Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Neodkladné opatrenie v kontexte porušenia predkupného práva

 Inštitút neodkladného opatrenia má nezastupiteľné miesto v Civilnom sporovom poriadku, pričom práve na základe vydaného neodkladného opatrenia možno dosiahnuť, aby porušené právo podielového spoluvlastníka mohlo byť v súdnom konaní úspešne uplatnené, a tým by bola v konečnom dôsledku naplnená ochrana toho spoluvlastníka, ktorého predkupné právo bolo porušené. Nie vždy však zdanlivo jasná procesná úprava povedie k želanému výsledku vo vzťahu ku konaniu vo veci samej, a preto sa snažíme poukázať na niektoré praktické problémy, ktoré s týmto inštitútom, ako aj s následným zápisom vecného práva do katastra nehnuteľností súvisia. V závere formulujeme aj návrhy na zmenu právnej úpravy tak, aby sa posilnila právna ochrana podielového spoluvlastníka, ktorý sa domáha nárokov z porušeného predkupného práva.

Úvod
Právna úprava podielového spoluvlastníctva
1)
a nárokov, ktoré vyplývajú z jeho porušenia, má v slovenskom právnom poriadku stabilné miesto. Vznik spoluvlastníckych podielov na spoločnej veci sa prejavuje predovšetkým pri pozemkoch, keďže rozdrobenosť pozemkov v pomeroch Slovenskej republiky dlhodobo predstavuje Achillovu pätu ich zmysluplného užívania či nakladania s nimi, no závery skúmanej problematiky je možné uplatniť aj pri spoluvlastníckych podieloch na stavbách či iných veciach.
Esenciálnou súčasťou vlastníckeho práva je právo s vecou nakladať podľa vlastného uváženia. V prípade spoluvlastníckeho podielu je toto právo vlastníka spoluvlastníckeho podielu limitované predkupným právom ostatných podielových spoluvlastníkov k spoločnej veci, ktoré sa prejavuje v ponukovej povinnosti
2)
toho podielového spoluvlastníka, ktorý chce svoj spoluvlastnícky podiel previesť na inú osobu. Nezriedka sa však stáva, že prevádzajúci podielový spoluvlastník úmyselne či z dôvodu neznalosti právnych predpisov svoj spoluvlastnícky podiel na tretiu osobu prevedie bez toho, aby dodržal zákonné predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov. Pokiaľ nejde o prevod blízkej osobe,
3)
ostatní podieloví spoluvlastníci majú viacero možností na ochranu svojich práv, ktoré im Občiansky zákonník priznáva.
Najvyšší súd judikoval,
4)
že spoluvlastník, ktorý je oprávnený z predkupného práva, má pri porušení povinnosti ponúknuť spoluvlastnícky podiel na predaj zo strany spoluvlastníka, ktorý je povinný z predkupného práva, na výber, či:
  1. sa bude žalobou domáhať vyslovenia relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode podielu zo spoluvlastníka na tretiu osobu;
  2. sa bude domáhať voči nadobúdateľovi (tretej osobe ako singulárnemu právnemu nástupcovi pôvodného podielového spoluvlastníka), aby mu nadobudnutý spoluvlastnícky podiel ponúkol na kúpu za rovnakých podmienok, za ktorých ho kúpil od pôvodného podielového spoluvlastníka; alebo
  3. sa uspokojí s tým, že mu zostáva predkupné právo, avšak už voči nadobúdateľovi.
Na účely tohto článku sa zameriame na nárok uvedený pod písmenom b), a teda že podielový spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené (ďalej aj "dotknutý spoluvlastník"), sa chce domáhať voči nadobúdateľovi spoluvlastníckeho podielu nahradenia prejavu vôle tak, aby do svojho vlastníctva získal sporný spoluvlastnícky podiel za rovnakých podmienok, za akých ho získal nadobúdateľ (tretia osoba) v dôsledku porušenia predkupného práva.
Spoluvlastník, ktorého predkupné právo bolo porušené, sa o tomto porušení dozvie spravidla z výpisu z listu vlastníctva, na ktorom už nefiguruje pôvodný vlastník spoluvlastníckeho podielu, ale tretia osoba. Za takéhoto stavu, keď na liste vlastníctva nie je vyznačená poznámka (typicky) o ďalšom prebiehajúcom vkladovom konaní ohľadom dotknutého spoluvlastníckeho podielu, t. j. situácia je "pokojná", dotknutý spoluvlastník je relatívne komfortný v podaní žaloby o nahradenie prejavu vôle.
5)
Iná situácia nastane v prípade, ak dotknutý spoluvlastník zistí, že na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore, prebieha vkladové konanie, predmetom ktorého je rozhodovanie o povolení vkladu vlastníckeho práva k predmetnému spoluvlastníckemu podielu z nového nadobúdateľa na inú osobu. Pokiaľ si chce dotknutý spoluvlastník uplatniť predpokladaný nárok a neuspokojí sa so zachovaním predkupného práva voči novému nadobúdateľovi, neostáva mu spravidla nič iné, než pred podaním žaloby vo veci samej, prípadne spolu so žalobou vo veci samej podať na súd aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, aby ďalšiemu prevodu dočasne zabránil.
Cieľom tohto príspevku je preskúmanie možnosti postupu orgánu katastra nehnuteľností a v konečnom dôsledku aj samotného dotknutého spoluvlastníka pre prípad, ak dôjde k porušeniu jeho predkupného práva a aj k ďalšiemu prevodu spoluvlastníckeho podielu.
1. Nariadenie neodkladného opatrenia
Základným predpokladom na to, aby sme mohli hovoriť o vzťahu neodkladného opatrenia a nárokov vyplývajúcich z porušenia predkupného práva, je samotné vydanie uznesenia, ktorým súd požadované neodkladné opatrenie nariadi. Otázka je, aké neodkladné opatrenie žiadať?
V právnej praxi je najčastejšie využívaný inštitút neodkladného opatrenia podľa § 325 ods. 2 písm. d) CSP, ktorým sa žalovanému - osobe, ktorá ďalej prevádza predmetný spoluvlastnícky podiel, uloží povinnosť zdržať sa nakladania so spoluvlastníckym podielom. Týmto univerzálnym
6)
neodkladným opatrením dotknutý spoluvlastník dosiahne prerušenie vkladového konania, a to s poukazom na § 31a písm. e) zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej aj "katastrálny zákon" alebo "KZ")7). Vkladové konanie bude spravidla prerušené až do právoplatného skončenia sporu vo veci samej.
V súvislosti so skúmanou problematikou vo vzťahu k položenej otázke stojí za zmienku rozhodnutie Krajského súdu Nitra sp. zn. 12 Co 82/2021z 12.10.2021, ktorý uznesenie súdu prvej inštancie zmenil tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol v podstate s poukazom na to, že s nehnuteľnosťou už naložené bolo. Krajský súd Nitra uviedol, že "... nie je dôvod na uloženie zákazu nakladania s nehnuteľnosťou žalovanej, lebo s ňou už naložila, keďže ju darovala tretej osobe a bol podaný aj návrh na vklad vlastníckeho práva v súlade s vyššie uvedeným. Jej zmluvná voľnosť pre vznik obligačno-právnych účinkov darovacej zmluvy už nemôže byť daná a vzhľadom na to tu nie je ani reálna hrozba urobenia ďalších právnych úkonov nakladania s nehnuteľnosťou u žalovanej." S uvedeným názorom sa nestotožňujeme. K podaniu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia smerujúceho k uloženiu zákazu nakladať s nehnuteľnosťou alebo jej časťou, resp. k uloženiu povinnosti zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťou dochádza spravidla vtedy, keď vkladové konanie už prebieha, pretože práve výpis z listu vlastníctva s vyznačenou plombou o prebiehajúcom katastrálnom konaní je predkladaný ako dôkaz o tom, že je potrebné neodkladným opatrením bezodkladne upraviť pomery. Ak by sme prijali záver prezentovaný krajským súdom, dospeli by sme k nežiadúcej situácii, keď by nebolo možné domáhať sa súdnej ochrany formou nariadenia neodkladného opatrenia ukladajúceho povinnosť zdržať sa nakladania s nehnuteľnosťou s prostým odôvodnením, že s nehnuteľnosťou už predsa naložené bolo. Zo záverov citovaného súdneho rozhodnutia ďalej vyplýva, že neodkladné opatrenie by bolo prípustné len v čase pred uzatvorením samotnej prevodnej zmluvy a pred podaním návrhu na jej vklad do katastra nehnuteľností. Tento záver však naráža na praktický a právny problém. Praktický problém spočíva predovšetkým v tom, že dotknutý spoluvlastník sa o uzatvorení prevodnej zmluvy ani nedozvie a zistí to až z výpisu z listu vlastníctva. Právny problém spočíva v povinnosti navrhovateľa neodkladného opatrenia osvedčiť základné skutočnosti, resp. aby navrhovateľ neodkladného opatrenia osvedčil potrebu neodkladnej úpravy pomerov.8) Samotné tvrdenie rozhodujúcich skutočností bez toho, aby tieto tvrdenia boli ­aspoň osvedčené, podľa nášho názoru, na nariadenie neodkladného opatrenia nestačí. Uvedené vyplýva z konštantnej judikatúry, a keďže neodkladné opatrenie má veľmi blízko k inštitútu predbežného opatrenia,9) ktoré existovalo v právnej úprave procesného predpisu do prijatia Civilného sporového poriadku, možno so súčasným zohľadnením určitých odchýlok10) použiť aj staršiu judikatúru týkajúcu sa predpokladov nari
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).