Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Využití umělé inteligence při vzdělávání v oblasti mediace: jaká je úloha ChatuGPT (časť 1)?

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné?
Prihláste sa.

 Když jsem s mediací začínala, bojovala jsem s tím, že jsem neměla mnoho příležitostí, jak a kde mediaci trénovat a zároveň dostávat dostatečně kvalitní feedback, který by mě neustále posouval. Přestože jsem absolvovala nejrůznější mediační výcviky a často jsem mediaci trénovala, měla jsem dojem, že mi trvá extrémně dlouho, než pochopím, k čemu konkrétní technika slouží, v jaký moment a za jakým účelem ji využít a jak na danou intervenci navázat. Nyní si představte, že máte k dispozici společníka pro trénink mediace, který je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, je schopen v okamžiku vygenerovat širokou škálu modelových konfliktních scénářů pro nácviky, zodpovědět jakoukoli otázku, a dokonce vám pomůže najít nejnovější vědecké poznatky o mediaci a pochopit je mnohem rychleji, než jak by vám to trvalo obvykle. Nejedná se o futuristickou vizi. Díky pokroku v oblasti umělé inteligence se to již stalo realitou. Následující článek se zabývá tím, jak umělá inteligence může změnit způsob školení mediátorů tím, že do něj začlení prvky strojové inteligence. V nedávné době internetem zahýbala nová technologie – ChatGPT, jehož hlavním účelem je generovat text podobný lidskému. ChatGPT našel různorodé využití, od chatbotů, přes automatizovanou tvorbu obsahu a jazykové překlady. Aby se se stejnými výše uvedenými výzvami nemusely potýkat další generace mediátorů, mohou pro nějaké části profesního mediačního výcviku využít ChatGPT. Za tímto účelem jsem identifikovala čtyři oblasti, ve kterých ChatGPT může začínajícím mediátorům nebo lektorům mediace pomáhat. Týkají se následujících tematických celků: teorie konfliktu a mediace, komunikační dovednosti, trénink mediace.

Co je ChatGPT?

Nejprve je vhodné definovat, co se ChatemGPT míní a jakým způsobem funguje. ChatGPT je tzv. velký jazykový model (v angl. Large Language Model) společnosti OpenAI. Umožňuje uživatelům klást dotazy formou konverzace a přirozeným jazykem, tzn. není potřeba dotazy formulovat konkrétním předdefinovaným způsobem.[1]

ChatGPT má však také, stejně jako další velké jazykové modely, určitá omezení. Jeho odpovědi mohou být nepřesné, zavádějící nebo dokonce úplně smyšlené (v takovém případě tzv. halucinuje). Na ChatGPT se nelze spoléhat jako na zdroj faktických informací, každá poskytnutá informace musí být samostatně ověřena. ChatGPT je zároveň citlivý na změny formulace vstupu (tzv. promptu) a opakované pokusy o zadání stejné výzvy. Například při jedné formulaci promptu může model tvrdit, že neví správnou odpověď, ale po drobném přeformulování může odpovědět správně. V ideálním případě by model kladl upřesňující otázky, když uživatel zadá nejasný dotaz. Místo toho se současný model snaží pouze odhadnout, co promptem uživatel zamýšlel sdělit.[2]

Jaké dovednosti mediátor potřebuje?

Brzobohatý a Poláková rozlišují dovednosti mediátora na tzn. funkční a behaviorální. Mezi funkční dovednosti řadí právní gramotnost, znalost teorií humanitních věd a ovládání hodnot a principů mediace. Mezi dovednosti behaviorální řadí orientaci na proces, orientaci na obsah a orientaci na vztahy v mediaci.[3]

Pro konkrétnější určení dovedností, které musí mediátor ovládat, lze vzít za rámec kritéria zkoušek na zapsaného mediátora v České republice. Funkční dovednosti tímto prizmatem tvoří písemná část zkoušky, která má formu písemného testu, behaviorální dovednosti poté ústní část zkoušky, jež má formu simulace mediace na modelovém případu.

Písemný test u zkoušek mediátora obsahuje 511 otázek s následujícími tematickými okruhy: 1. zákon o mediaci, 2. soukromé a veřejné právo, 3. komunikace, 4. mediace a vyjednávání, 5. sociologie, 6. sociální psychologie.[4]

Podle kritérií hodnocení průběhu ústní části mediační zkoušky zveřejněných na webu České advokátní komory lze rozlišovat sedm kategorií kompetencí mediátora: 1. zahájení mediace, 2. role mediátora, 3. práce se vztahy, 4. práce s informacemi, 5. hledání řešení, 6. komunikační dovednosti, 7. celkové řízení procesu. Jednotlivé kategorie kompetencí lze dále rozpadnout na dílčí projevy, pro účely kondenzace textu jednotlivé dílčí kompetence nerozvádím.[5]

Jak ChatGPT funguje?

Pro to, aby dával trénink mediace s pomocí ChatuGPT smysl, je nutné jednak dobře identifikovat jednotlivé dovednosti mediátora a jednak umět ChatGPT ovládat. Výstupy z ChatuGPT jsou jen tak dobré, jaké zadání (neboli prompt) je ChatuGPT předáno.

Mezi vstupy, které ovlivňují kvalitu výstupu vytvořeného ChatemGPT, patří kontext uvedený při tvorbě dotazu, jazyk a tón, v jakém je prompt vytvořen, a nakonec data, na kterých se ChatGPT trénoval.[6] ChatGPT poskytuje kvalitnější výstupy v angličtině, v češtině či slovenštině se často mohou vyskytovat slovní spojení, která nepůsobí přirozeně nebo jsou vyloženě gramaticky nesprávná.

Jednou z možností, jak dopomoci kvalitnějšímu výstupu, je možnost do promptu doplnit kontext, například: „Představ si, že jsi lektor mediace s 10 lety zkušeností,“ nebo: „Co bych měla vědět o profesi mediátora, když se s tímto oborem teprve seznamuji a chci poznat, jestli by mě bavilo pracovat jako mediátorka?“ Další možností doplnění kontextu může být použití pluginů (pluginy jsou přístupné pouze v placené verzi ChatuGPT Plus – pozn. autora), díky kterým ChatGPT získá přístup k internetu).

Pro dosažení optimálního výstupu ChatuGPT je nutné experimentovat s formulováním promptu, není výjimkou, že je prompt potřeba vícekrát přepsat, než ChatGPT poskytne odpověď v očekávané kvalitě. Další možností, jak ChatGPT využít, je pokračovat v konverzaci, například upřesněním dotazu, položením návazné otázky apod.

Jak konkrétně využít ChatGPT pro trénink mediace?

Rozvoj dovedností mediátora lze trénovat za pomoci ChatuGPT při konkrétní specifikaci na jednotlivé znalosti, techniky, konkrétní dovednosti. V textu dále jsem se zaměřila pouze na následující okruhy: teorie konfliktu a mediace, komunikační dovednosti, trénink mediace, nezkoumám tedy celý rozsah dovedností definovaných výše.

Ilustrační prompty pro ChatGPT, které následují níže, jsou zadávány jak v angličtině, tak v češtině, aby bylo možné porovnat kvalitu výstupů v obou jazycích.

Teorie konfliktu a mediace

ChatGPT již uspěl v několika z nejnáročnějších profesních zkoušek, například v testu pro účely advokátních zkoušek u Americké advokátní asociace nebo k dokončení titulu MBA na Wharton School of Business na Pensylvánské univerzitě.[7] Na základě této skutečnosti je tedy možné, že by ChatGPT mohl studenty také vzdělávat v teorii související s konfliktem a mediací.

Jako příklad lze uvést odpovědi ChatuGPT na otázky z testu na písemné části zkoušek mediátora, u kterých zároveň uvedl zdůvodnění, díky němuž je možné zkontrolovat si, z jakých informací ChatGPT vycházel a jaká úvaha se za odpovědí skrývá.

 

ChatGPT také dovede osvětlit teorii konfliktu podle různých mediačních stylů (viz níže):