Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Tabuľka zhody

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

Jednou z podstatných náležitostí právneho predpisu predkladaného do pripomienkového konania je okrem jeho paragrafového znenia podľa § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, aj tabuľka zhody návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie (ďalej len "tabuľka zhody"), a to pri preberaní alebo vykonávaní právne záväzného aktu Európskej únie (ďalej len "EÚ").
 
 

Smernice EÚ predstavujú právne záväzné akty vo vzťahu k členským štátom EÚ, a to vzhľadom na cieľ, ktorý sa nimi má dosiahnuť. Vnútroštátne orgány majú ponechané na výber, aké formy a spôsoby zvolia na dosiahnutie sledovaného výsledku. Aby sa ciele obsiahnuté v smerniciach EÚ mohli aplikovať, je potrebné prebrať celú normatívnu časť smernice EÚ vrátane príloh do vnútroštátneho práva. Smernice EÚ je potrebné prebrať takým spôsobom a do takých vnútroštátnych všeobecne záväzných právnych predpisov, aby bola zabezpečená účinná transpozícia práva a tiež, aby boli zabezpečené požiadavky princípu právnej istoty, právnej ochrany a vymožiteľnosti práva. Niekedy si náležitá transpozícia smernice EÚ vyžaduje aj vyhotovenie a zasielanie správ, analýz či štatistických údajov, aby sa mohlo konštatovať úplné prebratie a náležitá transpozícia či aplikácia smernice EÚ.

Tabuľkou zhody sa spolu s doložkou zlučiteľnosti preukazuje súlad návrhu právneho predpisu s právom EÚ, pričom náležitosti tabuľky zhody sú upravené v prílohe č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky.
Na úrovni EÚ sa už dlhodobo diskutuje o
"jednotnej tabuľke zhody"
pre všetky členské štáty EÚ, naposledy tak tomu bolo aj v decembri 2023 na stretnutí
EU Law Network Meeting
v Madride, kde bol okrem iného prezentovaný dokument, ktorý vydala Európska komisia (ďalej len "Komisia"), a to
"Oznámenie o zostavovaní vysvetľujúcich dokumentov"
, ktorý obsahuje nezáväzný vzor tabuľky zhody, ktorý budú môcť využívať všetky členské štáty EÚ.
Tabuľka zhody v podmienkach Slovenskej republiky
V zmysle čl. 17 ods. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky,
"ak zaslala Európska komisia vzor tabuľky zhody ku konkrétnej smernici, predkladateľ vkladá tabuľku zhody na portál v tejto forme"
. V praxi však k takýmto situáciám nedochádza a tabuľka zhody sa vypracováva ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Formát tabuľky zhody je nasledujúci:
Ako správne "vyplniť" tabuľku zhody?
Do stĺpca s označením
"Smernica"
sa uvedie presné označenie smernice EÚ
1)
, ktorá sa má transponovať. V stĺpci
"Právne predpisy Slovenskej republiky"
sa uvedú všetky právne predpisy Slovenskej republiky, ktorými sa v tabuľke zhody bude preukazovať transpozícia ustanovení smernice EÚ.
V stĺpci 1 sa smernica EÚ člení na jednotlivé časti: Č - článok, O - odsek, V - veta, P - písmeno (číslo). Základné členenie smernice EÚ do riadkov je členenie na jednotlivé články. Ak jednotlivé články obsahujú tak obligatórne ustanovenia, ako aj fakultatívne ustanovenia, ustanovenia s viacerými možnosťami právnej úpravy alebo neaplikovateľné ustanovenia, články sa delia do jednotlivých riadkov na odseky, vety a písmená (čísla) s cieľom oddeliť tieto ustanovenia do samostatných riadkov.
V stĺpci 2 sa uvedie text smernice EÚ uverejnený v Úradnom vestníku EÚ rozdelený na články, odseky, vety, čísla (písmená) (napr. Č:2 O:3 V:5). Preambulu smernice EÚ netreba uvádzať, tá sa do právneho poriadku členských štátov EÚ netransponuje. Rovnako nie je potrebné transponovať nadpisy, nadpisy kapitol, častí a pod. smernice EÚ, pretože nie sú právne záväzné, slúžia len pre štruktúru smernice EÚ. Prílohy sa uvedú názvom a číslom, ak ich obsahom sú vzorce, obrazce, formuláre žiadostí a podobné graficky znázornené časti právne záväzného aktu EÚ. V ostatných prípadoch sa uvádza príloha v plnom znení. Prílohy smerníc EÚ je potrebné transponovať rovnako, ako ostatný text smernice EÚ.
V stĺpci 3 sa uvedie jedna z nasledujúcich poznámok: N - bežná transpozícia, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici EÚ je povinné (záväzné) a musí sa transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate. Poznámka O - transpozícia s možnosťou voľby, znamená, že ustanovenie uvedené v smernici EÚ je povinné (záväzné) a je potrebné ho transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky vo svojej podstate, ale v samotnom texte obsahuje viac možností na jeho transpozíciu. Napríklad smernica EÚ ustanovuje povinnosť členských štátov EÚ vypracovať správy týkajúce sa určitej činnosti, podľa úvahy, jedným zo spôsobov a je na členskom štáte EÚ, ktorý zo spôsobov si vyberie. Ďalej môže ísť o D - transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná), čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici EÚ sa môže, ale nemusí, transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky. Poslednou možnosťou je poznámka n. a. - transpozícia sa neuskutočňuje, čo znamená, že príslušné ustanovenie nie je potrebné transponovať, napríklad v smernici EÚ je uvedené ustanovenie:
"Táto smernica je adresovaná členským štátom"
, alebo smernica EÚ upravuje v príslušnom ustanovení povinnosti pre Komisiu a pod.
V stĺpci 4 sa uvedie číslo buď návrhu slovenského právneho predpisu, alebo platného znenia slovenského právneho predpisu, v ktorom je transponovaný príslušný článok, odsek, veta, číslo (písmeno) smernice EÚ.
V stĺpci 5 sa slovenský právny predpis člení na jednotlivé časti: Č - článok, § - paragraf, O - odsek, V - veta, P - pododsek (bod).
V stĺpci 6 sa uvedie doslovné znenie príslušného slovenského právneho predpisu.
V stĺpci 7 sa uvedie jedna z nasledovných poznámok: "Ú", čo znamená, že ide o úplnú zhodu (ak je ustanovenie smernice EÚ prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti), alebo "Č", čo znamená čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená), alebo "Ž", čo je skratkou pre žiadnu zhodu (ak nie je dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti), prípadne n. a. - neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice EÚ netýka Slovenskej republiky alebo nie je potrebné ho prebrať), poznámku - n. a. v 7 stĺpci uvádzame vždy, ak je táto poznámka uvedená aj v stĺpci 3.
V stĺpci 8 - Poznámky sa môže uviesť napríklad spôsob uplatnenia príslušného ustanovenia v praxi, výnimky vyplývajúce z prechodných období, spôsob budúcej transpozície príslušného ustanovenia smernice EÚ, krížové odkazy a všetko to, čo predkladateľ uzná za vhodné pre lepšiu prehľadnosť a pochopenie problematiky, ako aj to, čo by viedlo k urýchleniu legislatívneho procesu. V prípade, že nie je potrebné "vysvetliť" transpozíciu príslušného ustanovenia smernice EÚ, tento stĺpec nie je nutné vypĺňať.
Stĺpce 9 a 10 predstavujú "novinku", a to od januára 2023, odkedy majú predkladatelia právnych predpisov povinnosť identifikovať pri preberaní alebo implementovaní právnej úpravy EÚ, či ide o
goldplating
a vyhodnotiť takýto jav, a to aj prostredníctvom týchto dvoch stĺpcov. Táto zmena nastala ako reakcia na komponent 14 Plánu obnovy a odolnosti SR
2)
(Zlepšenie podnikateľského prostredia), kde je definovaná ako jedna z reforiem
"ochrana pred neopodstatneným goldplatingom"
.
V stĺpci 9 tabuľky zhody sa uvedie vždy jedna z poznámok identifikácie
goldplatingu
a jeho charakteristiky. V prípade, že transponované ustanovenie nepredstavuje
goldplating
v stĺpci 9 sa uvedie poznámka: "GP - N", čo znamená, že goldplating nie je identifikovaný.
V prípade, že transponované ustanovenie predstavuje
goldplating
, je potrebné posúdiť nielen či dochádza ku
goldplatingu
, ale aj o akú kategóriu
goldplatingu
ide, a to podľa prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám, ktoré definujú 7 kategórií
goldplatingu
, a to: a) rozšírenie na iné subjekty, b) navýšenie požiadaviek, c) nevyužitie výnimky, d) prísnejšie vymáhanie, e) skoršia transpozícia, f) zachovanie existujúcej právnej úpravy, alebo g) iné.
Stĺpec 9 môže byť vyplnený napríklad: "GP - A písm. a) ("rozšírenie na iné subjekty")", čo znamená, že
goldplating
je identifikovaný a ide o kategóriu "rozšírenie na iné subjekty", kedy sa rozšíril rozsah pôsobnosti smernice EÚ na subjekty nad rámec minimálnych požiadaviek smernice EÚ.
V prípade, že
goldplating
nie je identifikovaný, stĺpec 10 sa nevypĺňa. V opačnom prípade sa v stĺpci 10 uvedie oblasť, na ktorú má
goldplating
vplyv podľa Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov
3)
alebo iná oblasť, na ktorú má
goldplating
vplyv, pričom ako prvá oblasť sa vždy uvedie oblasť s vplyvom na podnikateľské prostredie, ak je takýto vplyv identifikovaný.
V prípade, že
goldplating
je identifikovaný, je potrebné pod tabuľkou zhody ako poznámku
"Vyjadrenie k opodstatnenosti goldplatingu a jeho odôvodnenie"
ku konkrétnemu ustanoveniu uviesť či má
goldplating
negatívny vplyv alebo pozitívny vplyv na identifikovanú oblasť, uviesť podrobné a konkrétne odôvodnenie opodstatnenosti
goldplatingu
, a uviesť konkrétne informácie súvisiace s charakteristikou
goldplatingu
, a to, najmä: na aké subjekty sa nad rámec navrhuje rozšíriť pôsobnosť smernice EÚ a z akého dôvodu, aké požiadavky sa navyšujú nad rámec minimálnych požiadaviek smernice EÚ, aká menej prísnejšia výnimka alebo úprava vyplývajúca zo smernice EÚ nebola využitá a prečo, z akého dôvodu sa navrhujú prísnejšie sankčné režimy, z akého dôvodu sa navrhuje skoršia transpozícia a prípadne z akého dôvodu sa ponechávajú v platnosti už existujúce prísnejšie vnútroštátne požiadavky.
Je dôležité upozorniť, že tabuľka zhody je podstatnou náležitosťou právneho predpisu predkladaného do pripomienkového konania, pričom jej absencia, v prípade transpozície právne záväzného aktu EÚ do slovenského právneho poriadku by v legislatívnom procese mohla zabrániť úspešnému ukončeniu legislatívneho procesu. Je preto potrebné najmä pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy poznať čo najpodrobnejšie požiadavky pre jej vyplnenie.
Jednotná tabuľka zhody v rámci EÚ
Začiatkom decembra 2023 sa v Madride uskutočnilo pravidelné stretnutie EU Law Network Meeting, kde bol okrem iného prezentovaný dokument, ktorý vydala Komisia, a to "Oznámenie o zostavovaní vysvetľujúcich dokumentov", ktorý obsahuje nezáväzný vzor tabuľky zhody, ktorý budú môcť využívať všetky členské štáty EÚ. Malo by ísť o určitú pomôcku pre členské štáty EÚ pri notifikovaní transpozičných opatrení Komisii. Jej formát by mal byť nasledovný:
Ďalej by mal byť Komisiou v dohľadnej dobe vydaný dokument, ktorý by predstavoval určitého
"sprievodcu"
transpozíciou a obsahoval by vysvetlenia a pomoc pri transpozícií pre členské štáty EÚ.
Komisia považuje jednotnú tabuľku zhody, teda jasné a presné vysvetlenia opatrení transponujúcich smernicu EÚ za výhodu a zníženie administratívnej zaťaženosti pre obe strany, ako pre členský štát EÚ, tak aj pre samotnú Komisiu.
Povinnosť zasielať vysvetľujúce dokumenty Komisii je pre členské štáty EÚ povinné, (nemusí však nevyhnutne ísť o tabuľku zhody) a nesplnenie tejto povinnosti môže predstavovať porušenie čl. 258 a nasl. Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) (ďalej len "ZFEÚ") a môže byť sankcionované podľa čl. 260 ods. 3 ZFEÚ.
4)
Aj keď formát takýchto vysvetľujúcich národných dokumentov môže byť rôzny, je potrebné jasne vysvetliť ako bola smernica EÚ transponovaná do národnej legislatívy. Je dôležité upozorniť, že aj samotná ZFEÚ ponecháva voľbu formy a metódy transpozície na členské štáty EÚ a to podľa čl. 288 ZFEÚ
5)
. Všeobecné zásady takýchto vysvetľujúcich oznámení zo strany členských štátov EÚ viackrát judikoval Súdny dvor Európskej únie, a to napr. vo veci C-543/17
6)
.
Oznámenia o transpozičných opatreniach vykonávajú členské štáty EÚ cez systém
"Themis"
. Pri notifikovaní smernice EÚ Komisii je dôležité identifikovať nielen nové ustanovenia národného práva, ktoré boli špeciálne prijaté na transpozíciu smernice EÚ, ale aj už existujúce národné právne predpisy, prijaté pred transpozíciou smernice EÚ, ktoré členský štát EÚ považuje za splnenie povinností uložených smernicou EÚ, rovnako aj "všeobecné" právne predpisy (napr. režimy sankcii), ktoré by sa mohli považovať za transpozíciu niektorých ustanovení smernice EÚ (v slovenskom právnom poriadku môžeme na to využiť napr. aj stĺpec 8 tabuľky zhody) a ďalšia národná právna úprava, ktorá by mala vplyv na transpozíciu smernice EÚ (opäť je možné v podmienkach Slovenskej republiky využiť stĺpec 8 tabuľky zhody). Na Slovensku koordinuje a vykonáva notifikáciu smerníc EÚ odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorému príslušné transpozičné opatrenia zasielajú ministerstvá, podľa určeného gestorstva
7)
.
Gestor zodpovedá za zabezpečenie prebratia a aplikácie smernice EÚ v náležitej súčinnosti s tými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktorých sa prebratie smernice EÚ dotýka, v rozsahu kompetencií podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
8)
. Gestor a spolupracujúce rezorty zodpovedajú za vypracovanie a predloženie návrhu slovenského právneho predpisu, v ktorom sa prebratie smernice EÚ vykoná a za vypracovanie tabuliek zhody k prebratým smerniciam EÚ.
"Európska" versus "slovenská" tabuľka zhody
Je nutné skonštatovať, že "slovenská" tabuľka zhody, oproti tej, ktorú ponúka EÚ je prepracovanejšia, no zároveň komplikovanejšia. Slovenská tabuľka zhody obsahuje desať stĺpcov, pričom sa v podmienkach Slovenskej republiky nad rámec európskych požiadaviek identifikuje v tabuľke zhody aj
goldplating
.
"Európska tabuľka zhody"
obsahuje stĺpcov šesť.
Pozitívum, ktoré prináša "európska tabuľka zhody" je, že zo strany Komisie bude vyznačené, ktorý článok smernice EÚ bude predstavovať dobrovoľnú transpozíciu, ktorý bežnú transpozíciu a ktorý článok smernice EÚ nebude potrebné transponovať vôbec. V súčasnosti je na členskom štáte EÚ, resp. konkrétnom ministerstve určiť, či jednotlivé články smernice EÚ predstavujú bežnú transpozíciu, dobrovoľnú transpozíciu, transpozíciu s možnosťou voľby alebo či sa transpozícia neuskutočňuje. Určenie spôsobu transpozície je niekedy pre predkladateľov slovenských právnych predpisov problematické, preto je užitočné, keď bude spôsob transpozície určovať Komisia.
Ďalej
"európska tabuľka zhody"
prináša stĺpec, kde môže Komisia uviesť
"dodatočné informácie"
, resp. dôležité informácie pre členský štát EÚ, čo môže byť užitočnou pomôckou pre členské štáty EÚ. Rovnako bude
"európska tabuľka zhody"
obsahovať stĺpec, kde môže svoje poznámky uviesť aj členský štát EÚ, najmä pre vysvetlenie transpozície v národnom právnom systéme, na čo sa v "slovenskej" tabuľke zhody využíva stĺpec 8.
Pilotná fáza používania
"európskej tabuľky zhody"
je plánovaná v tomto roku, presný dátum nie je známy. Väčšina členských štátov EÚ však využíva vlastné tabuľky zhody a plánujú v tom pokračovať. Napríklad Chorvátsko a Slovinsko majú plne funkčné IT systémy, ktoré automaticky vypĺňajú tabuľky zhody. Ide teda o prepracovanejší systém oproti tomu, čo ponúka Komisia. Určite by bol tento systém dobrým príkladom aj pre Slovenskú republiku a inšpiráciou pre Slov-lex, ktorý by takýto nástroj mohol tiež ponúkať.
Na stretnutí v Madride sa všetky zúčastnené členské krajiny EÚ zhodli na tom, že je dobré, aby bol do budúcna vypracovaný "sprievodca" transpozíciou ako pomôcka pre všetky členské štáty EÚ, v oblasti transpozície, kde by sa, okrem iného, riešili témy ako priamy účinok smerníc,
goldplating
a pod., pričom by však šlo o nezáväzný dokument, rovnako ako aj v prípade Komisiou navrhovanej tabuľky zhody.
1) Podrobnosti citovania smerníc EÚ, ale aj ostatných právne záväzných aktov EÚ (nielen v tabuľke zhody, ale aj v návrhu právneho predpisu) upravuje bod 62.1. a nasl. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky.
2) Plán obnovy a odolnosti SR je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID - 19. Jeho hlavným cieľom je podporiť reformy a investície, ktoré Slovensku umožnia začať opäť dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ..
3) Ide o vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
4) "Ak Komisia predloží vec Súdnemu dvoru Európskej únie podľa čl. 258, pretože sa domnieva, že dotknutý členský štát porušil svoju povinnosť oznámiť opatrenie, ktorým transponoval smernicu prijatú v súlade s legislatívnym postupom, môže, ak to považuje za vhodné, navrhnúť výšku paušálnej pokuty alebo penále, ktoré má dotknutý členský štát zaplatiť a ktoré pokladá v daných podmienkach za primerané. Ak Súdny dvor Európskej únie určí, že došlo k nesplneniu povinnosti, môže dotknutému členskému štátu uložiť paušálnu pokutu alebo penále najviac vo výške navrhnutej Komisiou. Povinnosť platiť nadobudne účinnosť ku dňu, ktorý Súdny dvor Európskej únie určí vo svojom rozsudku". (čl. 260 ods. 3 ZFEÚ).
5) "Smernica je záväzná pre každý členský štát, ktorému je určená, a to vzhľadom na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem a metód ponecháva vnútroštátnym orgánom." (čl. 288 ZFEÚ).
6) "Oznámenie teda musí obsahovať dostatočne jasné a presné informácie, pokiaľ ide o obsah vnútroštátnych noriem, ktoré preberajú smernicu. Toto oznámenie, ktoré môže byť sprevádzané tabuľkou zhody, tak musí jednoznačne označovať tie zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, o ktorých sa členský štát domnieva, že si nimi splnil jednotlivé povinnosti, ktoré mu ukladá táto smernica. V prípade, že takáto informácia chýba, Komisia nie je schopná overiť, či členský štát naozaj a úplne smernicu vykonal. Nesplnenie tejto povinnosti členským štátom, či už ide o úplnú alebo čiastočnú absenciu informácie, alebo o nedostatočne jasnú a presnú informáciu, môže samo osebe odôvodniť začatie konania podľa článku 258 ZFEÚ vedúceho k určeniu nesplnenia tejto povinnosti"
7) Určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc sa určuje uznesením vlády Slovenskej republiky. Vecná príslušnosť jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v Slovenskej republike je upravená v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, vychádza z jeho obsahu aj rozdelenie zodpovednosti za prebratie smerníc EÚ do slovenského právneho poriadku ministerstvami, prípadne inými ústrednými orgánmi štátnej správy.
8) Určenie gestorstva smerníc schválených uznesením vlády SR je pre gestora a spolupracujúci rezort záväzné. Výmena gestora je možná len po vzájomnej dohode dotknutých rezortov a po písomnom oznámení takejto dohody sekcii vládnej legislatívy ÚV SR, odboru technickej podpory, ktorý následne vyznačí predmetnú zmenu v databáze notifikácie smerníc EÚ.