Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Darovanie spoluvlastníckeho podielu a predkupné právo

Hoci sa predkupné právo podielového spoluvlastníka uplatňuje aj pri prevode spoluvlastníckeho podielu darovacou zmluvou, nemožno z tohto automaticky dôvodiť, že spoluvlastníci sa môžu domáhať prevodu takejto nehnuteľnosti (spoluvlastníckeho podielu) od nadobúdateľa na oprávnených rovnako formou darovacej zmluvy.
(štúdia spracovaná na základe situácie riešenej v právnej veci právoplatne rozhodnutej rozsudkom Okresného súdu Piešťany z 24. októbra 2011, sp. zn. 9 C 12/2010, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Trnave z 26. marca 2013, sp. zn. 9 Co 57/2012)

Priebeh sporu
Žalobcovia v 1. a 2. rade, ktorí sú deťmi žalovaného v 1. rade Jána C., sa v žalobe pôvodne domáhali
určenia, že darovacia zmluva
uzavretá medzi žalovanými Jánom C. a Annou A.
je neplatná
. Žalovaná Anna A. na základe darovacej zmluvy nadobudla spoluvlastnícky podiel na sporných nehnuteľnostiach (rodinný dom a záhrada). Písomným právnym úkonom zo 4. októbra 2010 sa žalobcovia v 1. a 2. rade dovolávali relatívnej neplatnosti tohto úkonu z dôvodu, že ním - podľa nich - došlo k porušeniu ich predkupného práva ako spoluvlastníkov predmetných nehnuteľností. Naliehavý právny záujem odôvodnili tým, že pri prevode vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu na žalovanú boli opomenutí, pričom v takejto veci nie je možné žalovať na plnenie.
Následne sa žalobcovia v 1. a 2. rade domáhali
zmeny
žalobného petitu (ktorú následne súd pripustil) tak, že
súd zaviaže žalovanú uzavrieť s nimi darovaciu zmluvu
, ktorá bude súčasťou rozsudku. Keďže pôvodní žalovaní - Ján C. a Anna A. - sa medzičasom stali manželmi, žalobcovia dospeli k záveru, že pre nich nie je právne výhodné zotrvávať na určení neplatnosti zmluvy a žiadali bezodplatný prevod spornej časti nehnuteľnosti, keďže aj žalovaná ju získala bezodplatne.
Súd prvého stupňa dospel k záveru, že návrh je potrebné zamietnuť s poukazom na § 140 a 116 Občianskeho zákonníka. Z týchto ustanovení vyplýva, že každý zo spoluvlastníkov má predkupné právo okrem prípadov, keď ide o prevod blízkej osobe. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, ako aj iné osoby v rodinnom alebo v obdobnom pomere, ktoré sú si navzájom blízke tak, že ujmu, ktorá by utrpela jedna z nich, by druhá dôvodne pociťovala ako ujmu vlastnú. Sporná darovacia zmluva bola spísaná vo forme notárskej zápisnice so zriadením osobného záväzku, ktorou Ján C. daroval svoj spoluvlastnícky podiel svojej priateľke Anne A. Ostatnými podielovými spoluvlastníkmi spornej nehnuteľnosti sú žalobcovia v 1. a 2. rade. V notárskej zápisnici sa žalovaná Anna A. zaviazala, že v prípade choroby a staroby darcu Jána C. mu poskytne všetku potrebnú pomoc a starostlivosť, bude mu variť, upratovať, nakupovať, starať sa o domácnosť, sprostredkuje mu potrebné lekárske vyšetrenia a po jeho smrti mu vystrojí dôstojný pohreb. Súd prvého stupňa riešil v merite veci skutočnosť spornú medzi účastníkmi, a to tvrdenie žalovanej Anny A., že návrh nie j
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).