Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Justičná revue 10/2020

10/2020

Obchodné vedenie v pracovnoprávnych vzťahoch

doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

Autor sa zamýšľa nad možnosťami uplatnenia inštitútu obchodného vedenia na pracovnoprávne vzťahy. Na podklade konkrétnej rozhodovacej činnosti všeobecných súdov posudzuje, do akej miery je aplikáci...

Aktuálna rozhodovacia prax v otázke zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka (pokračovanie)

JUDr. Marko Deák, Ph.D.

Príspevok nadväzuje na predchádzajúcu časť uverejnenú v Justičnej revue 8-9/2020 a predstavuje pokračovanie v pohľade na rozhodovaciu prax v oblasti nového bankrotového práva. V závere autor prezen...

Obsah vydania