Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Účastník stavebného konania (ZSP 31/2024)

§ 14 ods. 1, 2, § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
§ 59 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
§ 24 až 27, § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon EIA)
§ 461 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok

Zo zásady jednotnosti správneho konania vyplýva, že postavenie osoby ako účastníka konania rovnako ako prvostupňový správny orgán je povinný skúmať aj orgán odvolací a je oprávnený rozhodnúť o vylúčení osoby z konania. Ak o vylúčení žalobcu v rámci odvolacieho konania rozhodol prvostupňový správny orgán, rozho-dol tak orgán nepríslušný, čo bolo dôvodom na zrušenie rozhodnutí správnym súdom.

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR, sp. zn. 3Svk/23/2021

SKUTKOVÝ STAv

Dňa 23. júna 2017 stavebník Železnice Slovenskej republiky (ďalší účastník) požiadal Obec L. (ďalej ako „stavebný úrad“) o vydanie stavebného povolenia pre stavbu označenú ako „Terminál intermodálnej prepravy L.“ ucelená časť stavby – UČS 02 TIP L., stavebný objekt: SO 02-36-02, L., Rastislavova ulica, úprava cesty III/1677, preložka STL plynovodu (ďalej aj „Stavba“). Stavebný úrad následne 6. októbra 2017 vydal na Stavbu stavebné povolenie formou verejnej vyhlášky (ďalej aj „stavebné povolenie“).

Proti stavebnému povoleniu podal žalobca odvolanie z 8. novembra 2017, v ktorom okrem iného uviedol, že je účastníkom konania, pričom poukázal na § 14 ods. 1, 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a svoje účastníctvo v konaní odvodzoval i z § 59 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) s odkazom na zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon EIA“), keďže bol účastníkom zisťovacieho konania z dôvodu podávania písomných stanovísk a pripomienok a taktiež i opravného prostriedku proti rozhodnutiu, ktoré bolo vydané v zisťovacom konaní.

Obec L. (ďalej ako „stavebný úrad“) 19. decembra 2017 vydala rozhodnutie, ktorým vylúčila žalobcu z konania vo veci návrhu na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Terminál intermodálnej prepravy L. UČS 02 TIP L.“. Svoje rozhodnutie okrem iného odôvodnila tým, že pozemky vo vlastníctve žalobcu nebudú žiadnym spôsobom uvedenou stavbou dotknuté a navrhovaná Stavba nebola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca odvolanie z 29. januára 2018, o ktorom rozhodol žalovaný rozhodnutím z 23. februára 2018 (ďalej ako „napadnuté rozhodnutie“) tak, že odvolanie žalobcu zamietol a potvrdil rozhodnutie stavebného úradu z 19. decembra 2017.

Žalobca podal proti napadnutému rozhodnutiu žalovaného správnu žalobu, ktorou žiadal, aby Krajský súd v Nitre (ďalej len „správny súd“) rozhodnutie žalovaného v spojení s prvostupňovým rozhodnutím zrušil a vec vrátil prvostupňovému orgánu na ďalšie konanie.

Žalobca namietal, že obec L. nie je vecne príslušný správny orgán vo veciach tohto stavebného konania, keďže na uskutočnenie stavby, ktorá je významnou investíciou podľa osobitného predpisu, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania a stavebného konania okresný úrad v sídle kraja.

K svojmu postaveniu ako účastníka konania uviedol, že povoľovaná stavba sa nachádza v strategickom parku a účastníctvo v stavebnom konaní mu vyplýva z § 59 ods. 1 písm. c) stavebného zákona s odkazom na § 24 až 27 zákona EIA, keďže bol účastníkom zisťovacieho konania podľa § 29 zákona EIA, a to z dôvodu podávania písomných stanovísk, námietok a taktiež podania opravného prostriedku – odvolania, ako aj žaloby o preskúmanie zákonnosti správneho rozhodnutia o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Poukázal na to, že Stavba bola súčasťou posudzovania v zisťovacom konaní podľa zákona EIA pri zámere Automotive Nitra Project navrhovateľa SARIO. V konkrétnosti odkázal na zámer spoločnosti SARIO – Automotive Nitra Project a na zisťovacie konanie, v ktorom je medzi zoznamom použitých skratiek (str. 4) uvedený aj TIP – Terminál intermodálnej prepravy a v základných parametroch (str. 7) na posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa prílohy č. 8 zákona EIA aj vybudovanie železničnej trate ústiacej do TIP – terminálu intermodálnej prepravy (2 koľaje) a vnútroareálová vlečka (4 koľaje).

Tiež namietal, že mu nebolo doručené ani dané na vedomie oznámenie o začatí stavebného konania ani stavebné povolenie, pričom iným účastníkom sa doručovalo i poštovou prepravou. Rovnako podľa jeho názoru žalovaný nerešpektoval § 33 ods. 2 správneho poriadku a nedal mu možnosť vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia, napriek tomu, že to v podanom odvolaní žiadal.

Správny súd rozsudkom z 21. júla 2021, sp. zn. 11S/85/2018 – 388 zrušil rozhodnutie žalovaného ako i rozhodnutie prvostupňového orgánu a vec vrátil správnemu orgánu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Správny súd na úvod uviedol, že na posúdenie účastníctva žalobcu v stavebnom konaní bolo potrebné postupovať podľa § 59 ods. 1 stavebného zákona, ktorý je v stavebnom konaní zákonom špeciálnym vo vzťahu k všeobecnému predpisu o správnom konaní – správnemu poriadku.

Poukázal na to, že z obsahu spisu, ale ani zo žalobou napadnutých rozhodnutí správnych orgánov nie je zrejmé, na základe čoho dospeli k záveru, že Stavba nebola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie a ani zisťovacieho kon

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).