Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Odmena ex offo obhajcu pri schválení dohody o vine a treste súdom pred podaním obžaloby

S konaním o dohode o vine a treste, ako s jedným z odklonov v trestnom konaní, súvisí otázka odmeňovania ex offo obhajcu. Vyhláška č. 655/2004 Z.z. uvádza v § 14 ods. 7, že ustanovenému obhajcovi patrí v konaniach so súdom schválenou dohodou o vine a treste pred podaním obžaloby okrem odmeny za úkony podľa § 14 ods. 1 a ods. 2 aj odmena vo výške štvornásobku základnej sadzby tarifnej odmeny. Tento príspevok skúma otázku, či má ex offo obhajca nárok na odmenu len podľa týchto troch označených odsekov alebo mu patrí odmena podľa všetkých ustanovení celej advokátskej tarify, t.j. v rozsahu podľa § 9 až § 14 uvedenej vyhlášky.
 

The issue of ex officio defence counsel’s fee is connected to the plea bargaining proceedings as one of the alterations in criminal proceedings. Paragraph 14.7 of the decree No. 655/2004 Coll. states that, in addition to remuneration for actions under paragraphs 14.1 and 14.2, the ex officio defence counsel, in criminal proceedings with the plea bargaining approved by the court before the indictment is filed, has the right to remuneration in the amount of four times the basic rate of the tariff fee. This article examines the question of whether an ex officio defence counsel is entitled to a fee only according to these three above-mentioned paragraphs or according to all the provisions of paragraphs 9 to 14 of Decree No. 655/2004 Coll. on the attorney’s fee.

ROSPUTINSKÝ, P.: Odmena ex offo obhajcu pri schválení dohody o vine a treste súdom pred podaním obžaloby; Justičná revue, 75, 2023, č. 10, s. 1157 – 1164.

Kľúčové slová: odmena ustanoveného obhajcu, tarifná odmena, dohoda o vine a treste, štvornásobok základnej sadzby.

Key words: ex officio defense counsel‘s fee, tariff fee, plea bargaining, four times the base rate.

Právne predpisy/legislation: vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov; zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Úvod

Inšpiráciou pre tento diskusný príspevok bolo právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu o uplatnenom nároku
ex offo
obhajcu podľa ustanovenia § 14 ods. 7 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Vyhláška") v trestnom konaní, v ktorom bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, a to v tom zmysle, že "[
z
]
ákonodarca teda výslovne uvádza, že "okrem odmeny za úkony podľa odsekov 1 a 2" patrí obhajcovi "aj odmena vo výške štvornásobku základnej sadzby tarifnej odmeny"
, a že "[
o
]
bhajcovi v zmysle tohto ustanovenia
[pozn.: § 14 ods. 7 Vyhlášky]
teda odmena podľa iných odsekov § 14 vyhlášky nepatrí. Istou kompenzáciou za čiastkové úkony je práve odmena vo výške štvornásobku základnej sadzby tarifnej odmeny, čo primeraným spôsobom odmeňuje obhajcu za vykonané služby s tým, že § 14 odsek 1 a 2 v sebe subsumuje vykonanie najdôležitejších právnych úkonov pre trestné konanie a obhajcu obvineného.
"
1)
Inými slovami, podľa citovaného právneho názoru má
ex offo
obhajca v príslušnom konaní nárok výlučne len na odmenu v sume štvornásobku základnej sadzby tarifnej odmeny podľa § 14 ods. 7 Vyhlášky a na odmenu za úkony právnej služby podľa § 14 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky.
Kontext už citovaného právneho názoru a našej analýzy tvorí trestné konanie, v ktorom súd schválil dohodu o vine a treste pred podaním obžaloby, pričom v danej trestnej veci boli vykonané aj iné úkony, než úkony podľa § 14 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky. Ustanovený obhajca si uplatnil nárok na odmenu za všetky vykonané úkony podľa príslušných ustanovení § 14 Vyhlášky, avšak súd mu označeným rozhodnutím priznal iba odmenu podľa § 14 ods. 7 Vyhlášky a odmenu za úkony uvedené v § 14 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky.
Predmetom tohto príspevku je úvaha o rozsahu odmeny ustanoveného obhajcu v trestnom konaní, v ktorom bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby. Na základe analýzy relevantnej právnej úpravy vzťahujúcej sa na danú otázku príspevok smeruje aj za pomoci dostupnej literatúry k formulácii odpovede na otázku, či s práve citovaným právnym názorom možno súhlasiť alebo nie. Takáto odpoveď má význam jednak teoretický - z hľadiska správnej interpretácie príslušných ustanovení Vyhlášky, a jednak praktický - z hľadiska správnej aplikačnej praxe vo vzťahu k týmto ustanoveniam.
I Analýza
Je nesporné, že pre posúdenie nároku ustanoveného obhajcu na odmenu v trestnom konaní, v ktorom došlo k schváleniu dohody o vine a treste súdom pred podaním obžaloby, je ustanovenie § 14 ods. 7 Vyhlášky obzvlášť dôležité: samozrejme, nielen z pohľadu konkrétneho obhajcu cez prizmu jeho individuálneho nároku na odmenu, ale aj z pohľadu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako normotvorcu a ním sledovaného cieľa tejto právnej úpravy. Podľa dôvodovej správy k vyhláške č. 649/2005 Z. z., ktorá zaviedla túto osobitnú odmenu ustanovenému obhajcovi (ktorej pôvodná výška bola dokonca v sume šesťnásobku základnej sadzby tarifnej odmeny), "[
n
]
avrhované ustanovenie je snahou motivovať advokátov, aby v prípadoch, ak budú splnené zákonom ustanovené podmienky, dávali podnet na uzavretie dohody
."
2)
Otázkou však je, ako má byť toto ustanovenie aplikované vo vzťahu k ostatným ustanoveniam Vyhlášky v trestných konaniach, v ktorých boli vykonané nielen úkony podľa § 14 ods. 1 a ods. 2 Vyhlášky, ale aj podľa iných odsekov § 14 Vyhlášky.
Znenie označeného ustanovenia § 14 ods. 7 Vyhlášky je nasledovné: "
Ak bola súdom schválená dohoda o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí obhajcovi okrem odmeny za úkony podľa odsekov 1 a 2 aj odmena vo výške štvornásobku základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby
." Znamená to, že podľa tohto ustanovenia možno aplikovať na určenie výšky odmeny
ex offo
obhajcu len a výlučne len tie odseky Vyhlášky, ktoré toto ustanovenie výslovne zmieňuje? Dovoľujeme si vysloviť stanovisko, že nie, pričom v ďalšom texte príspevku vysvetlíme toto stanovisko a našu argumentáciu založenú na výklade príslušných ustanovení Vyhlášky.
I.1 Gramatický (jazykový) výklad § 14 ods. 7 vyhlášky č. 655/2004 Z. z.
V prvom rade je potrebné uviesť, že samotné znenie § 14 ods. 7 Vyhlášky nijako nezužuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).