Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Slezáková, A., Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: vývoj a perspektívy.

S l e z á k o v á, A., Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spo- ločností v SR: vývoj a perspektívy. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021, 160 s., ISBN 978-80-571-0295-3 (viazaná) ISBN 978-80-571-0296-0 (pdf)

Autorku predkladanej publikácie netreba širokej odbornej verejnosti zvlášť predstavo- vať.1 Rukopis posudzovaného diela vznikol s finančnou podporou Literárneho fondu.

Monografiu recenzovali prof. Mykola Si- dak, DrSc., JUDr. Ing. Martin Winkler, PhD., JUDr. Mgr. Slávka Gunárová, PhD., JUDr. Pe- ter Jedinák, LL.M., a JUDr. Peter Mikloš

Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o starobnom dôchodkovom sporení) vymedzuje starobné dôchodkové sporenie, upravuje rozsah starobného dôchodkového sporenia, právne vzťahy pri vykonávaní starobného dôchodkového sporenia, organizáciu starobného dôchodkového sporenia, financovanie starobného dôchodkového sporenia a dohľad nad vykonávaním starobného dôchodkového sporenia. V sektore starobného dôchodkového sporenia pôsobí dôchodková správcovská spoločnosť (ďalej aj DSS) ako dohliadaný subjekt finančného trhu na základe povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska (ďalej aj NBS). Ako uvádza autorka už v predhovore svojej publikácie na s. 9, starobnému dôchodkovému sporeniu by bolo možné venovať niekoľko monografií z rôznych odborov, keďže - ako sa žiada dodať - ide o značne interdisciplinárnu, ba až multidisciplinárnu problematiku. Práca nadväzuje
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).