Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Legislatíva

Občianske právo

40/1964 Zb. N

Schválený 26. 2. 1964 Účinný 1. 4. 1964 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

40/1964 Zb. Občiansky zákonník

513/1991 Zb. N

Schválený 5. 11. 1991 Účinný 1. 1. 1992 Novelizovaný: 1. 6. 2024  

513/1991 Zb. Obchodný zákonník

160/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

161/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 1. 3. 2024  

161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

311/2001 Z.z. N

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z. Zákonník práce

36/2005 Z.z.

Schválený 19. 1. 2005 Účinný 11. 2. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

162/2015 Z.z. N

Schválený 21. 5. 2015 Účinný 1. 7. 2016 Novelizovaný: 15. 3. 2024  

162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

71/1967 Zb.

Schválený 29. 6. 1967 Účinný 1. 1. 1968 Novelizovaný: 1. 9. 2018  

71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

233/1995 Z.z. N

Schválený 14. 9. 1995 Účinný 1. 12. 1995 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

343/2015 Z.z. N

Schválený 18. 11. 2015 Účinný 3. 12. 2015 Novelizovaný: 1. 8. 2024  

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

586/2003 Z.z.

Schválený 4. 12. 2003 Účinný 1. 1. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2021  

586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

18/2018 Z.z. N

Schválený 29. 11. 2017 Účinný 25. 5. 2018 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

327/2005 Z.z.

Schválený 23. 6. 2005 Účinný 1. 1. 2006 Novelizovaný: 1. 7. 2023  

327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z.z.

655/2004 Z.z.

Schválený 10. 11. 2004 Účinný 1. 1. 2005 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

315/2016 Z.z.

Schválený 25. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 11. 2019  

315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

307/2016 Z.z.

Schválený 25. 10. 2016 Účinný 1. 2. 2017 Novelizovaný: 1. 11. 2022  

307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov

244/2002 Z.z. N

Schválený 3. 4. 2002 Účinný 1. 7. 2002 Novelizovaný: 1. 7. 2024  

244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní

314/2018 Z.z. N

Schválený 24. 10. 2018 Účinný 15. 11. 2018 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

314/2018 Z.z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

372/1990 Zb. N

Schválený 6. 9. 1990 Účinný 1. 10. 1990 Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb. o priestupkoch

382/2004 Z.z.

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 9. 2004 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

314/2018 Z.z.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

372/1990 Zb.

Novelizovaný: 15. 7. 2024  

250/2007 Z.z.

Novelizovaný: 2. 7. 2024  

102/2014 Z.z.

Novelizovaný: 2. 7. 2024  

40/1964 Zb.

Novelizovaný: 1. 7. 2024  


Zmena nastane

343/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  

311/2001 Z.z.

Novelizovaný: 1. 8. 2024  


Archív zmien v legislatíve