Právny portál určený širokej odbornej verejnosti

Online časopis

Digitalizácia cezhraničnej justičnej spolupráce v EÚ

V priebehu roka 2023 príslušné orgány EÚ prijali niekoľko právnych aktov pre zlepšenie cezhraničnej justičnej spolupráce. Hlavným cieľom týchto nástrojov bolo vytvoriť jednotný právny rámec používania elektronickej komunikácie medzi príslušnými orgánmi v rámci postupov cezhraničnej justičnej spolupráce v občianskych, obchodných a trestných veciach. Autor predstavuje najvýznamnejšie zmeny, ktoré tieto nástroje prinášajú.

During the year of 2023, the competent EU authorities adopted several legal acts to improve cross-border judicial cooperation. The main goal of these instruments was to create a uniform legal framework for the use of electronic communication between competent authorities in cross-border judicial cooperation procedures in civil, commercial and criminal matters. The author presents the most important changes that these tools introduce.

ZÁHORA, J.: Digitalizácia cezhraničnej justičnej spolupráce v EÚ; Justičná revue, 76, 2024, č. 5, s. 517 – 526.

Kľúčové slová: justičná spolupráca, digitalizácia, občianske veci, obchodné veci, trestné veci.

Keywords: judicial cooperation, digitalisation, civil matters, commercial matters, criminalmatters.

Právne predpisy/legislation: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2844 z 13. decembra 2023 o digitalizácii justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach a o zmene niektorých aktov v oblasti justičnej spolupráce, Ú. v. EÚ L 2023/2844, 27. 12. 2023; Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2843 z 13.decembra 2023, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ a 2014/41/EÚ, smernica Rady 2003/8/ES a rámcové rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, 2003/577/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV, 2008/947/SVV, 2009/829/SVV a 2009/948/SVV, pokiaľ ide o digitalizáciu justičnej spolupráce, Ú. v. EÚ L 2023/2843, 27. 12. 2023.1)


Úvod
Efektívna cezhraničná justičná spolupráca medzi členskými štátmi EÚ si vyžaduje zabezpečenú, spoľahlivú a rýchlu komunikáciu medzi príslušnými orgánmi. Táto spolupráca by mala popritom prebiehať tak, aby sa nevytvárala neprimeraná administratívna záťaž pre komunikujúce subjekty. Tieto faktory sú rovnako dôležité pre fyzické aj právnické osoby, pretože účinný prístup k spravodlivosti v primeranom čase je rozhodujúcim aspektom práva na spravodlivý proces.
2)
Hoci na úrovni EÚ existuje komplexný súbor nástrojov určených na zlepšenie justičnej spolupráce v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach, väčšina týchto nástrojov neumožňuje zapojenie do komunikácie medzi príslušnými orgánmi prostredníctvom digitálnych prostriedkov. Ak to aj umožňujú, existujú iné nedostatky, napríklad chýbajúce zabezpečené a spoľahlivé digitálne komunikačné kanály alebo neuznávanie elektronických dokumentov, podpisov a pečatí.
3)
Z vedených dôvodov už viac ako 15 rokov na pôde EÚ prebiehajú diskusie o "digitalizácii" justície. Prvým dokumentom, ktorý Komisia predložila na diskusiu, bol dokument
Na ceste k európskej stratégii v oblasti elektronickej justície
.
4)
Podľa citovaného dokumentu neologizmus "
elektronická justícia
" zastrešuje odpoveď na trojnásobnú potrebu, ktorá spočíva v zlepšení prístupu k spravodlivosti, v zlepšení spolupráce medzi justičnými orgánmi a efektívnosti samotného súdnictva. Výsledkom týchto diskusií bolo prijatie
Viacročného akčného plánu na roky 2009 - 2013 týkajúceho sa elektronickej justície
5)
.
Následne boli prijaté ďalšie strategické dokumenty ako napr.
Stratégia v oblasti Európskej Elektronickej Justície na roky 2014 - 2018
6)
či
Viacročný akčný plán na roky 2014 - 2018, týkajúci sa európskej elektronickej justície/i>
7)
, ktorý obsahoval zoznam projektov na obdobie rokov 2014 - 2018 a opatrenia na vykonanie projektov v praxi.
8)
Akčný plán v oblasti európskej elektronickej justície na roky 2019 - 2023
9)
sa zameriaval na ďalšie zlepšenie prístupu k spravodlivosti prostredníctvom pokračujúcej digitalizácie v tejto oblasti.
V oznámení o digitalizácii justície v EÚ
10)
Komisia identifikovala potrebu modernizovať legislatívny rámec cezhraničných konaní EÚ v občianskom, obchodnom a trestnom práve v súlade so zásadou "
digitálne služby ako štandard
". V decembri 2020 Rada v záveroch s názvom "
Európsky zatykač a konania o vydaní osôb - súčasné výzvy a ďalší postup
"
11)
zdôraznila, že digitalizácia by mala zohrať hlavnú úlohu pri uplatňovaní európskeho zatýkacieho rozkazu.
12)
V septembri 2021 bol predstavený konkrétny plán na dosiahnutie digitálnej transformácie spoločnosti a ekonomiky do roku 2030, nazvaný "
Cesta k digitálnemu desaťročiu
".
13)
Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 21. a 22. októbra 2021, prijala závery,
14)
okrem iných oblastí aj v digitálnej oblasti. Vyzvala spolu zákonodarcov, aby pokračovali v práci na návrhoch aktu o digitálnych službách.
Na základe uvedených záverov a odporúčaní, 1. decembra 2021 Komisia predstavila "balík" legislatívnych návrhov na ďalší rozvoj digitalizácie justície v EÚ,
15)
a to konkrétne: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o
digitalizácii justičnej spolupráce
a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach a o zmene určitých aktov v oblasti justičnej spolupráce,
16)
Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia existujúce nástroje justičnej spolupráce,
pokiaľ ide o digitalizáciu justičnej spolupráce
,
17)
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa
zriaďuje platforma spolupráce na podporu fungovania spoločných vyšetrovacích tímov
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726
18)
, a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 a rozhodnutie Rady 2005/671/SVV, pokiaľ ide o
digitálnu výmenu informácií v prípadoch terorizmu
.
19)
V priebehu roka 2023 boli všetky tieto právne akty prijaté. V máji bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/969 z 10. mája 2023, ktorým sa zriaďuje
platforma spolupráce na podporu fungovania spoločných vyšetrovacích tímov
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726,
20)
v októbri Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2131 zo 4. októbra 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1727 a rozhodnutie Rady 2005/671/SVV, pokiaľ ide o
digitálnu výmenu informácií v prípadoch terorizmu
21)
, a v decembri po dvojročnom legislatívnom procese boli prijaté dva zostávajúce nástroje a to Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2844 z 13. decembra 2023
o digitalizácii justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach
a o zmene niektorých aktov v oblasti justičnej spolupráce
22)
(
ďalej len "Nariadenie 2023/2844")
a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2843 z 13. decembra 2023, ktorou sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ a 2014/41/EÚ, smernica Rady 2003/8/ES a rámcové rozhodnutia Rady 2002/584/SVV, 2003/577/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV, 2008/947/SVV, 2009/829/SVV a 2009/948/SVV, pokiaľ ide
o digitalizáciu justičnej spolupráce
23)
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).