Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Mediačná sekcia

Školská mediácia ako jedna z aplikačných oblastí mediácie

V príspevku sa venujeme školskej mediácii ako jednej z aplikačných oblastí mediácie. Vymedzujeme kľúčové pojmy súvisiace s mediáciou v školskom prostredí, pričom sme sa zamerali na oblasť regionálneho školstva. Opíšeme naliehavosť špecializácie v ...

Mediácia a Centrum právnej pomoci

Zámerom tohto článku je priblížiť fungovanie mediácie ako jednu z foriem poskytovania právnej pomoci žiadateľom o právnu pomoc prostredníctvom Centra právnej pomoci. Autorka sa venuje priblíženiu podmienok pre poskytnutie právnej pomoci s dôrazom ...

Kompetencie a limity mediátora

Poznanie role, kompetencií a limitov každej profesie je základným a dôležitým predpokladom na jej riadny výkon. Rola mediátora v mediácii je daná samotným zmyslom mediácie. Pre jasné pomenovanie kompetencií a následných limitov mediátora je nutné ...

Projekt ADR – mediácia - Príprava návrhov – mediácia v civilnom práve – časť 7

Národný projekt Ministerstva spravodlivosti SR „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ v časti civilnej mediácie sa n...