Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neefektívnosť kontroly odpočúvania telekomunikačnej prevádzky Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon o ochrane pred odpočúvaním vytvára systém kontroly odpočúvania Národnou radou SR, jednak prerokovaním správ kontrolných výborov o používaní informačno-technických prostriedkov, ale aj Komisiou na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov, ktorú zriaďuje Národná rada SR. Autor predstavuje jednotlivé systémy kontroly a zamýšľa sa nad neefektívnosťou takejto kontroly aj z pohľadu ochrany ľudských práv.

The Act on Protection against Interception creates a system of control interception by the Slovak National Council, both by discussing reports of the control committees on the use of information technology and by the Commission for control using of information technology which is established by the Slovak National Council. The author presents particular systems and considers the ineffectiveness of such control also from the point of view of protection of human rights.

ZÁHORA, J.: Neefektívnosť kontroly odpočúvania telekomunikačnej prevádzky Národnou radou Slovenskej republiky; Justičná revue, 74, 2022, č. 4, s. 441 – 448.

Kľúčové slová: odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky, právo na súkromie, Národná rada SR, Komisia.

Keywords: interception of telecommunications, right to privacy, Slovak National Council, Commission.

Právne predpisy/legislation: Ústava Slovenskej republiky, z. č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov; Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov; Trestný poriadok, z. č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Úvod
Odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky je inštitút umožňujúci zaznamenávať telefónne hovory a iné skutočnosti oznamované prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.
1)
2)
Odpočúvanie a záznam možno vykonávať v takzvanom "procesnom" režime, t.j. v trestnom konaní v zmysle § 115 Trestného poriadku č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, ale aj v "neprocesnom" režime, t.j. podľa zákona 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním), keď je to nevyhnutné na zabezpečenie ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a zahraničnopolitických záujmov štátu, bezpečnosti a obrany štátu, získavanie informácií zo zahraničných zdrojov, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti. Spoločným znakom obidvoch postupov je, že sa odpočúvanie vykonáva utajovaným spôsobom.
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky predstavujú závažný zásah do práva jednotlivca. Pri realizácii odpočúvania, či už v jednom alebo druhom režime, sa výrazne zasahuje do základných ľudských práv a slobôd komunikujúcich osôb, predovšetkým do práva na súkromie. Súkromie sa podľa M. Čiča
3)
chápe predovšetkým ako sféra života človeka, do ktorej nemožno zasahovať bez jeho súhlasu, ako informácie, ktoré môže jednotlivec zatajovať bez strachu, že bude štátom potrestaný alebo znevýhodnený oproti iným. Do tejto sféry patria zároveň všetky záležitosti jednotlivcov, ktoré nemôže štát alebo iná súkromná osoba bezdôvodne získavať a o ktorých nemožno informovať verejnosť. J. Svák súkromie chápe ako intímny svet človeka, ktorý je uzatvorený pred verejnosťou a najmä pred akýmikoľvek zásahmi štátu.
4)
Aplikačná prax orgánov činných v trestnom
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).