Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 5/2021

5/2021

Ochorenie COVID-19 v trestnoprávnych súvislostiach

JUDr. Ing. Timotej Baďo MUDr. Norbert Moravanský, PhD.

Príspevok sa zaoberá hmotnoprávnou analýzou a rozborom skutkových podstát trestných činov všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285 Tr. zákona a šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa...

Zásada ne bis in idem a ochrana finančných a daňových záujmov

Mgr. Peter Rakovský, PhD.

V súvislosti s uplatňovaním zásady ne bis in idem stanovila judikatúra viacero podmienok, ktorých splnenie sa posudzuje na účel jej aplikácie alebo jej vylúčenia. Judikatúra sa navyše v čase vyvíja...

Obsah vydania

Vydáva

REDAKČNÝ KRUH

Predseda:

prof. JUDr. Pavel ŠTURMA, DrSc.

JUDr. Peter BRŇÁK; prof. JUDr. Alexander BRÖSTL, CSc.; JUDr. Štefan DETVAI; JUDr. Ľubomír DOBRÍK, PhD.; doc. JUDr. Ján DRGONEC, DrSc.; doc. JUDr. Anton FÁBRY, CSc.; prof. Brian GIBSON, JSD.; Em. o. Univ. prof. DDr. Heinz MAYER; prof. JUDr. Oľga OVEČKOVÁ, DrSc.; prof. JUDr. Vojtech TKÁČ, CSc.; prof. JUDr. Katarína TÓTHOVÁ, DrSc.; prof. Guiguo WANG, JSD., LL.M.

REDAKČNÁ RADA

Šéfredaktor:

prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc.

JUDr. Eva BABIAKOVÁ, CSc.; doc. JUDr. Robert FICO, CSc.; prof. JUDr. Svetlana FICOVÁ, CSc.; JUDr. Július FÍGER; JUDr. Miloš HAŤAPKA; JUDr. Milan LIPOVSKÝ; JUDr. Daniel LIPŠIC, LL.M.; JUDr. Milan ĽALÍK; prof. JUDr. Mojmír MAMOJKA, CSc.; JUDr. Milan RUŽBÁRSKY; JUDr. Ondrej SAMAŠ; JUDr. Peter STAVROVSKÝ; JUDr. Slavomír ŠÚREK

Tajomníčka redakcie: Mgr. art. Lucia Macíková

Adresa redakcie: Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

telefón: 02/888 911 33, e-mail: justicna.revue@justice.sk

Vydavateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR, Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava; IČO 00166073

Telefón: 02/888 911 33 (redakcia)

Vychádza 12 čísiel ročne

Tlač a distribúciu zabezpečuje: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava

Objednávky na predplatné prijíma: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, telefón: 02/58 10 20 31, email: casopisy@wolterskluwer.sk

Evidenčné číslo: EV 258/08

ISSN 1335-6461

Číslo bolo imprimované 28. 5. 2021.