Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Názory odborníkov

K formulácii skutkovej vety pri trestných činoch súvisiacich s detskou pornografiou

Detská pornografia predstavuje celosvetový negatívny fenomén prejavujúci sa zneužívaním tých najzraniteľnejších obetí na sexuálne účely. Hoci sexuálne zneužívanie detí nie je javom novodobým, technologická evolúcia (najmä s príchodom internetu) vý...

Zadržanie a obmedzenie osobnej slobody podozrivej osoby

Autor sa v príspevku zaoberá aktuálnou právnou úpravou zadržania a obmedzenia osobnej slobody osoby podozrivej zo spáchania trestného činu, identifikuje problematické časti tejto právnej úpravy a predkladá námety na jej prípadnú novelizáciu. Právn...

Zverejnenie extrémistického materiálu na internete - prejav sympatie alebo rozširovanie?

Cieľom predkladaného príspevku je analyzovať možnosti trestnoprávneho postihu zverejnenia extrémistického materiálu na internete, osobitne sociálnych sieťach. Prostredníctvom porovnania skutkových podstát sú prezentované závery, kedy ide o trestný...

K možnostiam trestnoprávneho postihu prejavov schvaľovania vojny a vojenských operácií v rozpore s medzinárodným právom

Cieľom predkladaného príspevku je analyzovať podmienky a súčasné možnosti trestnoprávneho postihu verejne urobených vyjadrení schvaľujúcich vojnu, vojnové operácie a spôsob ich vykonávania, vrátane obhajovania vojny, prípadne podnecovania k jej vy...

K teoreticko-aplikačným otázkam dôvodu vydedenia podľa § 469a ods. 1 písm. b) Občianskeho zákonníka

Vydedenie potomka možno považovať za striktne formálny právny úkon poručiteľa, ktorým poručiteľ odníma dedičské právo svojmu potomkovi, a tým ho zbavuje jeho zákonného práva dediť. Nato, aby poručiteľ takýmto úkonom dosiahol to, čo ním sledoval a ...

K niektorým aspektom trestného činu poškodzovania veriteľa v súvislosti so záložným právom

Trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 ods. 1 Trestného zákona (ďalej aj "TZ") je majetkovým trestným činom, pričom podstatou protiprávneho konania dlžníka je to, že dlžník útočí (skutočne alebo predstierane) proti svojmu majetku s cieľom ...

Judikatúra ESĽP k výkonu práva styku rodiča s maloletým a jej zohľadnenie v slovenskej legislatíve a právnej praxi (1.)

Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých patrí medzi jednu z najnáročnejších právnych otázok týkajúcej sa maloletých detí. Právna úprava výkonu rozhodnutia upravuje postup štátnych orgánov, ktoré zasahujú do rodinných vzťahov. Emočne vypäté vzťahy ...

Adresát a zrozumiteľnosť práva*

Metodologická skúsenosť, že samozrejmosti, ktoré sú všeobecne akceptované a získali už takmer status banality, predstavujú neraz východisko cesty s prekvapujúcim cieľom, vedie k zamysleniu nad notoricky známymi poznatkami a tézami. Cesta k novému ...