Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Závery z I. medzinárodnej odbornej konferencie na tému Mediácia – Podpora vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov

Asociácia mediačných centier Slovenska v spolupráci s vybranými fakultami slovenských a českých univerzít a partnermi zorganizovala svoju prvú medzinárodnú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v Poprade v dňoch 19. – 20. mája 2023. Konferenciu slávnostným príhovorom otvoril štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Peter Sepeši. Konferencia bola zameraná predovšetkým na rozvoj slovensko-českej spolupráce v oblasti vzdelávania v mediácii a riešení konfliktov z dôvodu podobného právneho prostredia v oboch krajinách a obdobného vzdelávacieho systému na vysokých školách a v mediácii. Práve zistené inšpiratívne rozdiely vo vzdelávaní v oboch krajinách otvorili otázky ďalšieho rozvoja a podpory vzdelávania budúcich právnikov, mediátorov a odborníkov na riešenie konfliktov.

 

Odborná verejnosť položila v dvoch panelových diskusiách neuveriteľných 61 otázok prednášajúcim, ktorí vyzdvihli potrebu vzdelávať už žiakov a študentov na školách v oblasti riešenia konfliktov a zároveň poukázali na nedostatky vzdelávania v oblasti vyjednávania a jemných zručností mediátorov, ale aj budúcich advokátov a sudcov, ktorí v rámci svojej pracovnej činnosti prichádzajú do kontaktu so zmierovacím konaním a mimosúdnym riešením sporov. Ukážka mediácie a vyjednávania v typickom medzinárodnom súťažnom formáte sprostredkovaná študentmi 2. ročníka Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe ukázala, že ak majú študenti práva dostatočné vedomosti o mediácii a dostatočné zručnosti v participatívnom (kooperatívnom) vyjednávaní, vedia zabezpečiť efektívnejší prístup k subjektívnej spravodlivosti jednotlivca.

Odborná verejnosť z výsledkov konferencie prijala tieto závery:

  1. Vo veľkej miere absentuje na školách vzdelávanie žiakov a študentov v riešení konfliktov, v mediácii a iných mimosúdnych metódach. Školské prostredie je špecifické. Ponúka však mediátorom široký priestor na uplatnenie ich kompetencií za predpokladu, že dokážu vnímať potreby a záujmy cieľových skupín. To si vyžaduje hlbšie špecializované vzdelávanie mediátorov v školskej legislatíve, ale aj poznanie etických dilem pedagogických a odborných zamestnancov, ktoré ovplyvňujú celkovú klímu školy.
  2. Väčšina univerzít a vysokých škôl neponúka ucelený študijný program zameraný na riešenie konfliktov alebo mediáciu, s výnimkou Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá od roku 2006 realizuje študijný program Probačná a mediačná práca, v ktorom sú pripravovaní študenti na výkon činnosti mediátora a probátora. V tých prípadoch, kde fakulta ponúka vzdelávanie v oblasti mediácie, mimosúdnych metód alebo konfliktov, je vzdelávanie realizované vo výberových, resp. povinne voliteľných alebo nepovinných predmetoch, čo neumožňuje zapojiť všetkých študentov, ktorí prejavia o predmet záujem. Vo vzťahu k ucelenému magisterskému študijnému programu v oblasti mediácie je namieste uvažovať o rozdielnych podmienkach pre zápis do reg
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).