Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Štúdie

Účel trestu v slovenskom trestnom práve: § 34 ods. 1 Trestného zákona v optike právnej filozofie

V dôsledku polemiky medzi klasickou a modernou školou trestného práva prenikla do trestných kódexov náuka o účelovosti trestu. V súčasnosti trest nemožno vnímať ako odplatu za spáchaný trestný čin. Plní rôzne spoločenské funkcie, ktoré môžeme defi...

Referendum ako nefunkčný prvok Ústavy SR?

Štúdia reaguje na prebiehajúcu polemiku o nutnosti revidovať podmienky pre uskutočnenie platného referenda na Slovensku. Autor na návrhy na zjednodušenie podmienok reaguje a upozorňuje na ich teoretické nedostatky. Cieľom štúdie je obhájenie tézy,...

Povinné očkovanie proti COVID-19 a test proporcionality: výzvy a limity

Predmetná štúdia pojednáva o možnostiach zavedenia povinného očkovania proti COVID-19. Aj keď táto povinnosť v slovenskom právnom poriadku nefiguruje, v budúcnosti ju nemožno vylúčiť. Okrem toho je diskusia zaujímavá aj z pohľadu komparatívneho ús...

Umelé prerušenie tehotenstva a právny status embrya

Štúdia pojednáva o zvrátení bezmála 50-ročného rozhodnutia vo veci Roe v. Wade rozsudkom Najvyššieho súdu USA, ktorým sa otvorila cesta pre zákaz interrupcií v jednotlivých štátoch USA. V ostatnom období sa čoraz častejšie spomína, že zamedzením v...

K niektorým procesnoprávnym súvislostiam vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov

Štúdia sa venuje problematike vyvodzovania trestnoprávnej zodpovednosti členov štatutárnych orgánov. Autor najskôr v stručnosti predstavuje jej základné hmotnoprávne aspekty, ale venuje sa aj vybraným procesným súvislostiam jej vyvodzovania, kde u...

Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (3. časť) - Ďalšie možnosti pre revíziu zmlúv

Autor v sérii troch príspevkov prináša analytický pohľad na postupy revízie zmlúv, ktoré sú upravené v samotnej Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní EÚ. Aktuálnosť témy je daná predovšetkým tým, že problematika revízie zmlúv je aktuálne jednou z najvi...

Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (2. časť) - Zjednodušené revízne postupy zmeny zmlúv upravené v čl. 48 Zmluvy o EÚ

Autor v sérii troch príspevkov prináša analytický pohľad na postupy revízie zmlúv, ktoré sú upravené v samotnej Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní EÚ. Aktuálnosť témy je daná predovšetkým tým, že problematika revízie zmlúv je dnes jednou z najviac d...

Revízia zmlúv ako prostriedok k realizácii záverov Konferencie o budúcnosti Európy (1. časť) - Riadny revízny postup zmeny zmlúv

Autor v sérii troch príspevkov prináša analytický pohľad na postupy revízie zmlúv, ktoré sú upravené v samotnej Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní EÚ. Aktuálnosť témy je daná predovšetkým tým, že problematika revízie zmlúv je dnes jednou z najviac d...

Kritérium legality (zákonnosti) vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva

Štúdia analyzuje kritérium legality a osobitne delegovanej legislatívy v normatívnej, aplikačnej i v komparatívnej rovine. Následne sa tieto poznatky konfrontujú s konkrétnou situáciou vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a ich právneho základu,...

Súboj medzi Luxemburgom a Karlsruhe o podobu práva Európskej únie - prípad Weiss

Cieľom tejto štúdie je analyzovať rozhodnutie vo veci Weiss a jeho možný dosah na fungovanie práva Európskej únie. V prvej časti vysvetlíme fungovanie programu PSPP a jeho ekonomické dosahy. V druhej časti poukážeme na rozdielny prístup zo strany ...