Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Štúdie

Ochrana právneho štátu v podmienkach Európskej únie

Autor sa v štúdii zaoberá aktuálnou problematikou ochrany právneho štátu vEÚ. Pozornosť pritom upriamuje na existujúce nástroje ochrany právneho štátu, a to ako na právne záväzné, tak aj na tie bez právnej záväznosti. Cieľom autora je pri tom na j...

Výkladové problémy ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Súčasťou polylegálneho ústavného poriadku Slovenskej republiky je od roku 2011 aj ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti. Ústavný zákon upravuje, okrem iného, zriadenie a pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pravidlá roz...

Fúzie a ich vplyv na osobné údaje spotrebiteľov v dimenziách práva Európskej únie

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou možného porušovania hospodárskej súťaže v dôsledku získavania osobných údajov spotrebiteľov/zákazníkov pri zlučovaní spoločností najmä v prostredí internetu. Autor poukazuje aj na rôzne rozhodnuti...

Niekoľko poznámok k postupu procesného policajta po prevzatí osoby obmedzenej na osobnej slobode v zmysle § 85 ods. 3 Trestného poriadku

Predkladaný príspevok predstavuje zamyslenie sa nad postupom procesného policajta po tom, ako prevezme osobu obmedzenú na osobnej slobode v zmysle § 85 ods. 3 Trestného poriadku. Submitted contribution presents thoughts about proceeding of proce...

O čo ide v diskusii o umelom ukončení tehotenstva?

Autorka v príspevku 1) argumentuje, že diskusia o umelom ukončení tehotenstva má nasledovné deficity. 1. V diskusii sa hľadá odpoveď na nesprávne položenú otázku, lebo kľúčovou otázkou nie je to, či plod má alebo nemá právo na život. 2. V skutočno...