Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Články

Zodpovednosť nájomcu za škodu

Autor sa venuje náhrade škody v nájomnej zmluve, pričom sa obmedzuje výlučne na nároky prenajímateľa ako poškodeného. Cieľom príspevku je systematizovať a analyzovať osobitný kompenzačný systém nájomnej zmluvy, ktorý sa vymyká štandardnému režimu ...

Nárok člena štatutárneho orgánu spoločnosti na obvyklú odplatu pri absencii zmluvy o výkone funkcie

Odmena člena štatutárneho orgánu kapitálovej obchodnej spoločnosti (ďalej ako "člen orgánu") sa považuje za jeden z kľúčových motivačných mechanizmov pre zabezpečenie riadneho a úspešného vedenia spoločnosti. V praxi sa však neraz stáva, že nielen...

Žaloby smerujúce k výmazu premlčaných záložných práv a vecných bremien

Podnetom pre príspevok bola publikácia rozhodnutia Najvyššieho súdu SR R 70/2023, v ktorom bol vyslovený názor, že žalobca sa v dôsledku premlčania záložného práva môže domáhať určenia, že nehnuteľnosť nie je zaťažená záložným v právom. Cieľom aut...

Postavenie investorov v startupových spoločnostiach

Hoci najväčší "startupový boom" už máme na Slovensku za sebou, startupy zostávajú aj naďalej významným spoločenským fenoménom, ktorý si zasluhuje pozornosť odbornej verejnosti. Startupy sú mladé spoločnosti, ktoré vďaka inovatívnosti dosahujú pote...

Neodkladné opatrenie v kontexte porušenia predkupného práva

 Inštitút neodkladného opatrenia má nezastupiteľné miesto v Civilnom sporovom poriadku, pričom práve na základe vydaného neodkladného opatrenia možno dosiahnuť, aby porušené právo podielového spoluvlastníka mohlo byť v súdnom konaní úspešne uplatn...

Určovanie rozhodného práva pre rozvod a rozluku podľa nariadenia Rím III

Zavedenie voľného pohybu osôb a schengenské acquis majú priamy dopad na zvyšovanie výskytu právnych vzťahov s cudzím prvkom v rámci Európskej únie. Z dôvodu absencie úniovej právomoci pre hmotnoprávnu harmonizáciu rodinnoprávnych otázok Únia prijí...

Peripetie spojené s náhradou trov konania pri súčasnom právnom zastupovaní viacerých subjektov

Náhrada trov konania. Inštitút, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou sporového konania a má nezanedbateľný dopad na majetkovú sféru strán sporu. Napriek skutočnosti, že niektorí možno považujú ustanovenia týkajúce sa náhrady trov konania za nanajvýš d...

Odvolanie darovania - behaviorálny pohľad (follow up ku glose M. Hlušáka k rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR sp. zn. 9 Cdo 36/2021 z 22. 2. 2023, ZSP 21/2023)

Odvolanie darovania môže byť považované za triviálnu otázku súkromného práva, o ktorej už bolo snáď všetko napísané. Domnievame sa, že ide len o predsudok. Na odvolanie darovania sa dá pozrieť z množstva perspektív a jednou z nich je aj behaviorál...

Osobitosti postavenia pacienta ako strany sporu v civilnom sporovom konaní

Príspevok sa zaoberá postavením pacienta ako strany civilného sporového konania a v nadväznosti na osobitosti postavenia pacienta v civilnom sporovom konaní je príspevok venovaný procesným špecifikám bezprostredne súvisiacim s postavením pacienta ...

Skutkové domnienky a úsudok na prvý pohľad (dôkaz prima facie)

Autor sa v príspevku venuje problematike skutkových domnienok a ich vymedzeniu. Skúma, na základe čoho môžu byť takéto domnienky uplatnené v civilnom procese, ako ich možno vyvrátiť, ako aj to, aký je ich vzťah k domnienkam zákonným, k nepriamym d...