Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. JUDr. Jozef Záhora, PhD.

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy

Počet článkov autora: 9


Prehliadka advokátskej kancelárie

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu Trestného poriadku č. 111/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2023, ktorej cieľom je zabezpečiť riadny procesný postup prehliadky priestorov advokátskych kancelárií a zabrániť tomu, aby sa vykonaní...

Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite, týkajúci sa posilnenej spolupráce a sprístupňovania elektronických dôkazov

Druhý dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite, týkajúci sa posilnenej spolupráce a sprístupňovania elektronických dôkazov, bol prijatý 17. novembra 2021 a bol otvorený na podpis od 12. mája 2022. Cieľom Protokolu je posilniť medzin...

Neefektívnosť kontroly odpočúvania telekomunikačnej prevádzky Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon o ochrane pred odpočúvaním vytvára systém kontroly odpočúvania Národnou radou SR, jednak prerokovaním správ kontrolných výborov o používaní informačno-technických prostriedkov, ale aj Komisiou na kontrolu používania informačno-technických pr...

Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu majetku medzi členskými štátmi EÚ

Od 19. decembra 2020 v Európskej únii nadobudlo účinnosť Nariadenie (EÚ) 2018/1805 o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu. Toto nariadenie nahradilo dovtedy separátne nástroje na vzájomné uznávanie príkazov na zaisten...

Výkon rozhodnutia o zaistení majetku podľa zákona č. 312/2020 Z.z.

Od 1. januára 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Autor predstavuje jednotlivé spôsoby zaisťovania majetku podľa tohto zákona. Citovaným zákonom bol zriadený Úrad pre...

Znásilnenie v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

Trestný čin znásilnenia je zločinom, ktorý vážne zasahuje do ľudskej dôstojnosti jednotlivca v sexuálnej oblasti. Znásilnenie porušuje aj niektoré základné ľudské práva a slobody, predovšetkým hmotnoprávne aspekty zákazu mučenia a neľudského alebo...

Reflexie o aplikácii materiálneho korektívu pri prečinoch podplácania

Korupcia patrí medzi tie spoločensky negatívne javy, ktoré majú historicky dlhodobý globalizačný charakter. V rámci rozhodovacej činnosti súdov a prokuratúry sa začali objavovať značné názorové rozdiely pri vymedzení úplatku, resp. výšky jeho hodn...

Európsky vyšetrovací príkaz na odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky

V posledných desaťročiach prešli telekomunikačné technológie enormným vývojom, najmä v oblasti internetovej, mobilnej a satelitnej telekomunikácie. 1) Telekomunikačné zariadenia sú často používané aj páchateľmi v rámci páchania cezhraničnej trestn...

Ad "zmeny v ukladaní a výkone trestov"

Autor reaguje na článok "Zmeny v ukladaní a výkone trestov", uverejnený v Justičnej revue č. 4/2020. S niektorými tam uvedenými názormi nesúhlasí a prezentuje vlastné názory. Ako člen komisie, ktorá sa podieľala na príprave predmetných legislatívn...