Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Právny obzor 3/2021

Obsah vydania

Vydáva

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor, Ústav štátu a práva SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava,

tel. číslo: (+421) (2) 52 962 325; email: usapvera@savba.sk,

web: www.pravnyobzor.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava, IČO: 00 167 037

Distribútor | Distributor (worldwide)

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31 348 262

Objednávky časopisu | Orders

objednávky a predplatné časopisu (domáce aj zahraničné) vybavuje:

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mgr. Katarína Dragulová,

tel.: +421 2 58 10 20 31, casopisy@wolterskluwer.sk, internet: www.wolterskluwer.sk

Toto číslo vyšlo v júni 2021

© Ústav štátu a práva SAV, 2021

EV 3800/09

ISSN 0032-6984

Hlavná redaktorka | Editor-in-Chief:

Prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc.

Výkonný redaktor | Executive Editor:

JUDr. Viliam Janáč, PhD.

Redakčná rada | Editorial Board:

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.; JUDr. Jan Bárta, CSc. (Praha);

Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.; Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M.; Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. (Praha); JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.; Doc. Dr. Ivan Halász, PhD. (Budapešť); Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.; Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc.; JUDr. Peter Kukliš, CSc.; Prof. James E. Moliterno (Lexington, VA, USA); Prof. dr. hab. Krzystof Skotnicki (Łódź); Prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.; Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. (Brusel); Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.; Prof. Wouter Veraart (Amsterdam)