Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Kompetencie a limity mediátora

Poznanie role, kompetencií a limitov každej profesie je základným a dôležitým predpokladom na jej riadny výkon. Rola mediátora v mediácii je daná samotným zmyslom mediácie. Pre jasné pomenovanie kompetencií a následných limitov mediátora je nutné poznať a vedieť definovať jeho rolu v mediácii. Znalosť podstaty mediácie, jej cieľa, mediačného procesu a mediačných techník, legislatívy a iného je preto nevyhnutná. Tieto vedomosti stanovujú základné limity mediátora pre výkon jeho činnosti. Bez týchto znalostí a bez jasného pomenovania kompetencií a limitov sa môže ľahko stať, že mediátor prekročí svoje kompetencie, čoho výsledkom je zásah do výkonu činnosti inej profesie. Mediátor ako profesionál má vedieť, aké sú jeho kompetencie, a teda kde sú jeho limity.

V zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii (ďalej ako „zákon o mediácii“) je „mediácia mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu“.1 Ide teda o spôsob mimosúdneho riešenia sporov, ktorý je ako legitímny spôsob vymedzený a rešpektovaný aj legislatívou. Takéto definovanie mediácie však možno považovať za nedostatočné. Definícii mediácie poznáme množstvo, napríklad podľa Aleša Bednářika je mediácia „spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich aby hľadali spoločné praktické riešenia, upozorňuje na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany“.2 Sme toho názoru, že mediáciu je nutné vnímať viac ako len mimosúdnu činnosť na riešenie sporov. Je to štýl práce s klientami, v ktorom sa rešpektujú odlišnosti, pracuje sa s komunikáciou a emóciami, mediátor ako tretia nestranná a nezaujatá osoba pomáha klientom identifikovať ich záujmy a potreby, povzbudzuje ich k hľadaniu alternatív pri riešení ich sporu, pomáha im vytvárať za ich aktívnej súčinnosti budúce pravidlá jednania, pričom neopomína spôsobilosť samotných klientov vyriešiť ich vlastný spor a kladie dôraz na prevzatie zodpovednosti klientom za jeho vyriešenie.

Mediácie je jednou z metód, nie jedinou metódou, mimosúdneho riešenia sporov. V takom rozhraní je preto potrebné ju aj vnímať. Ako metóda je využiteľná v každej oblasti3, no zároveň je aj legitímny a zákonom upravený spôsob mimosúdneho riešenia sporov.

Podstata mediácie

Podstatu mediácie je z nášho pohľadu možné vnímať v niekoľkých rovinách. Prvou rovinou je práca s klientmi, ktorá v sebe zahŕňa prácu s ich povahami, spôsobmi komunikácie, obrannými mechanizmami, modelmi správania a rozhodovania... Druhou rovinou je práca s konfliktom a so sporom, čo vo svojom základe predstavuje poznanie samotného sporu (dostatočné informácie pre mediátora na prípravu mediačného procesu a voľbu mediačných techník), poznanie konfliktu a jeho štádií, taktiež legislatívneho rámca (kde sa mediátor môže, resp. kde môže klientom dovoliť pohybovať sa, v akom rozsahu so zreteľom na predmet sporu), dobrých mravov, schopnosť videnia a hľadania alternatív. Treťou rovinou je práca s emóciami, kde sa vyžaduje schopnosť mediátora s nimi pracovať, prevažne s negatívnymi emóciami, zvládať rôzne záťažové situácie, prípadne aj útoky klientov a štvrtou rovinou je práca mediátora so sebou samým, čo považujeme za jednu z kľúčových schopností mediátora. Táto práca v sebe obsahuje schopnosť sebareflexie, sebapoznania, sebavzdelávania a sebazdokonaľovania sa vo výkone svojej činnosti.

Ak je podstatou mediácie práca s klientmi, s konfliktom/sporom, s emóciami a práca so sebou samým, a mediácia je alternatívnym spôsobom pre riešenie sporov, tak je mediácia procesom a cestou k nejakému cieľu. V knihe Průvodce rodinnou mediací4 Tatjana Šišková píše, že mediátor pomáha klientom v komunikácii tak, aby ich vyjadrenia smerovali k vzájomnému porozumeniu, lebo len na základe toho budú schopní dospieť k dohode, ktorá je cieľom mediácie. Za tzv. vyšší cieľ mediácie považuje aj nové premýšľanie klientov a vzájomné pochopenie.

Cieľ mediácie

Celkový cieľ mediácie je podľa nás zložený z čiastkových cieľov, čo nám umožňuje mediáciu a jej cieľ vnímať na viacerých úrovniach.

Aby bolo možné v zmysle podstaty mediácie pracovať s každou jednou zložkou vo vzájomnej korelácii, je nevyhnutné prepojenie týchto podstát v rovnakom čase a priestore. Za základný cieľ mediácie preto môžeme považovať vytvorenie priestoru (prvá úroveň). Všetky činnosti mediátora na tejto úrovni by mali smerovať k vytvoreniu bezpečného a dôverného priestoru pre klientov a pre prácu s nimi, pre rozhovor a vzájomnú komunikáciu klientov, pre prácu s emóciami a tiež so samotným sporom.

Ďalším cieľom mediácie vo vzťahu ku klientom je konkrétna činnosť mediátora spočívajúca v schopnosti mediátora viesť rozhovory (rôzne typy rozhovorov) a uľahčovať vzájomnú komunikáciu klientov tak, aby došlo k ich vzájomnému pochopeniu (druhá úroveň).

Po tom čo mediátor komunikačne zvládne druhú a tretiu fázu mediačného procesu (vzájomná komunikácia – identifikácia potrieb a záujmov – správne formulovanie výrokov – vzájomné porozumenie klientov), dôjde k spracovaniu emočnej zložky a otvoreniu priestoru pre prácu so sporom, mediácia sa posúva k fáze hľadania riešení a približuje sa tak k ďalšiemu zo svojich cieľov, a to k dohode (tretia úroveň). Za úspešnú mediáciu je potrebné považovať aj tú, kde nedošlo ku konkrétnej dohode, ale obnovila sa napríklad vzájomná komunikácia, resp. bolo na mediácii vypovedané niečo, čo vyvolalo u klientov pokoj, a ten bol pre nich viac ako samotná dohoda.

Ideálnym alebo tzv. vyšším cieľom (štvrtá úroveň) je v neposlednom rade nové premýšľanie klientov, osvojenie si iného spôsobu vedenia komunikácie, nazerania na konflikt a na proces jeho riešenia a tiež spokojnosť s procesom mediácie a jeho výsledkom.

Rola mediátora

Hlavnú rolu v mediácii zohráva osoba mediátora. Rola vo všeobecnosti znamená „... očakávaný spôsob správania, resp. konania jednotlivca. Je to vzor správania určený spoločenskými alebo skupinovými očakávaniami, spojenými so sociálnym statusom.“5 „Sociálny status je sociálna pozícia (v skupine, v spoločnosti) spojená s istými právami a povinnosťami.“6 Sociológovia „ ... rozlišujú predpísanú rolu – očakávané správanie a výkon roly – skutočné správanie. Miera odlišnosti medzi očakávaným a skutočným správaním je pri jednotlivých sociálnych rolách rôzna ... Realizácia rol umožňuje fungovanie spoločnosti, skupín a sociálnych vzťahov vôbec, lebo v rolách si jednotlivec uvedomuje, čo sa od neho očakáva a čo má on očakávať od iných.“7

Vychádzajúc z podstaty a cieľa mediácie, pri zasadení osoby mediátora do tohto procesu, vychádza jeho rola z očakávaných činností (tzv. predpísaná rola), ktoré má mediátor v procese mediácie, ale aj pred ňou či po nej, vykonávať (tzv. výkon roly).

K činnostiam, ktoré sa od mediátora očakávajú (na vysokej úrovni), patrí schopnosť:

  • jasne informovať a poučiť klientov o mediácii, jej podstate a cieľoch, o svojom postavení v procese mediácie, o postavení klientov v procese mediácie, o procese samotnom od začiatku až po jeho koniec, mediátor by mal byť schopný objasniť, usmerniť, resp. napraviť mylné očakávania klientov od mediácie,
  • viesť komunikáciu efektívne, sprostredkúvať a uľahčovať komunikáciu medzi klientami, tlmočiť klientmi povedané, a to s využitím aktívneho počúvania a neutrálneho jazyka, ktoré patria do základnej a hlavnej výbavy mediátora, ako jeho pracovný nástroj, s čím súvisí aj potreba dostatočnej slovnej zásoby pre popis emócii, pocitov, záujmov a potrieb,
  • zvládať náročné emočné situácie a prípadné útoky na svoju osoby a medzi klientmi,
  • načúvať stranám a zaznamenávať ich záujmy a potreby, identifikovať spoločné a sporné body pre následné jednania,
  • klásť otázky na vytvorenie predstavy o spore, o jeho podstate, o tom, čo mu predchádzalo,
  • spájať a prepájať získané inform
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).