo "najvyšší súd"), vedenom pod sp.zn. 3 Cdo 27/2019, v ktorom NS SR uvádza, že výsledok zisťovani...

Problematika dodatočného povolenia stavby na území Slovenskej republiky

Vo svojom príspevku autorka poskytuje analýzu inštitútu dodatočného povolenia stavby na území Slovenskej republiky v kontexte zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a prináša úv...

Odmena ex offo obhajcu pri schválení dohody o vine a treste súdom pred podaním obžaloby

S konaním o dohode o vine a treste, ako s jedným z odklonov v trestnom konaní, súvisí otázka odmeňovania ex offo obhajcu. Vyhláška č. 655/2004 Z.z. uvádza v § 14 ods. 7, že ustanovenému obhajcovi patrí v konaniach so súdom schválenou dohodou o vin...

Je vecná príslušnosť pri trestných činoch extrémizmu aj naďalej opodstatnená?

Autor sa v príspevku zamýšľa nad súčasnou opodstatnenosťou vecnej pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu a od nej odvíjajúcou sa príslušnosťou Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry pri trestných činoch extrémizmu, a to š...

Vybrané aplikačné problémy zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní

V článku autori venujú pozornosť inštitútu zrušenia právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní z hľadiska jeho charakteristiky a poznatkov z jeho uplatňovania v aplikačnej praxi. Na základe analýzy tohto trestno-procesného inštitútu charakterizu...

Spoločný trest a právo na zákonného sudcu

Autor článku poukazuje na rozporuplnosť ustanovení § 41 odsek 3 Trestného zákona, t. j. ustanovení o spoločnom treste, s článkom 48 odsek 1, článkom 50 odsek 5 Ústavy SR, článkom 6 odsek 1 Dohovoru a s ustanovením § 2 odsek 8 Trestného poriadku, p...