Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Štúdie

K niektorým procesnoprávnym súvislostiam vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov

Štúdia sa venuje problematike vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov. Autor najskôr v stručnosti predstavuje jej základné hmotnoprávne aspekty, ale venuje sa aj vybraným procesným súvislostiam jej vyvodzovania, kde u...

Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (3. časť) - Ďalšie možnosti pre revíziu zmlúv

Autor v sérii troch príspevkov prináša analytický pohľad na postupy revízie zmlúv, ktoré sú upravené v samotnej Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní EÚ. Aktuálnosť témy je daná predovšetkým tým, že problematika revízie zmlúv je aktuálne jednou z najvi...

Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (2. časť) - Zjednodušené revízne postupy zmeny zmlúv upravené v čl. 48 Zmluvy o EÚ

Autor v sérii troch príspevkov prináša analytický pohľad na postupy revízie zmlúv, ktoré sú upravené v samotnej Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní EÚ. Aktuálnosť témy je daná predovšetkým tým, že problematika revízie zmlúv je dnes jednou z najviac d...

Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (1. časť) - Riadny revízny postup zmeny zmlúv

Autor v sérii troch príspevkov prináša analytický pohľad na postupy revízie zmlúv, ktoré sú upravené v samotnej Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní EÚ. Aktuálnosť témy je daná predovšetkým tým, že problematika revízie zmlúv je dnes jednou z najviac d...

Kritérium legality (zákonnosti) vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva

Štúdia analyzuje kritérium legality a osobitne delegovanej legislatívy v normatívnej, aplikačnej i v komparatívnej rovine. Následne sa tieto poznatky konfrontujú s konkrétnou situáciou vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a ich právneho základu,...

Súboj medzi Luxemburgom a Karlsruhe o podobu práva Európskej únie - prípad Weiss

Cieľom tejto štúdie je analyzovať rozhodnutie vo veci Weiss a jeho možný dosah na fungovanie práva Európskej únie. V prvej časti vysvetlíme fungovanie programu PSPP a jeho ekonomické dosahy. V druhej časti poukážeme na rozdielny prístup zo strany ...

Trestný postih ako ultima ratio

Autor sa v príspevku venuje problematike princípu ultima ratio. Cieľom je poukázať na možnosť jeho uplatňovania v podmienkach SR zo strany orgánov činných v trestnom konaní a súdov, pričom inšpiráciu hľadá aj v právnej úprave ČR a v nadväzujúcej j...

Etické aspekty očkovania, povinné vs. dobrovoľné očkovanie

Príspevok je venovaný otázkam bioetických súvislostí vakcinácie, teda aké sú úvahy, ktoré vedú k dobrovoľnosti a ktoré právne a etické východiská ústia do možnosti zavedenia povinného očkovania. Problematika je skúmaná z hľadiska očkovania detí, a...

Priamy účinok medzinárodných dohôd zaväzujúcich Európsku úniu a jej členské štáty

Medzinárodné dohody zaväzujúce Európsku úniu nemajú prednosť pred primárnymprávom, sú však nadradené sekundárnympredpisomEurópskej únie. Súdny dvor v rámci svojej judikatúry posudzuje priamy účinok týchto dohôd prevažne v širšom, ale aj v užšomzmy...

Verejné obstarávanie s obmedzenou súťažou

Predmetom štúdie je analýza podmienok pre uplatnenie nesúťažného spôsobu verejného obstarávania priamym rokovacím konaním z technických dôvodov a/alebo z dôvodu existencie výhradných práv dodávateľa. Analýza vychádza zo slovenskej právnej úpravy v...