Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Mediačná sekcia

Využitie mediácie ako odbornej metódy na účely sociálnoprávnej ochrany detí

V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí sa stretávame s rôznymi výzvami a konfliktnými situáciami, ktoré vyžadujú citlivý prístup a efektívne riešenia. Jedným z nástrojov, ktorý môže v tomto kontexte poskytnúť hodnotné riešenia, je mediácia. Mediác...

Mediácia ako súčasť sociálnej práce

Sociálna práca po roku 1989 začala prechádzať výraznými zmenami. V systéme sociálnej politiky je základným kameňom fungovania sociálneho štátu. V mnohých humanitných odvetviach je nevyhnutná flexibilita prepojenia teórie do praxe a praxe do teórie

Možnosti sudcu vo vzťahu k zmierovaciemu konaniu a mediácii

Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok umožňujú účastníkom konania, aby rozhodnutie súdu bolo za splnenia zákonných predpokladov v súlade s ich pred predstavami. Predkladaný príspevok sa zaoberá zákonnými možnosťami sudcu vo vzťah...

Závery z I. medzinárodnej odbornej konferencie na tému Mediácia – Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov

Asociácia mediačných centier Slovenska v spolupráci s vybranými fakultami slovenských a českých univerzít a partnermi zorganizovala svoju prvú medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v Poprade v dňoch 19. – 20. mája 2023. Konferenci...

Využití umělé inteligence při vzdělávání v oblasti mediace: jaká je úloha ChatuGPT (časť 1)?

 Když jsem s mediací začínala, bojovala jsem s tím, že jsem neměla mnoho příležitostí, jak a kde mediaci trénovat a zároveň dostávat dostatečně kvalitní feedback, který by mě neustále posouval. Přestože jsem absolvovala nejrůznější mediační výcvik...

Dohoda o začatí mediácie a jej účinky na plynutie času

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej aj „zákon o mediácii“), ktorým bola legitímne ukotvená mediácia ako jeden z nástrojov mimosúdneho riešenia sporov, je súčasťou slovenského právneho poriadku už takmer devätnásť rokov. Z tohto dôvodu by sa ...

Projekt ADR – Záverečná konferencia projektu ADR – mediácia v civilnom práve – časť 11

Národný projekt, ktorý realizuje Ministerstvo spravodlivosti SR pod názvom „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v ...